MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI

CEI CE AU SEMNAT “MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI” SUNT PESTE  30000

Conform ultimei actualizări a listei cu semnatarii „Mărturisirii de credinţă împotriva ecumenismului” (11/11/2010), episcopii care au semnat Mărturisirea până în acest moment sunt opt – trei aparţin Bisericii Greciei, iar egumenii athoniţi sunt deja șase. Mărturisirea a fost semnată şi de mulţi alţi egumeni, preoţi şi mulţi credincioşi, iar înregistrarea de semnături continuă.

Episcopi care au semnat Mărturisirea de Credinţă:

Mitropolitul Pantelimon de Antinoe
Mitropolitul Serafim al Kythirelor şi Antikythirelor
Mitropolitul Cosma al Etoliei şi Akarnaniei
Mitropolitul Serafim al Pireului
Mitropolitul Artemie de Raşka şi Prizreni, Kossovo şi Metohia
Mitropolitul Natanael de Nevrokopios (Bulgaria)
Episcopul Gheorghe (Schaefer) din Mayfield, Egumenul Mănăstirii Sfânta Cruce din Wayne, West Virginia
Arhiepiscopul Nikiforos de Askalon

Egumeni care au semnat Mărturisirea de Credinţă:

Arhim. Hristodoulos, Egumenul Sfintei Mănăstiri Cutlumuş – Sfântul Munte
Arhim. Iosif, Egumenul Sfintei Mănăstiri Xiropotamu – Sfântul Munte
Arhim. Filotheos, Egumenul Sfintei Mănăstiri Karakalu – Sfântul Munte
Arhim. Agathon, Egumenul Sfintei Mănăstiri Konstamonitu – Sfântul Munte
Arhim. Nikodimos, Egumenul Sfintei Mănăstiri Filotheu – Sfântul Munte
Arhim. Justin Pârvu, Egumenul Sfintei Mănăstiri “Sf. Arhangheli” – Petru Vodă, cu obştea
Arhim. Ambrozie, Egumenul Sfintei Mănăstiri Zografu – Sfântul Munte, cu obştea
La sfarsit aveti o lista mai extinsa a celor mai importanti semnatari.
Toţi acei clerici, monahi, monahii şi laici care doresc să participe la această mică consemnare a Mărturisirii Ortodoxe pot să declare aceasta scriind: „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.
Să trimită însă spre informare şi numele, prenumele, localitatea şi ţara, precum şi identitatea lor clericală, monahală sau profesională la adresa: Περιοδικό «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ» Τ.Θ. 1602, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. fax:2310.276590 sau pe e-mail la: palimpce@otenet.gr
Să fiţi siguri că această semnătură o veţi găsi în veşnicie în „cartea faptelor bune”, iar Sfinţii Ierarhi, Martiri şi Mărturisitori vă vor da sfânta lor sărutare şi îmbrăţişare frăţească mijlocind pentru voi la ceresul Împărat.

NEVOINŢĂ FRUMOASĂ!

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI[1]

SINAXA CLERICILOR ŞI MONAHILOR ORTODOCŞI DIN GRECIA

Toţi cei care prin harul lui Dumnezeu am crescut în dogmele cele binecinstitoare şi urmăm în toate Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească credem că:

Singura cale mântuitoare pentru oameni[2] este credinţa în Sfânta Treime, în opera şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos, care sunt continue în trupul Lui, Sfânta Biserică. Hristos este singura lumină adevărată[3]; nu există alte lumini care să ne lumineze, nici alte nume care pot să ne mântuiască: „Şi nu este întru alt întru nimic mântuire, pentru că nici nume este altul sub cer dat întru oameni, întru care trebuie să ne mântuim noi”[4]. Toate celelalte credinţe, toate religiile care ignoră şi nu-L mărturisesc pe Hristos „venit în trup”[5], sunt făcături omeneşti şi lucrurile diavolului[6], nu conduc la adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu şi la naşterea din nou prin dumnezeiescul Botez, ci îi rătăcesc pe oameni şi îi conduc la pierzare. Noi, creştinii care credem în Sfânta Treime, nu avem acelaşi Dumnezeu cu nici o altă religie: nici cu aşa-numitele religii monoteiste (iudaismul şi islamul), care nu cred în Sfânta Treime.
De două mii de ani, Biserica întemeiată de Hristos şi călăuzită de Sfântul Duh a rămas statornică şi neclintită în Adevărul mântuitor învăţat de Hristos, predat de Sfinţii Apostoli şi păzit de Sfinţii Părinţi. Nu a fost îngenuncheată de cumplitele prigoane ale iudeilor, iniţial, şi ale închinătorilor la idoli, mai apoi, în primele trei secole; a arătat o mulţime de martiri şi a ieşit biruitoare, dovedind originea ei dumnezeiască. După cum minunat spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „Nimic nu este mai puternic decât Biserica… Dacă porţi război împotriva vreunui om, fie ai învins, fie ai fost învins; dar dacă porţi război împotriva Bisericii, vei fi învins fără să te dumireşti, căci Dumnezeu este mai tare decât toate”[7].

După încetarea prigoanelor şi triumful Bisericii asupra vrăjmaşilor din afară, adică a iudeilor şi a închinătorilor la idoli, s-au înmulţit şi s-au împuternicit vrăjmaşii dinăuntru ai Bisericii. Au apărut diferite erezii, care au încercat să perimeze (răstoarne) şi să falsifice credinţa predanisită, aşa încât credincioşii să fie zăpăciţi şi să slăbească încrederea lor în adevărul evanghelic şi în cele încredinţate. Marele Vasilie schiţând situaţia bisericească, creată de erezia lui Arie, care a dominat timp de patruzeci de ani şi administrativ, zice: „Dogmele Părinţilor sunt dispreţuite, predaniile apostolice sunt socotite de nimic, invenţiile oamenilor mai noi înlumesc Bisericile; aşadar, oamenii nu mai teologhisesc, ci tehnologhisesc; înţelepciunea lumii are întâietate îndepărtând lauda Crucii. Păstorii sunt izgoniţi, iar  în locul lor sunt introduşi lupi grei care sfârtecă turma lui Hristos”[8].

Ce s-a întâmplat cu vrăjmaşii din afară, religiile, s-a întâmplat şi cu cei din interior, ereziile. Biserica – prin marii şi luminaţii Sfinţi Părinţi, a definit şi a îngrădit credinţa Ortodoxă prin hotărârile Sinoadelor Ecumenice şi Locale referitoare la anumite învăţături îndoielnice, dar şi prin conglăsuirea Părinţilor (consensus Patrum) asupra  întregului de teme al credinţei. Suntem mai siguri când îi urmăm pe Sfinţii Părinţi şi nu mutăm hotarele pe care ei le-au aşezat. Cuvintele „Următori Sfinţilor Părinţi” şi „Nu muta hotarele pe care le-au aşezat Părinţii noştri” constituie o linie sigură de drum şi supapa de siguranţă a credinţei şi vieţuirii noastre ortodoxe. Prin urmare punctele de bază ale mărturisirii noastre sunt următoarele:
1. Păzim neclintite şi nefalsificate toate cele legiuite de Sinoade şi de Părinţi. Primim toate câte ei le-au primit şi condamnăm toate câte ei le-au condamnat, ferindu-ne de contactul cu toţi cei care inovează în chestiunile credinţei. Noi nici nu adăugăm, nici nu desfiinţăm vreo învăţătură, nici nu o schimbăm. Sfântul Ignatie al Antiohiei, purtătorul de  Dumnezeu, scria deja în Epistola sa către Sfântul Policarp al Smirnei: „Tot cel ce se pronunţă împotriva celor hotărâte, chiar dacă ar fi vrednic de crezare, chiar dacă ar posti, chiar dacă ar trăi în feciorie, chiar dacă ar face minuni, să-ţi fie lup în piele de oaie, care lucrează stricarea oilor”. Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind cuvântul Apostolului Pavel: „Dacă cineva va binevesti vouă, altceva decât aţi primit, să fie anatema”, observă că Apostolul „nu a zis că dacă propovăduiesc împotrivă sau leapădă totul, ci chiar şi ceva foarte mic dacă v-ar binevesti în afara celor primite, chiar dacă de întâmplare vor fi mişcaţi, anatema să fie”[9]. Sinodul al VII-lea Ecumenic, proclamând hotărârile lui împotriva iconomahilor către clericii din Constantinopol, scrie: „Am urmat Predaniei Bisericii Universale şi nu am făcut nici destindere (scoatere), nici prisosinţă (adaos), ci învăţându-ne apostoliceşte, ţinem Predaniile pe care le-am primit, primind şi îmbrăţişând întotdeauna câte Sfânta Biserică Universală de la începutul vremurilor a primit oral şi prin scris… Căci adevărata şi prea dreapta judecată a Bisericii nu acceptă nimic a înnoi în ea, nici a face vreo scoatere. Drept aceea, noi, urmând legilor părinteşti şi primind harul de la unicul Duh, am păzit toate cele ale Bisericii fără a tăia sau a împuţina cu ceva”[10].
Împreună cu Sfinţii Părinţi şi cu Sfintele Sinoade lepădăm şi anatematizăm toate ereziile care s-au ivit în cursul istoric al Bisericii. Dintre ereziile vechi, care supravieţuiesc până azi, condamnăm arianismul (supravieţuieşte la minciuno-martorii lui Iehova) şi monofizitismul, cel radical al lui Eutihie şi cel moderat al lui Sever şi Dioscor, conform hotărârilor Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon şi învăţăturii hristologice a marilor Sfinţi Părinţi şi Dascăli, precum a Sfântului Maxim Mărturisitorul, a Sfântului Ioan Damaschinul, a Marelui Fotie şi a imnelor din cult.

2. Proclamăm că papismul (romano-catolicismul – n.tr.) este pântecele ereziilor şi al rătăcirilor. Învăţătura despre „Filioque”, adică a purcederii Sfântului Duh şi de la Fiul, este contrară celor pe care Însuşi Hristos le-a învăţat despre Sfântul Duh. Întreaga ceată a Părinţilor – şi în sinoade şi în parte – consideră papismul ca erezie, pentru că în afară de Filioque, a introdus o mulţime de alte rătăciri, precum  primatul şi infailibilitatea papei, azima, focul curăţitor, imaculata concepţie a Născătoarei de Dumnezeu, graţia creată, răscumpărarea iertărilor (indulgentiae); a schimbat aproape toată învăţătura şi practica în legătură cu Botezul, Mirungerea, Dumnezeiasca Euharistie şi celelalte taine şi a transformat Biserica într-un stat lumesc.
Papismul actual s-a abătut mult mai mult decât papismul medieval de la învăţătura Bisericii, aşa încât el nu mai constituie continuarea vechii Biserici Apusene. A introdus o mulţime de noi exagerări în „mariologie”, precum învăţătura despre Născătoarea de Dumnezeu ca „împreună-mântuitoare” (corredemptrix) a neamului omenesc. A încurajat „Mişcarea Harismatică” a grupărilor protestante, chipurile pnevmato-centrice. A înfiat metode spirituale orientale de rugăciune şi meditaţie.  A introdus noi inovaţii în dumnezeiescul cult, precum corurile şi orgile muzicale. A prescurtat şi distrus cu totul Dumnezeiasca Liturghie. În spaţiul Ecumenismului a pus bazele religiei mondiale (pan-religia), recunoscând prin Conciliu II Vatican „viaţa duhovnicească” a celor de alte religii. Minimalismul dogmatic a condus şi la o împuţinare a cerinţelor morale, dată fiind legătura dintre dogmă şi morală, având ca urmare căderile morale ale înalţilor prelaţi şi dezvoltarea între clerici a deviaţiilor morale ale homosexualităţii şi ale pedofiliei[11]. Continuând să susţină „Uniaţia”, această caricatură a Ortodoxiei, prin care ca printr-un  cal troian îi înşeală şi îi atrage pe credincioşi, torpilează dialogul şi demistifică aşa-numitele sincere dispoziţii pentru unire.
În general, există o schimbare radicală a papismului şi o întoarcere spre protestantism după Conciliul II Vatican, precum şi o înfiere a unor diferite mişcări „spirituale” ale „Noii Ere”.
Conform Sfântului Simeon al Tesalonicului – Mistagogul, papismul a a provocat Bisericii cea mai mare stricăciune din câte au provocat toate ereziile şi schismele împreună. Noi ortodocşii avem comuniune cu papii dinainte de schismă şi pe mulţi papi îi sărbătorim ca sfinţi. Papii după schismă sunt eretici; au încetat să mai fie succesori în tronul Romei, nu au succesiune apostolică, pentru că nu au credinţa Apostolilor şi a Părinţilor. Din acest motiv, pe orice papă „nu doar că nu-l avem în comuniune, dar îl numim şi eretic”. Din cauza blasfemiei împotriva Sfântului Duh prin învăţătura despre Filioque, L-au pierdut pe Sfântul Duh, iar toate la ei sunt lipsite de har. Nici o taină a lor nu este validă după Sfântul Simeon. „Deci blasfemiază inovatorii şi departe de Duhul sunt, blasfemiind împotriva Duhului Sfânt, şi cu desăvârşire nu este întru ei Duhul Sfânt; pentru care şi cele ale lor sunt fără har, după cum harul Duhului l-au nesocotit şi l-au subminat… pentru care şi Duhul Sfânt nu se află întru ei, şi nimic duhovnicesc întru ei şi toate cele de la ei sunt goale şi noi şi contrarii Predaniei dumnezeieşti”[12].

3. Aceleaşi sunt valabile, într-un mai mare grad, pentru Protestantism, care ca un copil al papismului a moştenit multe erezii, iar pe de altă parte a  adăugat mult mai multe; respinge Predania, acceptând doar Sfânta Scriptură  (sola Scriptura), pe care o răstălmăceşte; desfiinţează Preoţia ca Har tainic special, cinstirea Sfinţilor şi a icoanelor; subestimează persoana Născătoarei de Dumnezeu; respinge monahismul; din Sfintele Taine acceptă doar Botezul şi Dumnezeiasca Euharistie, denaturând şi în acestea învăţătura şi practica Bisericii; învaţă predestinaţia absolută (calvinism) şi îndreptarea (mântuirea) doar prin credinţă, iar, în cele din urmă, partea lui „progresistă” a introdus preoţia femeilor şi căsătoria homosexualilor, pe care îi primeşte şi în Preoţie. Însă, în principal, este absentă eclesiologia, pentru că nu există sensul de Biserică, aşa cum îl deţine Predania Ortodoxă.

4. Unica modalitate de restabilire a comuniunii noastre cu ereticii este proclamarea rătăcirii în ceea ce-i priveşte şi pocăinţa, aşa încât să fie o adevărată unire şi pace; unire cu adevărul şi nu cu rătăcirea şi cu erezia. Pentru încorporarea ereticilor în Biserică, acrivia canonică pretinde primirea lor prin Botez. „Botezul” lor anterior, săvârşit în afara Bisericii, fără întreita afundare şi ridicare a celui ce se botează în apa sfinţită printr-o rugăciune specială şi de către un preot neortodox, nu este botez. Sunt lipsiţi de Harul Sfântului Duh, care nu există în cadrul schismelor şi ereziilor, şi, prin urmare, nu avem nimic comun care să ne unească, precum zice Marele Vasile: „Cei ce s-au lepădat de Biserică n-au mai avut harul Duhului Sfânt peste ei, căci a lipsit comunicarea prin întreruperea succesiunii…cei ce s-au rupt, devenind mireni, n-au avut nici putere de a boteza, nici de a hirotoni; nici nu puteau da altora harul Duhului Sfânt, de la care ei au căzut”[13].
Pentru aceasta  este netemeinică şi nesigură noua încercare a ecumeniştilor de a impune concepţia că avem botez comun cu ereticii, şi pe inexistenta unitate baptismală să susţină unitatea Bisericii, care există – chipurile – acolo unde există botezul[14]. Însă cineva intră în Biserică şi devine membru al ei, nu prin orice botez, ci prin singurul şi unicul Botez săvârşit de preoţii care au Preoţia Bisericii.

5. Atâta vreme cât ereticii continuă să rămână în rătăcire, respingem comuniunea cu ei, şi în mod deosebit rugăciunile în comun. Sfintele Canoane, în întregul lor, interzic nu doar coliturghisirile şi rugăciunile în comun în biserici, ci şi simplele rugăciuni în comun în spaţii private. Poziţia severă a Bisericii vis-a-vis de eretici provine dintr-o adevărată iubire şi dintr-un sincer interes pentru mântuirea lor şi dintr-o grijă pastorală ca nu cumva credincioşii să fie atraşi în vreo erezie. Cine iubeşte, arată adevărul, nu-l lasă pe celălalt în minciună;  altfel, iubirea, concordia şi pacea cu el sunt prefăcute şi false. Există un război bun şi o pace rea. „Căci mai vrednic de laudă este un război decât o pace care desparte de Dumnezeu” – spune Sfântul Grigorie Teologul[15]. Şi Sfântul Ioan Gură de Aur recomandă: „Dacă vezi că se vatămă buna-cinstire, nu da întâietate împăcării în detrimentul adevărului, ci împotriveşte-te cu vitejie până la moarte… netrădând nicidecum adevărul”. Iar în altă parte recomandă accentuând: „Să nu acceptaţi nici o dogmă nouă sub pretextul iubirii”[16]. Această poziţie a Părinţilor şi-a însuşit-o şi marele luptător şi mărturisitor al Credinţei Ortodoxe înaintea latinilor, Sfântul Marcu al Efesului Evghenicul, care îşi încheie propria Mărturisire de Credinţă la Florenţa prin următoarele cuvinte: „Toţi Dascălii Bisericii, toate Sinoadele şi toate Dumnezeieştile Scripturi ne sfătuiesc să fugim de cei cu cugetă diferit (cu alte credinţe) şi a sta departe de împărtăşirea cu ei. Deci, să dispreţuiesc eu toate acestea, şi să urmez celor care sub pretenţiozitatea unei păci fabricate poruncesc unirea? Celor care au violat sfântul şi dumnezeiescul Simbol şi Îl introduc pe Fiul ca a doua cauză a Sfântului Duh? Căci celelalte ale dezaxaţiilor lor le las, avându-le pe cele de acum, dintre care şi un singur lucru era suficient, ca noi să ne fi despărţit de ei. Să nu pătimim aceasta niciodată, Mângâietorule Bune, şi fă să nu mă depărtez niciodată de credinţa faţă de care sunt dator, ci, ţinând învăţătura Ta şi a fericiţilor bărbaţi insuflaţi de Tine, să mă adaug părinţilor mei, ducând de aici, dacă nu altceva, măcar buna-cinstire”[17].

6. Până la începuturile secolului XX, Biserica a avut în mod ferm şi constant o poziţie de respingere şi de osândire în faţa tuturor ereziilor, precum este clar formulată în Sinodiconul Ortodoxiei, care se citeşte în Duminica Ortodoxiei. Se anatematizează ereziile şi ereticii, fiecare în mod particular; iar ca să nu rămână niciuna în afara anatemei, la sfârşit există o anatematismă generală: „Tuturor ereticilor anatema”.
Din păcate, această poziţie unică, fermă şi neoscilantă a Bisericii de până la începutul secolului XX a început treptat să fie abandonată, după Enciclica emisă de Patriarhia Ecumenică în 1920 „Către Bisericile lui Hristos de pretutindeni”, care, pentru prima oară, caracterizează în mod oficial ereziile ca biserici, care nu sunt înstrăinate de Biserică, ci sunt casnice (intime) şi rude. Recomanda  „să se reaprindă şi să se întărească înainte de toate iubirea între Biserici, neconsiderându-ne unele pe altele ca străine şi ale celorlaţi, ci rudenii şi apropiate (casnice) în Hristos şi împreună-moştenitoare şi in corpore ale făgăduinţei lui Dumnezeu în Hristos”[18].
Se deschise deja drumul pentru înfierea, constituirea şi dezvoltarea în spaţiul Bisericii Ortodoxe a ereziei Ecumenismului, această panerezie, iniţial o invenţie protestantă, iar acum avizată şi de catolici, erezie care înfiază şi legiferează toate ereziile ca biserici şi atacă  dogma despre Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică. Mai mult, a fost dezvolată, se învaţă şi se impune de către Patriarhi şi episcopi o noua dogmă despre Biserică, o nouă eclesiologie. Conform acesteia, nici o Biserică nu este îndreptăţită să-şi  revendice exclusiv pentru ea caracterul de Biserică universală şi   adevărată. Fiecare este un fragment, o parte, dar nu Biserica întreagă. Toate împreună constituie Biserica.
Toate hotarele  (definiţiile)  pe care le-au pus Părinţii au căzut; nu  mai există nici o linie de definire şi de demarcaţie între erezie şi Biserică, între adevăr şi rătăcire. Şi ereziile sunt biserici, şi desigur multe, precum cea papală (catolică), se consideră acum ca biserici surori, cărora împreună cu noi Dumnezeu le-a încredinţat grija pentru mântuirea oamenilor[19]. Există şi în cadrul ereziilor harul Atotsfântului Duh, drept pentru care şi botezul lor, precum şi toate celelalte taine sunt valide. Toţi câţi s-au botezat, oricărei erezii ar aparţine, sunt mădulare ale trupului lui Hristos, ale Bisericii. Blestemele şi anatemele sinoadelor nu mai sunt valabile şi trebuie radiate din cărţile liturgice. Ne-am adăpostit în „Consiliul Mondial al Bisericilor” şi ne-am vândut substanţial – şi aceasta doar prin aderarea noastră – propria conştiinţă de sine eclesiologică. Am desfiinţat dogma despre Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică, dogma despre „un (singur) Domn, o (singură) credinţă, un (singur) Botez”[20].

7. Acest sincretism intercreştin, a fost dezvoltat acum şi într-un sincretism interreligios, care pune semnul egal între toate religiile şi theosevia, cinstirea de Dumnezeu cea una, de-Dumnezeu-descoperită în Hristos, cunoştinţa dumnezeiască şi viaţa în Hristos. Este atacată, în consecinţă, nu doar dogma despre Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească în relaţie cu ereziile, ci şi dogma de căpetenie despre unica  Revelaţie în lume şi unica mântuire a oamenilor prin Iisus Hristos în relaţie cu religiile lumii. Este cea mai mare rătăcire, cea mai mare erezie din toate veacurile.

8. Noi credem şi mărturisim că doar în Hristos există posibilitatea mântuirii. Religiile lumii şi ereziile duc la pierzare. Biserica Ortodoxă nu este doar Biserica adevărată; este Biserica cea Una. Doar ea a rămas fidelă Evangheliei, Sinoadelor şi Părinţilor, şi, prin urmare, doar ea reprezintă adevărata Biserică Universală a lui Hristos. După Cuviosul Stareţ Iustin Popovici, Ecumenismul este numele comun pentru falsele biserici ale Europei Apusene. Numele lor comun este panerezia[21].
Această panerezie a fost primită de mulţi patriarhi, arhiepiscopi, episcopi, clerici, monahi şi laici dintre ortodocşi. O învaţă „cu capul descoperit”, a aplică şi o impun în practică, împărtăşindu-se în felurite chipuri cu ereticii, prin rugăciuni în comun, schimb de vizite, colaborări pastorale, aşezându-se radical pe ei înşişi în afara Bisericii. Poziţia noastră inspirată de hotărârile canonice sinodale şi de exemplul Sfinţilor este evidentă. Fiecare trebuie să-şi ia în serios responsabilităţile sale.

9. Desigur că există şi responsabilităţi colective, iar în principal cele ale Ierarhilor şi teologilor noştri cu mentalitate ecumenistă în faţa pleromei ortodoxe şi a turmei lor. Acestora le declarăm întru frica lui Dumnezeu şi cu iubire că această poziţie a lor şi deschiderile lor în activităţile ecumeniste sunt condamnabile din orice parte am privi, pentru că:

 1. pun la îndoială realmente Credinţa şi Predania noastră ortodox-patristică;
 2. seamănă îndoială în inimile turmei şi îi clatină pe mulţi, conducându-i spre divizare şi schismă şi
 3. atrag o parte a turmei în rătăcire şi prin aceasta într-un dezastru duhovnicesc.

Proclamăm, aşadar, că din aceste motive, cei care se mişcă în această iresponsabilitate ecumenistă, oricare ar fi poziţia pe care o ocupă în Organismul Ecleziastic, se opun Predaniei Sfinţilor noştri şi, în consecinţă, sunt în opoziţie cu ei.

De aceea, poziţia lor trebuie osândită şi respinsă de către întregul Ierarhilor şi al poporului credincios.

Câţi dintre clerici, monahi, monahii şi laici doresc să participe la această mică consemnare a mărturisirii ortodoxe pot să declare aceasta scriind: „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”. Să trimită însă spre informare şi numele lor complet, precum şi identitatea lor clericală, monahală sau profesională, localitatea şi ţara la adresa: Περιοδικό «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ» Τ.Θ. 1602, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. fax:2310.276590 sau pe e-mail la: palimpce@otenet.gr

Mărturisirea de credinţă este semnată de următorii în mod doveditor şi verificabil. Au semnat-o şi o vor semna mult mai mulţi:

Mitropolitul Serafim al Kitherei şi Antikitherei
Mitropolitul Cosma al Etoliei şi Akarnaniei
Mitropolitul Serafim al Pireului
Mitropolitul Ieremia al Gortinei şi Megalopolisului
Arhimandritul Iosif, Igumenul Sfintei Mănăstiri Xiropotamu, Sfântul Munte
Protoiereul Gheorghios Metallinos, profesor emerit al Şcolii Universitare de Theologie din Athena
Protoiereul Theodoros Zisis, profesor emerit al Şcolii Universitare de Theologie din Thessalonic
Arhimandritul Marcu Manolis, proistamen (conducător) duhovnicesc al „Uniunii Orthodoxe Pan-Ellinice”
Arhimandritul Athanasie, Igumenul Sfintei Mănăstiri Stavrovunion, Cipru
Arhimandritul Timothei Sakkas, Igumenul Sfintei Mănăstiri Parakliti, Oropos
Arhimadritul Chiril Kehaghioglu, Igumenul Sfintei Mănăstiri Pantokrator, Melissohori, Langadas
Arhimandritul Sarandie Sarandos, parohul Sfintei Biserici a Adormirii Născătoarei-de-Dumnezeu, Amarusion
Arhimandritul Maxim Karavas, Igumenul Sfintei Mănăstiri a Sfintei Paraschevi, Milohori, Ptolemais
Arhimandritul Grigorie Haginikolau, Igumenul Sfintei Mănăstiri a Sfintei Treimi, Ano Ghazea, Volos
Arhimandritul Athanasie Anastasiu, Igumenul Sfintei Mănăstiri Marea Meteoră
Arhimandritul Theoclit Volkas, Igumenul Sfintei Sihăstrii a Sfântului Arsenie Cappadokianul, Halkidiki
Arhimandritul Hrisostom, Igumenul Sfintei Chinovii a Cuviosului Nicodim, Pentalofos, Gumenissa
Arhimandritul Theodor Diamantis, Igumenul Sfintei Mănăstirii Panaghia Molivdoskepasti, Koniţa
Arhimandritul Palama Kirillides, Igumenul Sfintei Mănăstiri a Naşterii Maicii Domnului, Kallipetra, Veria
Arhimandritul Lavrentie Gratsias, Sfânta Mitropolie a Florinei, Prespei şi Eordeei
Arhimandritul Meletie Vadrahanis, Sfânta Mitropolie a Florinei, Prespei şi Eordeei
Arhimandritul Pavel Dimitrakopulos, Sfânta Mănăstire a Schimbării la Faţă a Mântuitorului, Muţiala, Veria
Arhimandritul Ignatie Kalaitsopulos, Sfânta Mănăstire a Sfinte Paraschevi, Milohori, Ptolemais
Arhimandritul Simeon Gheorghiades, Sfânta Mănăstire a Sfintei Treimi, Ano Ghazea, Volos
Arhimandritul Augustin Siarras, Sfânta Mănăstire a Sfintei Treimi, Ano Ghazea, Volos
Arhimandritul Amvrosie Ghionis, Sfânta Mănăstire a Sfintei Treimi, Ano Ghazea, Volos
Gheronda (stareţul) Grigorie Ieromonahul, Sfânta Sihăstrie a Daniileilor, Katunakia, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Evstratie Ieromonahul, Sfânta Mănăstire Marea Lavră, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Filipp Ieromonahul, Coliba Marelui Athanasie, Mănăstirea Sfânta Anna Mică, Sfântul Munte
Ieromonahul Athanasie, Sfânta Sihăstrie a Daniileilor, Katunakia, Sfântul Munte
Ieromonahul Nicodim, Sfânta Sihăstrie a Daniileilor, Katunakia, Sfântul Munte
Ieromonahul Nifon, Sfânta Sihăstrie a Daniileilor, Katunakia, Sfântul Munte
Ieromonahul Hrisosotom Kartsonas, Coliba Sfântului Gheorghe, Mănăstirea Sfânta Anna Mică, Sfântul Munte
Ieromonahul Onufrie, Coliba Cinstitului Înainte-mergător, Sfântul Schit al Sfintei Anna, Sfântul Munte
Ieromonahul Hrisanth, Coliba Cinstitului Înainte-mergător, Sfântul Schit al Sfintei Anna, Sfântul Munte
Ieromonahul Azaria, Coliba Cinstitului Înainte-mergător, Sfântul Schit al Sfintei Anna, Sfântul Munte
Ieromonahul Gavriil, Sf. Chilie Panaghia Gorgoepikoos, Sfânta Mănăstire Pantokrator, Sfântul Munte
Ieromonahul Panteleimon, Sf. Chilie a Sfântului Panteleimon, Sfânta Mănăstire Pantokrator, Sfântul Munte
Ieromonahul Tihon, Sf. Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Protoiereul Lambros Fotopulos, parohul Sfintei Biserici a Sfântului Cosma Etolul, Amarusion, Attica
Protoiereul Ioannis Fotopulos, parohul Sfintei Biserici a Sfintei Paraschevi, Attica
Protoiereul Athanasios Minas, Lutraki, Corinthia
Protoiereul Eleftherios Palamas, Sfântul Hristofor, Ptolemais
Protoiereul Konstantinos Migdalis, parohul Sf. Biserici a Sfântului Constantin, Volos
Protoiereul Photios Vezinias, profesor, Sfânta Mitropolie a Lagadasului
Protoiereul Antonios Vusdekis, parohul Sf. Biserici a Sfântului Nicolae, Nikea, Pireu
Preotul Dionisios Tatsis, pedagog, Koniţa
Preotul Dimitros Psarris, parohul Sf. Biserici a Atotputernicilor Arhangheli, Sesklon, Aesonia
Preotul Efthimios Antoniades, Sfânta Mitropolie a Larisei
Preotul Anastasios Gotsopulos, parohul Sf. Biserici a Sfântului Nicolae, Patre
Preotul Gheorghios Papagheorghiu, Sfânta Mitropolie a Dimitriadei
Preotul Peter Hirsch, Petrokerasa, Halkidiki
Preotul Theophanis Manuras, parohul Sf. Biserici a Sfântului Athanasie, Velestino, Magnesia
Ierodiaconul Theológ Kostopulos, Sf. Mănăstire a Sfintei Treimi, Ana Ghazea, Volos
Preotul Pashalis Ghinudis, Sfânta Mitropolie a Larisei
Preotul Gheorghios Diamantopulos, Lavrion, Sfânta Mitropolie a Mesogeei
Preotul Vasilios Kokolakis, parohul Sf. Biserici a Cinstitei Cruci, Holarghos, Attica
Preotul Petros Pantazis, parohul Sf. Biserici a Schimbării la Faţă, Halandriu
Ierodiacon  Iraclidie Kleanthus, Sfânta Mitropolie a Tamasei
Ierodiacon Antonie, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohoriu
Gheronda (stareţul) Theolipt Monahul, Coliba Cinstitului Înainte-mergător, Sf. Schit al Sfintei Anna, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Gavriil Monahul, Chilia Sfântului Hristodul, Karies, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Ilarion Monahul, lângă Arsanaua Konstamonitului, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Daniil Monahul, Sf. Sihăstrie a Daniileilor, Katunakia, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Acachie Monahul, Sf. Sihăstrie a Daniileilor, Katunakia, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Ştefan Monahul, Sf. Sihăstrie a Daniileilor, Katunakia, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Pavel Monahul, Sf. Chilie a Sfinţilor Apostoli, Schitul Xenofont, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Onufrie Monahul, Sf. Chilie a Naşterii Maicii Domnului, Sf. Mănăstire Pantokrator, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Nectarie Monahul, Sf. Chilie Izvorul Tămăduirii, Sf. Mănăstire Kutlumusiu, Sfântul Munte
Gheronda (stareţul) Isaac Monahul, Sf. Chilie a Zămislirii Născătoarei-de-Dumnezeu, Sf. Mănăstire Stavronikita, Sfântul Munte
Monahul Arsenie Vliagoftis, Sf. Sihăstrie a Sfântului Arsenie Cappadokianul, Halkidiki
Monahul Gheorghie, Sf. Chilie a Naşterii Maicii Domnului, Sf. Mănăstire Pantokrator, Sfântul Munte
Monahul Hristofor, Sf. Chilie a Sfinţilor Apostoli, Schitul Xenofont, Sfântul Munte
Monahul Maxim, Sf. Sihăstrie a Daniileilor, Katunakia, Sfântul Munte
Monahul Dosithei, Kathisma Sf. Mănăstiri Kutlumusiu, Sfântul Munte
Monahul Spiridon, Chilia Sfântului Nicolae, Sf. Mănăstire Kutlumusiu
Monahul Damaschin Aghioritul, Sf. Chilie a Cinstitului Înainte-mergător, Sf. Mănăstire Karakallu
Monahul Savva Lavriotul, Sf. Mănăstire Marea Lavră, Sfântul Munte
Monahul Theofil Aghioritul, Sf. Chilie Sambri, Sfântul Munte
Monahul Paisie, Sf. Chilie a Sfinţilor Arhangheli „Savvaion,” Sfântul Munte
Monahul Heruvim, Sf. Chilie a Sfinţilor Arhangheli şi Sfântului Ioan Cucuzel, Sfântul Munte
Monahul Nicodim, Sf. Chilie a Sfântului Nectarie, Kapsala, Sfântul Munte
Monahul Dosithei, Sf. Mănăstire a Schimbării la Faţă a Mântuitorului, Sohos, Langada
Monahul Hariton, Coliba Cinstitului Înainte-mergător, Sf. Schit al Sfintei Anna, Sfântul Munte
Monahul Nicodim, Coliba Cinstitului Înainte-mergător, Sf. Schit al Sfintei Anna, Sfântul Munte
Monahul Averchie, Coliba Cinstitului Înainte-mergător, Sf. Schit al Sfintei Anna, Sfântul Munte
Monahul Pródrom, Coliba Cinstitului Înainte-mergător, Sf. Schit al Sfintei Anna, Sfântul Munte
Monahul Arsenie, Sf. Colibă a Cuviosului Gherasim, Schitul Sf. Panteleimon, Sf. Mănăstire Kutlumusiu, Sfântul Munte
Monahul Evstratie, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Arsenie, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Ignatie, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Mihail, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Nectarie, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Rafail, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Mardarie, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Dionisie, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Dimitrie, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Pahomie, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahul Luca, Sfânta Sihăstrie Pantokrator, Melissohori
Monahia Mariam, Igumena Sf. Mănăstiri a Sfântului Lavrentie, Fili
Monahia Hristonimfa, Sf. Mănăstire a Sfântului Lavrentie, Fili
Monahia Lavrentia, Sf. Mănăstire a Sfântului Lavrentie, Fili
Nikolaos Vasiliadis, theolog şi scriitor, Frăţia Theologică „Sotirios”
Despina Anastasiadu Gheorguda, Nipiaghogos, educatoare, consilier educaţional primar
Panaghiota Antsu, filolog şi theolog, Thessalonic
Gheorghios Gheorgudas, doctor în theologie, consilier educaţional primar
Ioannis Dekliomis, theolog, Thessalonic
Stefanos Ziogas, profesor de filologie, Thessalonic
Dimitrios Karaghiannidis, antrenor, Thessalonic
Vasilios Kermeniotis, profesor, Ptolemaida
Agathi Kiriakidu-Theodosiu, filolog, Thessalonic
Gavriil Lampsidis, jurnalist, Thessalonic
Sotirios Lisikatos, theolog şi filolog, Thessalonic
Hristina Bulaki-Zisi, profesor-asistent primar la Şcoala de Theologie A.P.Th.
Dimitrios Mavridis, matematician, Thessalonic
Konstantinos Nusis, filolog şi theolog, Volos
Lavrentios Ntetsiortsio, publicist şi scriitor, preşedintele Uniunii Filo-orthodoxe „Cosmas Flamiatos,” Eghion
Andreas Papavasiliu, doctor în theologie, inspector primar de educaţie secundară, Cipru
Panaghiotis Simatis, profesor de theologie, secretarul Uniunii Filo-orthodoxe „Cosmas Flamiatos,” Eghion
Konstantinos Stavrinidis, Athena
Marina Stravaku, filolog, Thessalonic
Afrati Strakali-Tzoanopúlu, filolog, Thessalonic
Malamati Strakali-Papaioánnu, filolog, Thessalonic
Dimitrios Zisis, consilier educaţional şi theolog, Kastoria

 


 

[1] Text preluat din Săptămânalul Uniunii Panelenice, „Orthodoxos Typos”, nr. 1785 din 29 mai 2009, pp. 1 şi 7) şi tradus din limba greacă de monahul Leontie. Semnăturile în limba engleză au fost preluate de pe adresa:  http://oodegr.com/english/oikoumenismos/omologia_pistews.htm#_ednref1
[2] A se vedea opera lui Ghenadie al II-lea Sholarios, patriarhul Constantinopolului, Despre singura cale de mântuire a oamenilor (în greceşte), în Gheorghios Sholarios, Apanta ta evriskomena, Oevres Completes de Georges Scholarios, vol. I-VII, Paris 1928-1936, ed. L. Petit – X. Siderides – M. Jugie, vol. III, 434-452.
[3] Ioan 8:12: „Eu sunt lumina lumii; cel ce îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii”. Idem 3: 19: „Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina”.
[4] Fapte 4: 12.
[5] I Ioan 4: 2-3: „Tot duhul care mărturiseşte pre Iisus Hristos că au venit în trup, de la Dumnezeu este; şi tot duhul care nu mărturiseşte pre Iisus Hristos că au venit în trup, de la Dumnezeu nu este; şi acela este al lui antihrist, de care aţi auzit că va veni; şi acum în lume este”.
[6] A se vedea Cosma Etolianul, Învăţături, în I. Menounou, Cosma Etolianul, Învăţături (şi Biografia), ed. „Tinos”, Atena, Învăţătura I 1, 37, pag.142: „Toate credinţele sunt mincinoase, false, toate ale diavolului. Acest lucru l-am înţeles drept adevărat, dumnezeiesc, ceresc, sănătos (corect), desăvârşit şi pentru mine şi pentru voi, cum că singură credinţa binecinstitorilor şi ortodocşilor creştini este bună şi sfântă, şi a crede şi a ne boteza în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”.
[7] Omilia înainte de surghiunire 1, EΠΕ 33, 186 (în limba greacă).
[8] Epistola 90, Către preasfinţii fraţi şi episcopi din Apus 2, EΠΕ 2, 20  (în limba greacă).
[9] Gal. 1:9. Omilii la Galateni, cap. I, PG 61, 624.
[10] Mansi, 13, 409-412.
[11] Laxismul şi decăderea morală chiar şi între clerici a fost semnalată chiar de la începuturile secolului XV de către Sfântul Simeon al Tesalonicului. A se vedea Epistola Dogmatică 16 în D. Balfour, Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului (1416/17 – 1429), Opere Teologice, Analekta Vlatadon 34, Tesalonic 1981, p.218: „Şi mai mult, ei nu privesc adulterul ca pe ceva ce implică iadul întreg, nici măcar în rândurile preoţilor lor, ci dimpotrivă, ei îşi doresc cu neruşinare concubine şi tineri pentru adulter şi doresc să slujească în fiecare zi „.  Ibid,15 , pag. 216 : ” De asemenea, ei nu au un mod de viaţă evanghelic; întrucât orice fel de lux şi adulter nu reprezintă pentru ei ceva reprobabil şi nici orice altceva ce este interzis pentru creştini”.  Decăderile morale care se văd în ultimul timp chiar şi în rândul clerului ortodox sunt rezultatul liberalismului şi secularismului ecumenist.
[12] Dialog 23, PG 155, 120-121. Epistola despre fericiri 5, în D. Balfour, Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului (1416-17 – 1429). Opere teologice, Analekta Vlatadon 34, Tesalonic 1981, p.226.
[13] Epistola I Canonică, Către Amfilohie de Iconium, canonul 1.
[14] În textul celei de-a 9-a Adunări Generale a Consiliului Mondial al Bisericii în Porto Alegre (Brazilia 2006) care a fost acceptat de către reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe şi a avut ca titlu „Chemaţi să fie o Unică Biserică” (Called to be the One Church), în paragraful 8 se menţionează: „Toţi cei botezaţi în Hristos sunt  uniţi în Trupul Lui”. În paragraful 9: „Faptul că noi toţi în comun aparţinem lui Hristos prin botezul în numel Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, dă posibilitatea bisericilor şi le cheamă să păşească împreună chiar şi atunci când nu cad de acord. Asigurăm că există un singur botez, precum există doar un singur trup şi un  singurDuh, o singură nădejde a chemării noastre, un singur Domn, o singură Credinţă, un singur Dumnezeu şi Tată al nostru, al tuturor (vezi Efes. 4: 4-6)”. Mitropolitul Ioannis (Zizioulas) de Pergam, în lucrarea Orthodox Ecclesiology and the Ecumenical Movement, Sourozh Diocesan Magazine (Anglia, august 1985, vol. 21, p. 23) a preîntâmpinat această poziţie scriind: Within baptism, even if there is a break, a division, a schism, you can still speak of the Church. … The Orthodox, in my understanding at least, participate in the ecumenical movement as a movement of baptised Christians, who are in a state of division because they cannot express the same faith together, In the past this has happened because of a lack of love which is now, thank God, disappearing. (În botez, chiar dacă există o ruptură, o despărţire, o schismă, poţi încă să vorbeşti despre Biserică. … Ortodocşii, cel puţin după părerea mea, participă la mişcarea ecumenică ca la o mişcare a creştinilor botezaţi, care se află într-o situaţie de despărţire, pentru că nu pot să exprime aceeaşi credinţă împreună.  În trecut , aceasta se întâmpla din lipsa de iubire, care acum, slavă lui Dumnezeu, dispare.)
[15] Cuvânt apologetic despre fuga în Pont 82, ΕΠΕ 1, 176.
[16] Omilia 22 la Romani, 2, PG 60, 611. Omilia 2 la Filipeni,1, PG 62, 119.
[17] Mărturisirea de credinţă expusă la Florenţa, în Documents relatifs au Concile de Florence, II, Oeuvres anticonciliaires de Marc d’Ephese, de L. Petit, Patrologia Orientalis 17, 442.
[18] A se vedea I. Karmiris, „Monumente Dogmatice şi Simbolice ale Bisericii Ortodoxe Universale” (în limba greacă), vol. 2, p. 958.
[19] A se vedea Declaraţia Comună a papei Ioan Paul al II-lea şi a patriarhului Bartolomeu în timpul vizitei celui de-al doilea la Roma, pe 29 iunie 1995. Mai devreme, aceleaşi lucruri fuseseră proclamate şi de către Comisia Teologică Mixtă pentru Dialogul dintre ortodocşi şi catolici la Balamand (Liban) în 1993.
[20] Efeseni 4:5.
[21] Arhim. Iustin Popovici, Biserica şi Ortodoxă şi Ecumenismul (în limba greacă), Tesalonic 1974, p. 224.

Acest articol a fost publicat în ANTI-ECUMENISM și etichetat . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

391 de răspunsuri la MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI

 1. colaps zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  Am trimis și la emailul scris în articol!

  Doamne ajută frați creștini!

 2. ionut zice:

  sunt de acord cu Marturisitrea impotriva Ecumenismului. sper sa pot trimite si confirmarea. Sa fim cat mai multi care sa fim uniti impotriva acestui flagel care cauta sa cuprinda pe tot masi multi, mai ales clerici. sa nu-i ascultam pe acestia . Ii avem pe Pr. Iustin, Arsenie, Mihail Jar, Andrei Fagateanu.

 3. Mariana zice:

  In afara Parintelui Iustin Pirvu nu prea vad preoti romani care sa fi semnat aceaste Marturisire.

 4. Pingback: STIRILE ZILEI (26.11.2010) « Saccsiv's Weblog

 5. Pr. Vasile zice:

  Sunt si multi clerici si monahi romani care au semnat-o. O parte dintre ei sunt pe pagina site-ului din Grecia, iar restul in fisierul cu lista completa a celor care au semnat.

  Pr. Vasile

 6. Laurentiu zice:

  Care e cel mai rău lucru din această lucrare a lui Dumnezeu, pentru că el s-a rugat ca toţi să fie una?

  Si chiar nu este nimic bun a ne ruga impreuna, daca el a spus ca unde doi sau trei se adună ÎN NUMELE MEU sunt si eu prezent?!

  Dumnezeu sa aiba mila de noi si sa ne binecuvanteze!

 7. Pr. Vasile zice:

  Dumnezeu voieste ca toti sa fim una in El, adica in Biserica Sa cea una, sfanta, soborniceasca si apostoleasca. Si acolo unde snt doi sau trei adunati in numele Sau in dreapta credinta, acolo este si El.

  Insa rugaciunea in comun cu eterodocsii este cu totul altceva, si nu la asta s-a referit Mantuitorul.

  Crestinii poti fi uniti in multe, dar nu orice unire este bine lacuta lui. Si dusmanii lui Hristos, comunistii, cereau si doreau ca toti (proleterii) din toate tarile sa se uneasca. Si ei cautau unitatea.

  Asadar, nu orice unita este buna, ci doar cea in Hristos intru dreapta credinta ortodoxa.

  Pr. Vasile

 8. nicu zice:

  inceputul acestei marturisiri ar fi ca sa nu se mai mearga la bisericile unde slujesc ecumenistii !!referitor la bor am o intrebare : ie sau nu e sefu bor: ecumenist ? daca ie ecumenist inseamna ca toti cei cel pomenesc sant ecumenisti !! daca nu ie atunci ce sa semnam si pentru ce si impotriva cui ? caci ereziile sant facute de oameni cu inpiratie de la dracu

 9. nicu zice:

  pentru pr vasile :tu nu il pomenesti la slujbe pe episcopul ecumenist? atunci nu mai da sfaturi,sfatuieste te singur ! noi am mai vorbit si ai recunoscut ca episcopul tau e ecumenist ,insa te scuzai ca nu este un ecumenist maximal.. esti glumetz maximal !

 10. Antonia zice:

  Rugaciunea comuna cu cei de alte confesiuni si de alte credinte?! Pai, asta e invatatura Sfintilor Parinti? Asa ne-a invatat Mantuitorul? Iisus ne-a invatat sa fim UNA, in Duhul Sfant, adica ne-a cerut sa fim sfinti, nu uniti lumeste in numele lui antihrist!

  In zilele noastre asistam la batjocorirea credintei si din interior.
  Masonii au pus mana pe fraiele Bisericii si asta nu mai e o noutate. Portocaliul a patruns in biserica lui Hristos, dar vai de cei prin care vine sminteala aceasta. Insusi Mantuitorul a spus despre Iuda ca mai bine era daca nu se nastea. La fel cred ca ar spune astazi si despre ierarhii si preotii masoni. Mai bine nu se nasteau. Mai bine isi alegeau o alta profesie. Caci mult li s-a dat si mult li se cere.

  Dumnezeu sa ne ajute ca in perioada de cernere care va urma sa reusim sa ne mentinem credinta ortodoxa asa cum am mostenit-o. Ne va fi greu, pentru ca multi sunt debusolati. Multora nu le vine sa creada ca exista ierarhi masoni. Adica uraciunea pustiirii stand in locul care nu li se cuvine. Isi fac o cruce stramba si zic ,,Doamne miluieste!”, dar stim noi cui se inchina cu adevarat? Caci si-au pus si in biserici semne masonice, blasfemiatoare pana si pe icoane! Doar cand ii vedem prigonind pe cei mai sfint preoti si episcopi, atunci ne dam seama cum stau lucrurile. Dupa faptele lor ii cunoastem, nu dupa vorbe!

  Dumnezeu a ingaduit sa se intample astfel pentru pacatele noastre si ale lumii in care traim. Scopul nostru este sa ne mantuim, nu sa ascultam orbeste de ierarhii ecumenisti si masoni. Vremea lor nu poate sa dureze atat cat vor ei! Dumnezeu poate scurta acele vremuri.

  Sa ne incredintam vietile noastre voii lui Dumnezeu si sa ne impotrivim antihristului. Daca vom castiga toate bunurile materiale pentru nu se stie cate zile, luni sau ani, dar ne vom agonisi osanda vesnica nimic, care va fi castigul nostru? Nu suntem noi ca bogatul care este numit nebun in Evanghelie?

  Asa ca nu pot decat sa dezaprob ecumenismul.

 11. Laurentiu zice:

  Isus s-a rugat ca toţi să fie una. E visul lui Dumnezeu. Unii au încercat prin ecumenism. Dar, se pare, după unii, că nu e bun. Nu facem ecumenism pentru că nu e bun. Dar atunci ce facem, cum facem pentru a împlini visul lui Dumnezeu?! Care e oferta dumneavoastră?!

  Domnul să aibă milă de noi şi să ne lumineze!

 12. admin zice:

  @Laurentiu
  Iti raspunde Parintele Papacioc: http://vimeo.com/8888411

 13. theophana zice:

  Semnez Marturisirea impotriva ecumenismului!
  Cum as putea avea macar un dialog, nu mai vorbesc de partasie, cu cei ce nu cred in Iisus cel cu Cruce sau Maica LUI?

 14. Un sectant zice:

  Exista si posibilitatea de a vota impotriva?

 15. admin zice:

  @un sectant
  da… adica sa nu votezi

 16. Colaps zice:

  De îndată ce recunoaște că e sectant înseamnă că e pe calea cea bună.

 17. silviu manzatu zice:

  sant in potriva ecumenismului ei sant sectari vicleni.vicleni

 18. silviu zice:

  sa revina inapoi de unde au plecat taina sfantului botez prin afundare si sarespecte canoanele sfintilor parinti ortodoxsi.papistasi.budisti.mahomedani.si toate cele lalte secte nu avem nici un dialog cu ei decat sa le spunem adevarul ca sat sectari anti hristi.amin

 19. adrian010155 zice:

  Sustin aceasta marturisire de credinta. In ea ne regasim toti cei care, pe aceasta planeta, oriunde am fi, pastram, dupa puterile noastre, Cuvantul dintai al Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, intru Sfanta credinta Ortodoxa, singura cale a Adevarului si Vietii. Sa daruiasca Dumnezeu, din mare mila Sa, sa fim din ce in ce mai multi si, de ce nu, toti oamenii, intru cetatea ortodoxiei.

 20. floridecamp zice:

  sustin

 21. Doina zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Doina

 22. Maria zice:

  Sunt de acord cu Martursirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez.

 23. FLORI zice:

  Suntem de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnam.
  Doamne ajuta-ne, miluieste-ne, intareste-ne in credinta, sa putem face fata celor ce vin.
  DOAMNE IARTA SI NE MILUIESTE PE NOI PACATOSII
  Gabriel si Florentina

 24. raduhumor zice:

  Subscriu!
  Doamne-Ajuta !

 25. Daniel zice:

  Marturisind Dreapta Credinta Ortodoxa, suntem implicit impotriva ecumenismului (…care le are pe toate, numai Adevarul nu). Semnam cu smerenie si nadejde in mila si intarirea Domnului nostru Iisus Hristos! Doamne ajuta!

 26. Daniel Cirebea zice:

  Nu sunt de acord cu ecumenismul : e alterarea dreptei credinte ortodoxe .

 27. admin zice:

  @Daniel
  Ce bine dacate numeai Daniel Ciubotea

 28. Adam Radu zice:

  De la sfinti am observat ca vor sa niveleze totul cei care vor ecumenismul. Nu se poate sa le acceptam celorlalte religii, ereziile lor. Asta ar insemna sa nu credem in credinta noastra, Ortodoxia. Pr Arsenie Papacioc spune ca trebuie sa ii iubim, si iubindu-i sa le aratam adevarul, nu acceptandu-le toate ereziile. Daca le acceptam ereziile lor inseamna ca nu ii iubim ci suntem nepasatori si fata de Ortodoxie si fata de mantuirea lor.
  Nu sunt de acord cu ecumenismul. Sfintii zilelor noastre spun ca ii cea mai mare inselare a zilelor noastre.

 29. steff zice:

  nu ecumenismului

 30. marcela zice:

  NU ECUMENISMULUI

 31. RARES zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE AJUTA!

 32. Iustina zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE AJUTA!

 33. vasilica zice:

  NU ECUMENISMULUI.si
  DOAMNE AJUTA!

 34. Dunca Filip zice:

  Nu ecumenismului

 35. Octavian Farcasanu zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

  Cei ce au ratacit calea cea dreapt,[s-o caute si sa vina ei spre noi.
  Dar ce ne facem cu ierarhii romani pentru care duplicitatea este a doua natura ;i care pentru locul caldut, l-au si vandut pe Mantuitorul Iisua Hristos. Sunt elocvente figurile lui Nicolae Corneanu, a episcopului de la Oradea, a patriarhului Daniel care s-a opus pedepsirii lor, care cocoloseste Spagoveanu pus pe capatuiala, un Nifon care
  s-a spetit tot ajutand securitatea etc.
  Cancerul este prea avansat si ma tem pentru viitorul Bisericii.
  Uitati-va in jur si vedeti care sunt preocuparile episcopilor romani, al majoritatii lor si al majoritatii preotilor.
  Intre cler si popor este o prapastie pe care episcopii au sapat-o atat de adanc incat nu mai poate fi trecuta de ei.
  Ati auzit pe vreunul discutand despre ecumenism ca despre o erezie?!.
  Dimpotriva. Ecumenismul este bun; mergem pe la Roma, pe la Paris, pe la Bosey(?). Iesim in lume, participam la festinuuri,….E foarte bine !
  Halal. Cu asa pastori, asa turma.

 36. petrus zice:

  nu sunt de acord cu ecumenismu

 37. ilinca-panait ramona elena zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!

 38. daniela isac zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez! Daniela Isac

 39. cdlungu zice:

  sa nu uitam niciodata ca prima adunare ecumenista s-a soldat cu rastignirea Mintuitorului, si atunci El s-a rugat pentru ei: iarta-i Doamne ca nu stiu ce fac! aratandu-le celor ce acum ne indeamna la iubire doar in trupuri, calea de urmat.

 40. nikolai zice:

  citeam undeva ca ucenicul unui parinte a mers pana intr-o cetate pt ceva si a intrat intr-o biserica si s-a impartasit, fara sa stie ca e eretica iar batranului i s-a aratat in vedenie ca ucenicul lui a preacurvit,deci cei ce se roaga impreuna cu ereticii se impartasesc din erezia lor si se fac apostoli ai minciunii,iar cand se impartasesc euharistic cu ei insusi tatal intunericului isi face salas in ei demonizandu-se acesti trambitatori ai „pacii si dragostei”nu fac altceva decat sa sfasie unitatea dragostei care nu se poate desparti de adevar si doar impreuna se gasesc,au furat cuvantul „ecumenic”cu scopul de a induce in eroare pe ortodocsi deoarece e cuvant ortodox adevaratul ecumenism pt ortodocsi e acela de a se uni intre ei mai intai,sa scape de virusul troian pe care l-au primit in 1923-`24sa rezolve cu schismele din interiorul ei si dupå aia sa deschida un dialog cu ereticii si paganii pt luminarea lor si doar atat nu rugat si impartasit cu ei.Prin ecumenism misionarismul ortodox a murit,ereticii si paganii nu mai iau lumina,li se spune sa ramana acolo unde sant ca si la ei in biserica e ristos si sa astepte unirea cea mincinoasa a unei singure turme cu antihrist in fruntea ei

 41. harabor liviu zice:

  Sunt de acord cu Petitia aceasta

 42. harabor liviu zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE AJUTA!

 43. CAMY zice:

  Sant de acord cu petitia asta .

 44. Mariana g. zice:

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.
  Mariana Gurza
  Timisoara

 45. iuliana nicola zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  IULIANA NICOLA
  Slatina, judetul Olt

 46. iuliana nicola zice:

  FELICITARI ORTODOXIEI PENTRU INITIATIVA.
  DUMNEZEU ESTE UNUL SINGUR.

  DOAMNE LUMINEAZA-NE MINTILE!

 47. ramona zice:

  nu ecumenismului

 48. DANIELA si ALEXANDRU TUDORACHE zice:

  Suntem de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnam!
  DOAMNE AJUTA!

 49. Istrate Marius zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 50. Istrate Marius zice:

  nu ecumenismului………………..nu are ce cauta in sfinta noastra traditie.

 51. Rosioru Cornelia zice:

  Sunt de acord cu ,,Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului ”
  si semnez
  Nu trebuie nici o explicatie,motivatie sau interpretare subiectiva. Credinta este una, sfinta ;
  nu se negociaza !Doamne ajuta!

 52. gavrila beatris zice:

  sunt TOTAL impotriva ecumenismului si ca dovada semnez
  gb

 53. crican monica gabriela zice:

  NU ECUMENISMULUI

 54. marian zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE AJUTA!

 55. Alina Stoica zice:

  Scriptura ne invata ca Hristos a intemeiat un singur Crestinism dreptmaritor,o singura Biserica nepieritoare si a aratat o singura Treime Sfanta.
  Crestinism inseamna o singura credinta apostolica vesnica si neschimbata,nu mai multe biserici ,nu mai multe crestinisme,nu mai multi hristosi,nu mai multe treimi,nu mai multe religii.
  Scriptura ,insa,nu ne descopera si nu ne vorbeste de un „dumnezeu lumesc”,de dreptatea sau calea multimilor,de un adevar al „democratiei”,al logicii si echitatii,de o biserica ” a celor multi”,ci de un singur Dumnezeu,un singur adevar si o singura credinta mai presus de lume si de oameni: Dumnezeu-Omul Iisus Hristos.
  Asadar:

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 56. Prepelita Ioan (republica moldova ) ortodox pe stil vechi . AMIN zice:

  semnez si eu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului, caci nu vreau alt Dumnezeu

 57. victoria zice:

  silvica semneaza si ea. sunt de acord,pentru marturisirea de credinta impotriva ecumenismului,amin,doamne ajuta,semnez si pentru sotul meu amin, amin,amin

 58. gabriela zice:

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.Doamne ajuta si Iarta-ne greselile!

 59. Iulian Gafton zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Dumnezeu sa ne intareasca si sa ne lumineze

 60. Iulia zice:

  Sfintele Manastiri din Athos si Romania sa se roage pt noi

 61. Florentina Dumitru zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!

 62. Cristian N. zice:

  cer iertare pentru gramatica…

 63. HORTOLOMEU GHEORGHE ovidiu zice:

  A SOSIT VREMEA PRIGOANEI TREBUIE SA MARTURISIM PANA LA JERFA ASA CUM AU FACUT-O ADEVARATII CRESTINI. SA NE RUGAM LUI DUMNEZEU SI MAICII SALE CELEI PREACURATE SA FIM MARTURISITORI SI JERTFELNICI PANA L A ULTIMA SU FLARE. DOAMNE AJUTA.

 64. eu zice:

  Normal ca : Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 65. radu zice:

  Marturisesc CREDINTA CEA ADEVARATA IN UNICUL DUMNEZEU,CEL IN TREIME INCHINAT:TATAL,FIUL SI DUHUL SFANT DE O FIINTA SI NEDESPARTITA. Sfantul Parinte ILIE CLEOPA ne avertiza de pe atunci de acest MARE PERICOL-EREZIA TUTUROR EREZIILOR=ECUMENISMUL!Cea mai perversa invatatura ,care sub masca umanismului(stim bime de cine l-a inventat) sa ne dam la inceput mana si apoi sufletul in ghearele satanei.Trebuie privit cu multa,multa vigilenta la tot ce ne inconjoara,deoarece exista extrem de multe capcane ascunse in cele mai neasteptate locuri,lucruri si gesturi!Cu multa rugaciune si ajutor de la DUMNEZEU ,ca la EL e nadejdea,putem scapa de rau si sa mostenim viata vesnica AMIN

 66. mirela mocanu zice:

  semnes si eu…….sunt impotriva si eu

 67. mirela mocanu zice:

  nu e bine ce vor astia sa faca in Biserica noastra

 68. MOROSANU BOGDAN GHEORGHE zice:

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI O SEMNEZ .

  MOROSANU BOGDAN GHEORGHE CNP 1830324336402

 69. Alexandru zice:

  Semnez si eu

 70. Moisei George zice:

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI SEMNEZ : GEORGE MOISEI

 71. Razvan Sararu zice:

  FARA ECUMENISM!!!
  AVEM TOT CE NE TREBUIE
  „NU TREBUIE SA IMPRUMUTAM NIMIC DE LA NIMENI”
  ASA SPUNEA PARINTELE CLEOPA
  DOAMNE AJUTA-NE SI LUMINEAZA-NE!

  RAZVAN SARARU

 72. Andri Popa zice:

  Oare cand se v-a termina aceasta lupta milenara intre *greci* si *latini* pentru ca de fapt asta este. Calugarii au stabilit chiar un Canon care loveste in preotii casatoriti ortodocsi- a se vedea si analiza pacatele care opresc de la Impartasanie.
  Niciodata grecii nu vor accepta unirea cu Biserica Catolica in special latina, este orgoliu.
  Biserica Ortodoxa nu este UNA, au dovedit-o BO Rusa care refuza libertatea BO Estone, iar mai grav a fost *bataia intre ortodocsi la Ierusalim*
  Dupa caderea Romei , Constantinopolul, Moscova sau Muntele Athos au avut pretentii de Primat in Biserica.
  Cum poate avea pretentia Constantinopolul (Orasul lui Constantin) fondat dupa anul 300 d.H sa se considere cu succesiune apostolica sau Moscova care abia are un mileniu crestin.
  Daca BOR are o atitudine amiabila cu Bis.Catolica, grecii-ortodocsi sar ca si arsi.
  Oare de ce Arhimandritul ortodox Nylos a pus la cale asasinarea lui Alexandru Ioan Cuza?
  Marea majoritate a credinciosilor ortodocsi habar nu au de invatatura ortodoxa, in afara de a fi primit botezul in Biserica Ortodoxa ei nu stiu de ce sunt ortodocsi.
  Cu ocazia diverselor evenimente religioase s-a vazut acest lucru.
  La inmormantarea PF Teoctist au fost cca zecemii de persoane care s-au inbulzit ca nebunii, la moastele cutarui sfant la fel, la apa sfintita la fel. Cand a murit presedintele Poloniei – catolic s-au perindat cca o suta de mii (de zece ori mai multi) dar nu a fost aceasta debandata.
  Zicala *iti taie popa limba* vine de la faptul ca preotii ortodocsi romani nu aveau voie la limba romana in slujbele pe care le faceau. Puteau folosi doar greca, sarba sau bulgara dar nu romana.
  DE CE LA MUNTELE ATHOS NU ESTE NICI-O COMUNITATE ROMANEASCA CU STATUT DE MANASTIRE? Desi multe din cele 20 de manastiri (17 grecesti, 1 rusa, 1 sarba, 1 bulgara) au fost sustinute substantial sau chiar refacute de Domnitori Romani. Suntem singurul popor care afirma ca s-a format deodata ca popor roman si crestin.
  Pana cand grecii sau rusii sau… alti ne vor invrajbi?
  Biserica Ortodoxa este ROMANEASCA doar de cand a inceput sa aiba ierarhi romani si a devenit autocefala.
  Sa auzim numai de bine!

 73. cristina zice:

  sunt de acord si semnez!!!!!!!!!

 74. Aurelia zice:

  Nu, ecumenismului!
  De ce ne cauta atat de mult catolicii in Romania? In Vatican se gasesc documente vechi despre originea noastra crestina, chiar si din vremea ocuparii Daciei,…de ce nu ni le inapoiaza….cate moaste zac aruncate in cutii de lemn, fara a fi laudate, pe intreg teritoriul Italiei?(Sfinti laudati si preamariti de ortodocsi).
  Nu ne vindem credinta! Nu ne supunem papei! Cerem inapoierea tuturor obiectelor furate, in timpul ocupatiilor, de pe teritoriul nostru.
  Sa lasam mana Celui de Sus sa ne faca dreptate, iar noi sa ramanem drepti in credinta. Doamne, ajuta!

 75. Bardasu Nicoleta zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!

 76. Kinyo Antoaneta Sanda zice:

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI O SEMNEZ .
  Kinyo Antoaneta Sanda

 77. Marian zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  Pentru inchinatorii satanei (inclusiv catolicii al caror conducator s-a proclamat cap al Bisericii pe pamant – dorind ruperea oamenilor de Dumnezeul Cel adevarat – cerandu-si intaietatea si impatimindu-se de gandul mandriei facandu-se asemeni lui lucifer doritori de slava desarta si uratori de smerenie, post si ascultare) este firesc sa-si doreasca unirea cu ortodocsii sperand in indurarea Mantuitorului. In spatele iubirii fatarnice a catolicilor si a slugoilor lor (celelalte erezii) se ascunde o mare ura, caci ei simt ca ortodocsii vor fi masura cu care ceilalti vor fi judecati si de aceea este dorinta aceasta covarsitoare de a-i pangari si pe ei. Daca chiar ar fi curati, ar odihni inimile lor, nu ne-ar mai avea grija zornaindu-si argintii pierzarii si cerandu-ne sa devenim partasi la averea lor blestemata. Argintii lor ii ard si de aceea vor sa ne faca partasi la vanzarea Mantuitorului. De aceea ne-au robit cu toate contractele diavolesti intocmite in numele si in spiritul dumnezeului lor sperand ca ne vom vinde sufletele. Au gasit iudele poporului nostru care ne-au vandut si pe care si i-au facut ucenici. Bunul Dumnezeu sa ne ajute ca la vremea incercarii sa putem renunta la desertaciunea luxului promis de iudele acestui veac si sa ni se deschida ochii sa le putem refuza argintii. Noi nu Il vom vinde pe Dumnezeul Nostru si nu ne vom inchina dumnezeului lor. De aceea, ei sa faca bine si sa stea departe de noi deoarece Dumnezeul nostru nu are nimic in comun cu dumnezeul lor si dragoste cu de-a sila au mai facut ei pe parcursul istoriei si tot la rusine au ajuns iar cel aidoma lor s-a spanzurat…

 78. Gabriela Drumuş zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez: Gabriela Drumuş

 79. tudor andrei zice:

  SUNT SI VOI PLECA LA DOMNUL, ORTODOX!
  NU ECUMENISMULUI !!!!
  NUMAI SFANTA TREIME ESTE SALVAREA, FRATILOR!!!!

 80. maria zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez Maria Sisko, Arad, Romania, sunt ortodoxa

 81. barbu roxana zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE AJUTA!

 82. cristi zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE AJUTA!

 83. nicu zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE AJUTA!

 84. mihaela zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!

 85. Colaps zice:

  @admin,

  Cred că ai auzit că între 18-25 ianuarie vor hăbăucii de ecumeniști (oficial consiliul mondial al bisericilor) să facă o rugăciune împreună pentru unirea tuturor.

  Eu propun altceva: ce-ar fi să faci un apel la Psaltire pentru „izbăvirea oamenilor de erezie, rătăciri, secte și ecumenism și întoarcerea lor la dreapta credință” în perioada aceea ?

  Trebuie să facem și noi ceva, măcar cu rugăciunea … cum spunea saccsiv, păi noi suntem creștini sau umerașe ? Creștinul trebuie să se roage, nu să stea mămăligă să se uite cum macină tot ecumenismul și să zică că e fără speranță…. Unde-i râvna fraților ??

  Doamne ajută!

 86. admin zice:

  @colaps
  ai dreptate, frate. o sa facem si acest lucru.

 87. Lup din Apuseni zice:

  NU, ecumenismului!

 88. Pingback: Noua tema a saptamanii ecumeniste de rugaciune (18 – 25 ianuarie): Impartasire, frangerea painii si rugaciunea « † Apologeticum

 89. Antip Maria zice:

  Cu Hristos inainte ! Nu – ecumenismului !

 90. Elena Teodorescu zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE AJUTA!
  Elena Teodorescu

 91. nicoleta draghici zice:

  NU ecumenismului!
  DOAMNE AJUTA!

 92. Bogdan zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez !
  Bogdan Ciobanu

 93. Marian zice:

  Luca 12
  51. „Vi se pare că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun că nu, ci dezbinare.
  52. Căci de acum înainte cinci dintr-o casă vor fi dezbinaţi: trei împotriva a doi şi doi împotriva a trei.”

  Şi se ridică deştepţii acestei lumi şi-I dau lecţii Mântuitorului…
  Bunul Dumnezeu ştie că, dacă îngeri au căzut din cer, se vor găsi şi oameni care vor iubi mândria, slava deşartă, banii şi le vor urma celor cărora le-au slujit. Iar iudele acestea vin acuma şi ne spun „fraţilor, să fim toţi o singură turmă”.
  A cui turmă iudelor, dacă Mântuitorul a spus că oamenii vor fi dezbinaţi, adică vor fi două turme? El nu-i va primi pe hulitorii de Dumnezeu.
  Pe când stăpânul vostru satana cu bucurie i-ar primi pe toţi oamenii şi pe cei necredincioşi şi pe cei credincioşi – aţi văzut adevărul unei singure turme?
  Şi cu adevărat cred căci vor fi două turme (căci a grăit Cuvântul Lui Dumnezeu). O turmă ortodoxă (care iubeşte pe Bunul Dumnezeu şi Evanghelia Sa) şi cealaltă formată din toţi hulitorii (care răstignesc şi astăzi Cuvântul Lui Dumnezeu făcându-şi propria evanghelie). Da, toţi ceilalţi sunt de fapt în aceeaşi turmă ce slujeşte lui satan şi e condusă de masoni, urmaşii fariseilor de odinioară care L-au răstignit pe Mântuitorul Hristos. Şi capii diferitelor erezii o ştiu. Ei ştiu că slujesc câte unui diavol de rang doi. De aceea sunt mai multe erezii, grupate pe categorii de păcate. Si astfel în sectele respective se vor duce dedaţii acelui păcat.
  diavolul ştie că risca să-i piardă dacă le făcea o singură religie în care erau îngăduite toate păcatele caci astfel oamenilor le-ar fi fost uşor să aleagă între o Evanghelie a Cuvântului Lui Dumnezeu şi o evanghelie a păcatului.
  Însă atunci când lângă un diamant adevărat sunt aruncate mai multe diamante false necunoscătorilor le va fi foarte greu să nimerească pe cel bun, ba chiar la un moment dat vor spune că toate sunt la fel.
  Şi aceasta, din păcate, o auzim la mulţi ortodocşi de astăzi.
  Lăsaţi-ne turma în pace căci de păstorul vostru noi nu avem nevoie. Amin.

 94. Constantin Netoiu zice:

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 95. Parvu Adrian zice:

  afara din tara cu ecumenismul , marturisim si aparam pe Hristos nu „un cozonac frumos de Paste” cum zice marele Arsenie Papacioc ,a fost anatematizat ecumenismul

 96. Marian zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  Cînd mi-a dat vorbit cineva despre partea pozitivă a ecumenismului (din punctul lui de vedere) mi-am dat seama cu tristeţe că dacă numai pentru atâta trebuie să ne reunim, atunci nu merită. Căci, omenenşte vorbind, nu am face altceva decât să ne hrănim mândria iar din punct de vedere duhovnicesc, înaintea Bunului Dumnezeu, am săvârşi cea mai mare hulă.
  Toate unirile apar de la sine. Când în sinele oamenilor va fiinţa acelaşi duh ei se vor uni de la sinele lor. Pe creştinii adevăraţi îi uneşte deja Hristos şi nicidecum raţiunea (pomul cunoaşterii). Creştinii nu trebuie să-i caute pe creştini ci pe Hristos. Şi când Îl vor afla se va topi om după om prin dragostea Lui Hristos.
  În vremurile din urmă, şi ceilalţi (împăştiaţi în mai multe confesiuni) se vor uni căci, deşi trăiesc cu impresia că nu e aşa, au tot un singur stăpân care cu duhul lui îi va uni (duhul ce îngădiue şi justifică păcatul).
  Duhul Stăpânului nostru ne-a dăruit postul (inclusiv de ulei şi vin miercurea şi vinerea) de care nu vrem să ne despărţim (chiar dacă nu-l putem ţine totdeauna) şi pe care vrem să-l lăsăm moştenire şi copiilor noştri.
  Duhul Stăpânului nostru ne-a lăsat duhul smereniei, al rugăciunii în picioare sau în genunchi (plidă având de la Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce este Calea, Adevărul şi Viaţa), pe care nu vrem să-l părăsim şi în care vrem să-i creştem şi pe copii noştri.
  Duhul Stăpânului nostru ne-a arătat că în iubirea de arginţi stă vânzarea Mântuitorului (se va dezicerea omul de Cuvântul Lui Dumnezeu şi va căuta un alt cuvântător ce-l va oduhni în săvârşirea păcatului) şi vrem ca în urma noastră să lăsăm ucenici ai Lui Hristos şi nu iude.
  Duhul Stăpânului nostru ne-a spus Nu să NU facem păcatul ci nici să gândim spre a-l face căci în acel moment l-am şi făcut.
  Şi, sincer, n-aş vrea ca să se întâmple cu sufletul meu ce s-a întâmplat cu ţara mea.
  Căci au venit la noi cei ce se numesc pe sine creştini şi au spus: Fabricile voastre sunt energofage (ca şi postul). Trebuie tăiate. Şi trădătorii acestui neam le-au tăiat şi le-au vândut ca fiare vechi (comportamente arhaice) deşi ţineau atâte familii (suflete) în bunăstare.
  În viaţa voastră pământească trebuie să vă grijiţi de ziua de mâine adică trebuie să urmăriţi obţinerea capitalului (sămânţa din care va rodi neîncrederea în purtarea de grijă a Bunului Dumnezeu) şi s-au apucat mai marii noştrii pe strâns averi (prin furt, înşelăciune, nedreptate şi batjocorirea poruncilor Lui Dumnezeu).
  Trebuie să faceţi restructurări (să vă deziceţi de aproapele) în numele profitului (a arginţilor) şi iudele poporului nostru au executat (şi au distrus familii deşi cel mai mare profit ce îl poate obţine o întreprindere este liniştea, pacea şi fericirea oamenilor care lucrează acolo şi a familiilor lor).
  Trebuie să arătaţi dragoste creştinească şi să ne daţi posibilitatea să cumpăram şi noi de la voi băncile, resursele, piaţa de desfacere, etc (moştenirea de la străbuni şi viitorul copiilor) şi noi vă vom ajuta (împrumuta) când aveţi nevoie şi, din dragoste (probabil) le-au dat. Şi acum, după semnarea „contractelor” noii stăpâni modifică termenii acestora (Oare Bunul Dumnezeu şi-a modificat vreodată legământul Său? Sau poate altcineva?).
  Şi ţara mea şi-a aflat alt stăpân…
  Însă necazul ăsta nu e chiar aşa mare căci Domnul meu mi-a spus odată că dacă cineva vrea haina să-i dau şi cămaşa, dar să am grijă de suflet…
  Şi atunci am înţeles căci cu „duhul” celor care vor să ne unim pentru a vorbi despre Domnul (căci rugăciune nu o pot numi) noi nu putem să părtăşim. Ţara ne-o pot lua dar sufletul nu.
  Şi, de aici, punctul meu de vedere este simplu. Să se unească turmele după duhul lor. Şi dacă noi nu putem să fim cu ei în rugăciune, să nu plângă după noi căci nu depinde de noi ci de duhul pe care-l purtăm. Iar dacă noi greşim ei să se roage la dumnezeul lor să fim iertaţi şi dacă ei greşesc ne-om ruga şi noi la Dumnezeul nostru pentru iertarea lor. Şi va fi mult mai bine Căci măcar una din două va fi pe calea cea bună şi pentru rugăciunile ei Bunul Dumnezeu mult se poate milostivi. Amin.

 97. dan zice:

  sant impotriva masoneriei ,cip ,…..etc -slava lui Dumnezeu,

 98. Livia-Dorina zice:

  Asa-i, ne-am nascut crestini. Asta nu o mai poate nimeni schimba. Sus s-avem inimile!
  Livia-Dorina

 99. Dumitru zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă Ortodoxă împotriva Ecumenismului şi semnez!

 100. Padrelion zice:

  Semnez si eu aceasta marturisire de credinta, dar in privinta sectarilor nu trebuie sa aruncam cu piatra in ei. Ca niste crestini adevarati trebuie sa aratam o dragoste inteleapta si datatoare de har. Invartosarea inimii nu este fireasca in crestinism. Har si pace de la Dumnezeu noua tuturor!

 101. antoneta doina zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta Ortodoxa impotriva Ecumenismului!DUMNEZEUsa ne ajute!

 102. Filip zice:

  Si eu sunt de acord cu aceasta Declaratie impotriva ecumenismului.
  Doamne ajuta!

 103. Sterie Silvestru zice:

  Rămân si voi rămâne cu Mantuitorul si Dumnezeul nostru IIsus Hristos, cu Preasfanta Treime Dumnezeul nostru – Tatal si Fiul si Duhul Sfant -, cu Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu Fecioara Maria ,cu Sfanta Impartasanie,cu Sfintele Taine,cu toti Sfintii si cu toate Sfinteniile din Biserica Ortodoxa.
  Nu voi lua niciun act cu numarul 666( cu cip ), nici carte de identitate (buletin),nici pasaport,nici permis,nici abonament,nici card bancar,nici card de sanatate,nici semnatura electronica, nimic.
  Cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau sa ajung in Rai si toate aceste lucruri ale diavolului,toate aceste acte cu cip care au numarul diavolului 666 si toate lucrurile diavolului, nu le primesc si nu le voi primi, chiar de m-ar omora cineva ( slugile diavolului, sclavi diavolului, oamenii care fac ceea ce le spune diavolul prin acceptarea gandurilor rele ale diavolului si punerea acestor ganduri rele in practica ).
  Toata lumea sa se lepede de satana si de toate lucrurile lui( de gandurile rele, de faptele rele, de numarul diavolului 666 ).

 104. razvan zice:

  NU ECUMENISMULUI, semnez, fac orice !!! faceti ceva cu ecumenismul asta ca nu mai pot cu el…cine IL cauta pe Dumnezeu stiu unde sa-L caute…

 105. Ovidiu Manole zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

 106. elena ciurlic zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Acest mesaj l-am trimis si la adresa de e-mail mentionata in articol.

 107. emilian zice:

  Biserica ecumenista este o biserica a vremurilor de pe urma, iar capul acesteia este Antihrist. Cea mai mare bogatie pe care o poate avea omul este darul dumnezeiesc, care nu se va gasi niciodata in biserica ecumenista

 108. lucian neagu zice:

  Sunt impotriva ecumenismului.Adevarata credinta este credinta ortodoxa.Vreau sa semnez si eu,cum fac?

 109. elena zice:

  fara ecumenism

 110. PAUN zice:

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI SEMNEZ
  SA NE AJUTE BUNUL DUMNEZEU IN ACESTE VREMURI TULBURI SI SA NE LUMINEZE PE CALEA „ADEVARULUI SI A VIETII”

 111. cata zice:

  Nu vreau sa supar pe nimeni sau sa fiu luat drept deasupra cuiva dar , sa fim atenti la introducerea acestei marturisiri si la punctul 1 in special: vorbim de marturisire unii dintre noi care , am acceptat schimbarea calendarului care a fost anatemizata de Sf Parinti si care a adus si aduce schisma, tulburare si rand pe rand noi inovatii,… suntem impotriva ecumenismului dar suntem alaturi de el?!….sa fim una fratilor, o turma ortodoxa, iar iconomii tainelor lui DUMNEZEU care au gresit sa se indrepte , sa se pocaiasca si astfel turma lui HRISTOS una sa fie !Daca isi doresc atat de mult sa fie impotriva ecumenismului sa marturiseasca caderea public si sa invete norodul adevarul nu coabitarea cu raul, ! vezi Arsenie Papacioc, Justin Parvu,..ce este rusinos, sa marturisesti adevarul sau de teama de „tulburare si ascultare” sa coabitezi cu el?Cu ce scop a fost facuta schimbarea calendarului? De cine, de masoni?A fost un pas ecumenist sau nu aceasta schimbare?Nu de justificari teologice privind aceasta schimbare avem nevoie care oricat le-ar cauta cei ce vor sa justifice schimbarea, nu le vor afla nicaieri, caci false si amagitoare sunt,ci de ADEVAR asa cum este el ,brut, dureros dar vindecator!

 112. luci zice:

  Sunt impotriva .Sa se pocaiasca sa accepte Botezul Ortodox si sa se intoarca la Dreapta Credinta aparata de Sfintii Parinti si care au murit aparand Adevarata credinta in Hristos.

 113. Ichim Viorica zice:

  Sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului.

 114. Monica Ursachi zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!

  Poporul roman s-a nascut ortodox! Sfantul Apostol Andrei este cel care a venit pe aceste meleaguri si ne-a crestinat. Din cate stiu, tot el i-a crestinat pe rusi si greci.
  Masonii sunt cei care vor sa faca aceasta ciorba: o singura religie, o singura economie, o singura moneda, un singur guvern, un singur conducator, Antihristul!
  Bunul Dumnezeu sa ne intareasca!

 115. Maria zice:

  De ce numai cu numele complet, adresa si alte date personale se poate da semnatura?
  Daca acest site tot este pt. democratie in adevaratul sens al cuvantului, de ce se cer date confidentiale pt un vot?
  Intr-un stat de drept votul este SECRET!!!

 116. admin zice:

  @Maria
  Datele tale se vor duce la cei care au initiat aceasta actiune si nu apartin de acest site.
  Insa este vorba de marturisire pentru care trebuie sa-ti asumi divulgarea numelui.

 117. zaharia carmen zice:

  Sunt de acord cu Marturisira de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez,
  Carmen Ecaterina

 118. Elena Liliana Agathangelou Ionita zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismuului si semnez

 119. George zice:

  Sunt de acord si semnez.

 120. rat elena zice:

  sunt impotriva ecumenismului si semnez rat elena Oradea

 121. lilica leaua zice:

  sunt impotriva ecumenismului si semnez.

 122. Serbana Iulian zice:

  Sf.Parinti ne indeamna sa ne unim in numele Domnului Nostru Iisus Hristos…mai multe argumente nu cred ca ne trebuiesc.Dumnezeu sa ne binecuvateze pe toti!SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI SEMNEZ cu toata ratiunea si cu toata fiinta mea.

 123. AUREL zice:

  SUNT CU DESAVARSIRE CONTRA LA ECUMENISM .DUMNEZEUL CEL ADEVARAT IN TREIME A VENIT O SINGURA DATA CU INVATATURA PENTRU MANTUIRE ,RESTUL E O FACATURA OCCIDENTALA CATOLICO-MASONICO PROMOVAND UN dUMNEZEU EUROPEAN CARE NU E NIMIC ALTCEVA DECAT dIAVOLUL vATICANESC CEL VECHI DE 1000 DE ANI SI NESCHIMBAT.
  CATOLICII DE O 1000 DE ANI NU IL URMEAZA PE DUMNEZEU CEL ADEVARAT CI PE dUMNEZEUL ARTIFICIAL COMOD ,EUROPEAN INCERCAND SA SPURCE SI SA DISTRUGA CEEA CE A MAI RAMAS CURAT : ORTODOXIA
  ORTODOXIA PT.ei E INCOMODA PT. CA ORTODOXIA INSEAMNA TOT CEEA CE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS NE-A LASAT MOSTENIRE ADICA ,DRUMUL CATRE MANTUIRE SPRE VIATA VESNICA ,IN SCHIMB dUMNEZEUL EUROPEAN ARTIFICIAL E PT. MOARTE VESNICA .
  FRATILOR DE BUNA CREDINTA SA NE RUGAM PENTRU PARINTII NOSTRI LA SFANTUL DUH CA SA NE INTAREASCA
  SA NE INTELEPTEASCA SI SA NE AJUTE SA NU NE CLINTIM DE LA ORTODOXIE ,CE SE INTAMPLA IN OCCIDENT SI IN LUME E TREABA LOR SI A TRADATORILOR DE NEAM SI TARA
  .NU SUNT EU CARE TREBUIE SA DAU SFATURI DAR DATORIA MEA CA ORTODOX TREBUIE SA NU MA LAS CONTAMINAT DE OTRVA DIN AFARA ORTODOXIEI .DIN RESPECT PT.SFINTII NOSTRI ,PT. MARTIRII NOSTRII, PT., FRATII NOSTRII PT., PREOTII ,MONAHI SI MONAHII ,PT. CEI DE BUNA CREDINTA ,pt. cei care au murit si suferit prin lagarele comuniste ,TOT LA ORDINUL OCCIDENTAL .O TARA ASA DER MICA A PUTUT SA TINA PIEPT LA TOTI PAGANII IN TRECUT,IN ISTORIE,SI ASTA PT.FAPTUL CA DUHUL SFANT DE LA DUMNEZEU A FOST CU NOI ,PT. CA SI NOI PRIN MAMELE NOASTRE PRIN PREOTII NOSTRI PRIN FRATII NOSTRI PRIN DOMNITORI CREDINCIOSI NE-AM RUGAT LA DUMNEZEUL NOSTRU IISUS HRISTOS LA SFANTA TREIME ,LA DUHUL SFANT ,LA SFANTA NOASTRA FECIOARA MARIA SI LA TOTI SFINTII NOSTRI .
  DOAR PRIN RUGACIUNE TARISOARA ASTA
  MICA A FOST SI ESTE MARE .
  CINE ARE URECHI SI OCHI VA STI PRIN RUGACIUNE SA NU SE LASE ORBIT DE ECUMENISM.DUMNEZEU SA NE AJUTE AMIN
  SUNT IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI SEMNEZ IMPREUNA CU FRATII MEI DE MAI SUS

 124. Lucia zice:

  Sunt de acord cu MARTURISIREA de CREDINTA
  impotriva ecumenismului si semnez.

 125. Anca-Maria zice:

  Sunt de acord cu MARTURISIREA de CREDINTA
  impotriva ecumenismului si semnez.

 126. susnea zice:

  frati romani sa ne adunam in jurul sfintilor parinti din cele mai sfinte lacasuri din tara si sa ne hranim cu invataturile lor,RAUL este foarte mare si urmareste sa ne dezbine.Daca pe mine un muritor de rand m-a deranjat foarte tare schimbarea calendarului nostru,si cand am vrut sa aflu un adevar,am deranjat foarte tare preotul de la Biserica pe care o frecventez si pe deasupra imi este si duhovnic.Deci acest preot nu a avut un raspuns,si m-a intrebat de fapt cu ce ma deranjeaza.Ca sa vedeti deavolul ce subtil este,si cum lucreaza.Ma rog la Dumnezeu pentru toti fratii nostri romani crestini sa traim in curatenie si-n marea iubire fata de Dumnezeu,Domnul Isus si Sfantul duh si vesnica ocrotitoare Maica Domnului.UN NU HOTARAT ECUMENISMULUI in patria nostra.DUMNEZEU SA NE AJUTE SA TRECEM PESTE TOATE RAUTATILE CE VOR VENI PESTE NOI.

 127. CM zice:

  Sunt de acord cu MARTURISIREA de CREDINTA
  impotriva ecumenismului si semnez.

 128. NICOLETA zice:

  Sunt de acord cu MARTURISIREA de CREDINTA
  impotriva ecumenismului si semnez.

 129. Cristina zice:

  Nu ecumenismului si oricarei alte abateri de la Sfanta Traditie si de la Ortodoxie. Doamne ajuta-ne sa nu ne abatem!

 130. Radu-Paul Neverinu zice:

  Eu stiu bine ce inseamnă pierzania, fiindcă trăiesc in occident de o perioadă de timp și am văzut că pentru ei (catolici) nu mai contează nimic decit banii. Am fost dat afara din casa Domnului fiindcă n-am avut bani să plătesc chirie. Dar mai inainte ne-au transformat in slugile lor, in schimbul banilor, pînă îm ajuns în pragul divorțului Doar credința m-a salvat ca să-mi pot să-mi duc copiii in facultate. Preotul imi ridea in față si-mi spunea că și copiii mei vor ajunge să se drogheze. Dar credința m-a salvat de această nenorocire. Mă urau pentru că le spuneam deschis că greșesc transformînd biserica in discotecă. Si dacă au văzut că rezist m-au indepărtat, desi continuă sa-mi facă rau pe unde mă duc, fiindcă caracatița diavolească are mii de capete si lungi tentacule. Suferința mea e mare dar și credința in Dumnezeu creste odată cu ea. Dumnezeu sa-i aibă in pază pe crestini. Amin si Curaj Pînă la urmă vom birui pentru că Dumnezeu îi rasplăteste cu fericire pe cei ce cred in El si nu-l abandonează.
  AFIRM SI SEMNEZ MARTURISIREA DE CREDINTA

 131. Macovei Maria zice:

  Diavolii stiu ca vor pierde batalia si vor fi rapusi de rasuflare Domnului IISUS HRISTOS, de aceea se zbat in toate felurile sa castige cat mai multe suflete, sa ne amageasca in primul rand cu o falsa libertate, cu hrana, cu haine(cu tot felul de pachete), cu o iubire inselatoare identica cu sarutul lui Iuda. Frate intru Hristos, am sa-ti amintesc de martirajul domnitorului Brancoveanu. Sa ne pregatim, sa ne intarim in credinta si sa fim si noi gata sa ne punem capetele sub sabie, sa ne marturisim fara frica credinta in IISUS HRISTOS. ECUMENISM = cea mai mare erezie! Este lepadarea totala si pentru totdeauna de dreapta credinta! In concluzie: – afirm cu toata responsabilitatea si semnez MARTURISIREA MEA DE CREDINTA ~Sunt Impotriva ecumenismului.

 132. Rozalia zice:

  Sunt de acord cu MARTURISIREA DE CREDINTA, si semnez, sunt impotriva ecumenismului.Dumnezeu vrea unificarea in credinta,nu unificarea religiilor pe care omu le-a creat.
  Dumnezeu sa ne aiba in paza, sa ne dea putere si tarie in credinta sa rezistam cit mai multi la ceea ce va urma.
  DOAMNE AJUTA!

 133. Rozalia Pop zice:

  I-mi cer iertare, nu am dat date personale, daca trebuie le dau din tot sufletul meu.Nu doresc nimic altceva din aceasta lume, decit mintuirea sufletului meu, a celor din familia mea si a tuturor celor care cred cu adevarat in Viata vesnica.
  Dumnezeu sa binecuvinteze poporul roman de pretutindeni, sa-l intareasca in credinta, sa-l pregateasca pentru martirizare, sa binecuvinteze pamintul acesta romanesc si tarisoara noastra Romania.

 134. Rozalia Pop zice:

  Un DA, hotarit si constient impotriva ecumenismului.Dumnezeu vrea unirea in credinta si nu unirea religiilor pe care omul le-a creat.Sunt de acord cu MARTURISIREA DE CREDINTA SI SEMNEZ, cu toata responsabilitatea.Daca e nevoie de datele mele personale, in acest scop le dau din tot sufletul.Nu doresc nimic din acesta lume decit mintuirea sufletului meu, a celor dragi mie si a tuturor celor care cred cu adevarat in VIATA VESNICA.Dumnezeu sa binecuvinteze poporul roman de pretutindeni, sa-i dea putere si tarie in credinta, sa-l pregateasca pentru martirizare, sa binecuvinteze pamintul acesta romanesc si tarisoara noastra Romania.
  DOAMNE AJUTA!

 135. Liviu zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

 136. rodica zice:

  Sunt de acord cu M[rturisirea de credinta si impotriva ecumenismului

 137. cristina zice:

  Nu ecumenismului.

 138. VALENTINA zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez.

 139. VALENTINA zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez.Bucurie tuturor celor intru HRISTOS.

 140. Daniela zice:

  Sunt de acord cu MARTURISIREA de CREDINTA
  impotriva ecumenismului si semnez.Bucurie tuturor celor intru HRISTOS. Doamne ajuta!

 141. patricia zice:

  Sunt de accord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului si semnez. Domne ajuta!

 142. Vintila Viorel zice:

  Sunt de accord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului si semnez.
  Sa ne rugam pentru intarirea in credinta noastra ortodoxa milenara si sa avem rabdare ca toate vor trece.
  Doamne ajuta!

 143. admin zice:

  Va reamintim ca adeziunea dvs. trebuie trimisa astfel:
  numele complet, precum şi identitatea clericală, monahală sau profesională, localitatea şi ţara la adresa: Περιοδικό «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ» Τ.Θ. 1602, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. fax:2310.276590 sau pe e-mail la: palimpce@otenet.gr

 144. FERICIREA CEA MAI MARE PT PAMANTUL ROMANESC- AR FI ACEASTA : TOT INTUNERICUL CE A VENIT DIN STRAINATATE PESTE -ROMANIA- SA DISPARA IN VECI.

  TRAIM IMPOTRIVA PORUNCILOR LUI DUMNEZEU DACA ACCEPTAM TOATE SECTELE SI RAUTATEA ECUMENISMULUI!

  NU-I DESTUL CA POFTELE TRUPESTI, AVORTURILE, DEPRAVAREA, MINCIUNILE ACADEMICE, IPOCRIZIA, NERESPECTAREA POSTULUI,DIVORTURILE,INFRACTIUNILE, LIPSA DE IMPOTRIVIRE FATA DE SECTE SI CAUTAREA DOAR A TRAIULUI LUXOS…NE-AU INDEPARTAT DE -DUMNEZEU- SI NE-AU ADUS SUFERINTE INIMAGINABILE…ACUM SE VREA SI ECUMENISM TOTAL.

  NICIODATA, NICIUNDE SI IN NICI O VREME,ECUMENISMUL NU VA ADUCE BUCURIE LUI -DUMNEZEU-SI NICI NATIUNII CARE IL ACCEPTA.

  VOTEAZ – NU – PENTRU ECUMENISM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  DUMNEZEU SA AIBA MILA DE NOI PENTRU CA NU FACEM NIMIC BUN PE FATA PAMANTULUI…CI STIM DOAR SA NE RAZBOIM DOAR IN FAVOAREA DIAVOLULUI…UITAND DESEORI DE BUNATATEA DIVINA SI HRISTOSUL NOSTRU CARE NE DUCE CATRE IMPARATIA CEREASCA.

  NU UITATI : STUDIATI CARTILE PARINTELUI -ARSENIE BOCA- SFANTUL ARDEALULUI SI VE-TI INVATA MULTE LUCRURI AJUTATOARE PENTRU VIATA VOASTRA ATAT DE PAGANA.

  NOI SUNTEM DOAR NISTE CONSUMATORI DE PLACERI SI MULTA CARNE DECI ORDINARI DAR SA NU UITAM SA FIM SI CREDINCIOSI IN ORTODOXIE DECI NICIDECUM – TRADATORI – CACI VOR MUSCA DIAVOLII DIN NOI LA – VAMILE VAZDUHULUI –

  DOAMNE AJUTA-NE SI NU NE PARASI !

 145. Mirela zice:

  NU ECUMENISMULUI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 146. nenu teodora zice:

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.
  Sunt crestina si ma alatur voua cu sufletul …Dumnezeu sa ne aiba in paza fratilor!
  Sa ne bucuram ca luptam pentru credinta noastra si pentru El!
  Avem sfintii parinti si preoti de seama ce lupta pentru sufletele noastre sa fim alaturi de ei cu bucurie…sa ne traiti dragi parinti si Domnul sa va dea mantuire!

 147. Marcu Costinel zice:

  Sunt total împotriva ecumenismului pentru că așa cum spunea sfântul părinte Arsenie Boca:

  „Ecumenismul este erezia tuturor ereziilor”

  Marcu Costinel.

 148. Tandara MIrela zice:

  SUNT de acord sa semnez impotriva ecumenismului.

 149. Vlad Ion zice:

  Ca orice roman sunt total împotriva ereziei ecumeniste, aceasta diversiune fabricata in laboratoarele anticrestine.

 150. sava zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez.

 151. ivan zice:

  Sunt de acord pt. Marturisirea de Credinta si semnez IMPOTRIVA .ecumenismului.

 152. MICU DACIANA zice:

  Sunt de acord pt. Marturisirea de Credinta si semnez IMPOTRIVA .ecumenismului.

 153. Rada zice:

  Sustin si semnez.
  „Cu noi este Dumnezeu, intelege-ti neamuri si va plecati,
  Caci cu noi este Dumnezeu!
  Doamne al Puterilor, Fii cu noi caci pe Altul in afara de Tine
  Ajutor intr-u necazuri nu avem
  Doamne al Puterilor
  Milueste-ne pe noi!”
  Doamne ajuta

 154. carmen zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului si semnez! Dumnezeu sa ne ajute!

 155. Hulber Cristian preot zice:

  sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului

 156. Gheorghe Marius zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului si semnez! Dumnezeu sa ne lumineze!

 157. Cristina Popescu zice:

  Doamne ajuta!
  SUNT DE ACORD CU PETITIA SI SEMNEZ.

 158. Daniel zice:

  Sunt intru totul de acord cu aceasta petitie si semnez.

 159. DIACONU IOAN zice:

  SEMNEZ SI SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA ANTIECUMENISTA!DOAMNE AJUTA-NE PE NOI!

 160. DIACONU IOAN zice:

  DOAMNE PAZESTE-NE DE SMINTEALA!DOAMNE LUMINEAZA-NECU LUMINA SINTELOR TALE EVANGHELII SI NE AJUTA SA PASTRAM CREDINTA DREPTMARITOARE!AMIN!

 161. livia zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de credinta impotriva Ecumenismuli

 162. razvan zice:

  nu ecumenismului

 163. CONSTANTIN zice:

  SA NE RUGAM, SA FACEM CRUCEA MARE SI INTREAGA.
  Sunt de acord cu Marturisirea de credinta impotriva Ecumenismuli

 164. flori zice:

  Sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului

 165. Panfil Florin zice:

  Sunt de acord si semnez ipotriva ecumenismului

 166. ion costin zice:

  Nu ecumenismului !

 167. Marian zice:

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”

 168. chirila maria zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”

 169. STOP RFID 666 zice:

  Nu ecumenismului.

 170. Elena Pop zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Elena Pop, Chicago, Usa

 171. gica zice:

  doamne fereste si apara nu ecumenismului si semnez cu toata inima

 172. stelea madalina zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez : STELEA MADALINA, BRASOV, ROMANIA

 173. Storm zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului si semnez!

 174. Bighiu Gabriela zice:

  Sunt de acord cu Martusirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez

 175. Dumitru Leliana Augustina zice:

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 176. Mariana zice:

  DOAMNE PAZESTE-NE DE SMINTEALA! DOAMNE LUMINEAZA-NE CU LUMINA SFINTELOR TALE EVANGHELII SI NE AJUTA SA PASTRAM CREDINTA DREPTMARITOARE! AMIN!

  Sunt total împotriva ecumenismului pentru că așa cum spunea sfântul părinte Arsenie Boca:

  “Ecumenismul este erezia tuturor ereziilor”

 177. Costin zice:

  Tare bucuros sunt. Am citit mesajele voastre si am vazut ca sunteti contra ecumenismului. Am citit de ceva timp pe net despre faptul ca Biserica Ortodoxa Romana face parte din ecumenism si nu mi-a venit sa cred, pentru ca eu stiam ca e ceva rau ecumenismul. Am mai cititi despre invataturile parintelui Arsenie Boca, parintelui Cleopa, etc. ca noi suntem contra ecumenism si am inteles clar de ce, dar am ramas uimit cand am vazut ca BOR e in consiliul asta. M-am speriat, am zis… chiar asa nu mai citeste nimeni si nu mai asculta ce ne-au invatat acesti mari parinti ? Dar acum m-am bucurat cand am vazut ca suntem mai multi contra ecumenismului. Semnez si eu si trimit mail. P.S. Am vazut o stire ieri despre faptul ca in China s-a nascut o fetita cu 2 capete (nu este vorba de siamezi) si mi-am adus aminte ca parintele Ilarion Argatu a spus ca la vremea de apoi oamenii vor avea chipul balaurului, un trup si mai multe capete.

 178. florin bathory zice:

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 179. Constantin_ox zice:

  @admin… şi celorlalţi fraţi

  Hristos a înviat!

  Oameni buni, din câte am înţeles, „Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului” se semnează efectiv, într-o scrisoare, apoi se trimite la adresa indicată.

  E bine că mărturisim şi aici, pe net, dar aceste mărturisiri nu sunt suficiente scopului propus – cei ce vrem să mărturisim împotriva ecumenismului suntem chemaţi să facem mica osteneală de a o semna pe hârtie, completând datele cerute (pentru că o mărturisire a adevărului cere şi asumarea răspunderii celor afirmate, doar astfel semnatarii fiind vrednici de plată…). Apoi, această scrisoare trebuie trimisă la adresa indicată, unde sunt colectate Mărturisirile Ortodocşilor din toată lumea.

  Să mă iertaţi dacă mă înşel, dar cred că unii din noi nu am sesizat acest aspect, crezând că Mărturisirea de Credinţă ar fi o petiţie online, iar nu una de facto.

  Să ne ajute bunul Dumnezeu în osteneala cea bună şi fie ca să ajute şi la răspândirea acestei acţiuni printre fraţii noştri ce poate nu au aflat de acest demers binecuvântat. Mulţumesc Domnului şi ostenitorilor că sunt şi eu chemat să semnez împotriva ticăloşiei numită acum ecumenism. Vorba părintelui Arsenie: „Niciun lucru mic nu e lucru mic în materie de credinţă”… .

  Doamne ajută!

 180. admin zice:

  @Constantin_ox
  Sau prin email.

 181. vasile zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 182. dumy zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 183. panfil florian zice:

  Semnez si sunt de acord.
  IPS Nifon de la Targoviste spune ca doar cei luminati(iluminati) pot intelege ecumenismul.
  Ortodox pana la moarte
  Preot Florian

 184. ionut zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Daca ii preocupa grija si ii mustra constiinta atat de tare sa se intoarca la Credinta Ortodoxa toti sectarii si pacatosii ce vin cu astfel de idei, nu sa ne traga dupa ei in pacat.

  DOAMNE AJUTA !

 185. Vasile zice:

  Trebuie mai multa preocupare din partea Bisericii si mai multa apropiere a Preotilor de enoriasi,nu sa le impui taxe de cununie,botez si inmormintare ca la taraba in piata.Oamenii trec prin mari necazuri,cumpara medicamente la preturi necompensate ,alimentele scumpe si sa ma ierte d-zeu preotii se imbogatesc tot mai mult pe taxele inrobitoare pe care l-eam mentionat.M-am nascut ortodox si nimeni din aceasta lume nu v-a putea sa-mi schimbe orintareareligioasa,chiar cu pretul vietii.

 186. pocioncul zice:

  sunt impotriva ecumenismului, si sunt de acord cu marturisirea de credinta,am ochelari de cai si nu vad altceva decit ortodox,semnez.Amin.

 187. TEOTOR zice:

  nu ecumenismului, nu acestui patriarh care sa folosit de sfinti cum ar fi parintele cleopa ca sa-si ia un renume de duhovnicie aparenta sa le fie rusine tot sinodului asa zis si sfint ca asa cum ereticul arie ia rupt camasa Lui Hristos asasi ei i-L rasticnesc pe hristos a doua oara desbracandu-L de dumnezeire. Sa va fie rusine indracitilor , nesimtitilor sinodali CUM PUTETI VOI OARE SA VA PUNETI PE TATAL VOSTRU DIAVOLUL ALATURI PE SCUN CU MANTUITORUL HRISTOS? VE-TI DA SEAMA PENTRU ASTA sunte-ti niste manjiti si va plac scaunele moi in care stati cu nevrednicie. S nu uitati ca iadul e pavat cu mitre de arhierei si nici voi nu sunteti sutiti de aceasta STATIUNE BALNEARA SAU POLARA

 188. Constantin_ox zice:

  @ Ionut…
  (Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Daca ii preocupa grija si ii mustra constiinta atat de tare sa se intoarca la Credinta Ortodoxa toti sectarii si pacatosii ce vin cu astfel de idei, nu sa ne traga dupa ei in pacat.

  DOAMNE AJUTA !)

  AMIN!

 189. Simona zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Doamne ajuta !

 190. Nu sunt de acord cu ecumenismul,de asemenea sunt impotriva cartilor de identitate si a pasapoartelor cipate,sunt de credinta ortodoxa si asa voi ramane pana ce BUNUL DUMNEZEU se va indura de mine si ma va lua de pe aceasta lume.Semnez impotriva ecumenismului.DOAMNE AJUTA!

 191. mihaela zice:

  din pacate se promoveaza ideile ecumenismului peste tot. ascultam acum cateva zile slujba de la manastirea putna online , iar cel care tinea predica afirma ca biserica ortodoxa , biserica catolica si cea anglicana pastreaza la fel tainele botezului. nu inteleg ce cauta celelalte doua in ecuatie. din pacate aceste idei sunt promovate agresiv. Doamne ajuta si ne lumineaza

 192. gabriela zice:

  Un Domn,o credinta ,un botez,…..Iisus Hristos,Maica Domnului si toti Sfintii Ecumenismul este erezia ereziilor pr. Staniloaie

 193. Elena zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez. Dumnezeu sa ne ajute si sa ne lumineze,cat nu e prea tarziu,sa fim uniti si fie ca aceste semnaturi sa fie in numar cat mai are. Doamne ajuta.

 194. Atena Zaharescu zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE AJUTA!

 195. Niculae zice:

  Ecumenismul este strategia dusmanilor crestinatatii pentru a anihila ortodoxia, si in cele din urma pe toti care ii urmeaza intr-un fel sau altul lui Hristos.
  Doamne ajuta!

 196. Anca zice:

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 197. „SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI ,SEMNEZ MONICA CHILIAN.

 198. Nu ecumenismului ,ecumenistilor si tuturor ereziilor .Sunt de acord cu Marturisirea Dreptei Credinte Ortodoxe si semnez Citet Andriuta Walter Gabriel

 199. ticu lacramioara zice:

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI SEMNEZ
  Nadejdea mea este TATAL, scaparea mea este FIUL, acoperamantul meu este SFANTUL DUH, TREIME SFANTA, slava TIE!!!!!!!!!!!rugaciunea Sfantului Ioanichie

 200. ticu cristian zice:

  Sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului si semnez..Sunt IMPOTRIVA NOII ORDINI MONDIALE!!!!!!!!!!!!Ortodox sunt si ortodox voi ramane,pana ce BUNUL DUMNEZEU,se va indura de sufletul meu si ma va lua la EL.

 201. Catalin Dima zice:

  Doamne ajuta si pazeste, caci trecem prin vremuri tulburi oameni buni, insa toate cartile sfinte si toata scriptura se rezuma la un singur sentiment IUBIREA, iubirea adevarata de Domnul, iubirea de aproape, iubirea fata de dusmani,….NU MASONILOR!!!, NU ILUMINATILOR!!!, NU adoratorilor raului!!!!….Dumnezeu sa aiba mila de sufletele vostre. Atentie preotime, cui slujiti, caci „…nu poti sluji la doi stapani, si Lui Dumnezeu si lui mamona(demonul banilor)…”…..Bucurativa daca veti fi prigoniti, batuti, scuipati, si torturati , bucurati-va caci raul nu are sanse de izbanda, ci izbanda va fi a Bunului Dumnezeu, a Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, …Rugati-va pentru mine va rog si pentru toti pacatosii ce cred intr-unul Dumnezeu si cauta iertarea, …SUNT PACATOS, un mare pacatos insa iubirea fata de Dumnezeu si fata de aproapele meu si de dusmani ma va elibera de pacat!!! Fiti tari, lumea este in mare parte a raului, faceti voi diferenta , semanand o samanta de IUBIRE ADEVARATA, iubind si iertand dusmanii , ca poate multi dintre ei se vor intoarce pe caile cele bune prin pilda voastra !!!!! Dumnezeu sa ne aiba in paza!!!

 202. Catalin Dima zice:

  NU ECUMENISMULUI!!!!!!

 203. Adrian zice:

  JOS, cu preainaltii ecumenisti si cu masonii! Doar Hristos Mantuitorul!

 204. Parvu Ana-Bianca zice:

  Sunt impotriva ecumenismului!

 205. Constantin_ox zice:

  SCRISOARE PATRIARHULUI APUS *
  de Arhimandrit Epifanie Theodoropulos

  “Înalt Prea Fericirea Voastrã,
  De cîtiva ani încoace, trupul Bisericii – trupul cugetãtor al crestinilor – stã într-o tulburãtoare
  asteptare privind salturile primejdioase ale credintei [unuia dintre Arhiereii] Ortodoxiei.
  Pe scurt, pentru a evita lungirea cuvîntului, purtarea ÎPF Voastrã si a cîtorva delegati ai
  Papei, aruncã adevãratii fii ai Bisericii nu numai într-o de nedescris mîhnire, ci si într-o
  grozavã încercare duhovniceascã [pentru care cel prin care vine sminteala va plăti neîndoios. Deci mai cu grab rugaţi-vă să nu se smintească careva, că va pieri şi Acela şi cel ce sminteşte mai cu sârg].
  ÎPF Voastrã corespondati cu Papa în orice problemã bisericeascã ca si cum am trãi în
  secolul cinci dupã Hristos. Vã expuneti la obositoare si lungi cãlãtorii pentru a-l întîlni.
  Schimbati cu el “prieteneşti” îmbrãtisãri si “frãtesti” sãrutãri [1](…). Vã rugati împreunã cu trimisii latini si vã purtati cu cardinalii ca si cum ar fi episcopi ortodocsi.
  Ati ridicat anatemele secolului XI care, chiar dacã au fost aruncate sub presiunea
  momentelor fãrã precedent ce erau atunci, veneau ca o reactie la blasfemiile (ce se
  rãspîndiserã în întreaga crestinãtate) [călăuzelor] catolice asupra de-Dumnezeu-purtãtoarei
  Ortodoxii. Dinspre partea latinilor totul a mers dupã un plan, într-adevãr mult întîrziat – care
  cãuta trãdarea rînduitelor Canoane ale Bisericii, Legi Sfinte ce impun alungarea din
  dumnezeiescul staul a oilor de netãmãduit si bolnave de moarte care sunt ereticii,
  schismaticii si coruptii credintei.

  Înalt Prea Fericite [p]ãrinte,
  Care dintre aceste lucruri s-au petrecut? S-a fãcut Papa ortodox sau ÎPF Voastrã catolic?
  Dacã e prima, declarati-o oficial ca sã ne bucurãm si sã ne veselim toti laolaltã. Dacã e cea
  de-a doua, spuneti-o direct si sincer, ca sã fim siguri cã s-au împlinit proorociile ce zic cã
  [cei mai mari puşi să păstorească vor apostazia]. Dacã nici una dintre acestea nu s-au
  întîmplat, ci amîndoi întîi-stãtãtorii rãmîneti fiecare întru limitele trasate [pentru care aţi depus sfânt jurământ], atunci cum se explicã astfel de fapte?
  Cum e posibil ca un papã eretic sã fie primul episcop al crestinãtãtii (…)? De cînd Biserica noastrã ortodoxã îsi pomeneste episcopii alãturi de episcopii eretici? Folositi un limbaj strict dogmatic sau metaforic, îndreptãtiti acrivia canonicã sau ipocrizia diplomaticã? Sunteti un episcop sau un diplomat?
  Si, mai departe, cum e posibil ca penitentele canonice ale Bisericii sã fie ridicate cînd pãcatul anatemizat de ele (erezia) continuã sã rãmînã si sã se lãteascã si sã se mãreascã pe sine?
  Chiar dacã nu ar fi fost excomunicãrile împotriva catolicismului si a papilor, pentru nesãbuitele schimbãri în credintã, acestea ar trebui sã fie pronuntate chiar astãzi [la care vă invităm pe Sfinţia Voastră să purcedeţi iniţierea, ce vă stă în atribuţii cu prioritate canonică], cu consimtãmîntul tuturor
  Bisericilor Ortodoxe si conform regulilor clare si consfintite ale Sfintelor Canoane. Cum si
  de ce, de vreme ce eresul existã, anatemele au fost ridicate?

  Înalt Prea Fericirea Voastrã,
  Este trist cã vã purtati asa cum o faceti, pentru a vã împrieteni cu puterea lumeascã a
  Vaticanului [care nici măcar nu e putere ci deşertăciune]. Dacã e adevãrat [că asta urmăriţi], atunci amîndoi sunteti în înselare si vã munciti degeaba.
  Avem noi alianta cu Dumnezeul cel adevãrat, cu Atottiitorul si Preasfîntul, da sau nu? Dacã
  da, atunci
  – „cãdea-vor dinspre latura ta o mie si zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se
  vor apropia” [2] .
  – Chiar dacã furtunile se vor stîrni prin mînia sãlbatecã (…), acestea [sunt] pentru noi ca o „nimicnicie si desertãciune”[3] .
  – (…) „dreptul ca finicul va înflori si ca cedrul din Liban se va înmulti”[4],
  – „atunci va sãri schiopul ca cerbul si limpede va fi limba gîngavilor, cã izvoare de apã vor curge în pustiu si pîraie în pãmînt însetat”[5],
  – atunci „neamurile vor întelege si se vor pleca, cãci cu noi este Dumnezeu.”[6].
  Dacã nu, atunci de ce sã ne propune[ţi, prin faptele Sfinţiei Vostre directe şi prin discuţii ascunse] sã credem „în împãrati, în fii oamenilor în care nu este mîntuire”[7]?
  [Dacă e aşa], Sanctitate, [atunci] cuvintele profetului [vă] sunt adresate:
  „Vai de cei ce se pogoarã în Egipt dupã ajutor si se bizuie pe caii lor si îsi pun nãdejdea în multimea carelor si în puterea cãlãretilor, dar nu-si atintesc privirea cãtre Sfîntul lui Israel si nu cautã pe Domnul. Dar El este întelept, El va face sã vinã nenorocirea si nu Îsi va lua înapoi cuvintele. El se ridicã împotriva casei celor fãrã de lege si împotriva ajutorului celor care sãvîrsesc nedreptatea. Egipteanul este om, nu Dumnezeu, caii lui sunt carne si nu duh.
  Cînd Domnul îsi va întinde mîna Lui, ocrotitorul se va împiedica si ocrotitul va cãdea, iar amîndoi vor pieri.”[8]

  Înalt Prea Fericite [s]tãpîne,
  (…) Mireasa lui Hristos nu a murit.
  Biserica lui Hristos nu a dispãrut. Ea îsi continuã drumul prin secole, rãnitã si însîngeratã
  ca si Fãcãtorul ei, dar neadormitã si neînfrîntã, strãlucitoare, adãpostire caldã si de viatã
  dãtãtoare si mîntuitoare de suflete.
  Ea, Biserica Ortodoxã, nu va muri niciodatã (…), nimãnui, nicãieri si niciodatã nu i se va îngãdui a sacrifica pentru “binele” sãu [închipuit] cea mai micã pãrticicã din Credinta Ortodoxã.
  Luptati pentru ea cu toatã puterea! Sunteti chemat si uns [şi vă justificaţi poziţia doar] pentru [asta. Nimic în plus şi nici în minus].
  Sacrificati de dragul [Adevărului] orice, oricît: bani, averi, onoruri, glorie, comori, diaconi, preoti, episcopi, si chiar pe Patriarh[ii apostaziaţi]!
  Pãstrati doar singurul lucru de trebuintã, un singur pãzitor, unul singur sã nu-l [vindeţi, precum a făcut cel ce şi-a pus singur mai apoi ştreangul de gât, Iuda, dublându-şi chinul veşnic prin acestea]: Credinta Ortodoxã!
  Tronul are valoare si e de folos atît timp cît rãspîndeste în întreaga lume negrãita si dulcea luminã linã a Ortodoxiei.
  Farurile sunt folositoare cît timp lumineazã drumul celor ce cãlãtoresc pe mare pentru a evita stîncile. Cînd lumina lor e stinsã, se fac nu numai nefolositoare, ci vãtãmãtoare pentru cei ce s-ar încumeta sã se apropie.

  Înalt Prea Fericite [p]ãrinte si [s]tãpîne,
  Deja ati mers prea departe, ati pus pasul dincolo (…). Pentru dragostea lui
  Dumnezeu, întorceti-vã înapoi! Nu introduceti schisme si dezbinãri în Bisericã. [Vi se pare că] încercati sã uniti ce e despãrtit [de Duhul Sfânt, până se vor întoarce cei rătăciţi la credinţă], dar singurul lucru care-l veti reusi e sã [ispitiţi prin actele acestea nebinecuvântate distrugerea unităţii singurei Biserici a lui Hristos, iar nu biserica Sfinţiei Vostre – căci sunteţi slugă iar nu Stăpânul](…). Veniti-vã în fire si treziti-vã!
  (…) Deja e aproape searã si ziua a trecut. Cînd oare veti vedea cum se cascã abisurile pe drumul pe care singur vã cãlãuziti?
  Fie ca toatã puterea Celui ce odatã a fãcut soarele sã stea deasupra Ghibeonului si luna înaintea vãii Aialon[10] [să repete] minunea si [să lungească] din nou ziua [Sfinţiei Voastre] (…) pentru a vedea, întelege si reîntoarce.
  Note bibliografice
  * Traducere de mh. Paisie din periodicul „Trei Ierarhi”, nr.1228, dec. 1965, Grecia.
  [1] Vezi Pilde 26, 27: „Va bãga cineva foc în sîn si hainele lui nu le va arde? Sau va cãlca
  cineva peste cãrbuni de foc si picioarele lui nu le va arde?”
  [2] Psalmul 90, 7.
  [3] Isaia 40, 17: „Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea Lui, nu sunt decît nimicnicie si
  desertãciune”.
  [4] Psalmul 91, 12.
  [5] Isaia 35,6.
  [6] Încã si zice: De frica voastrã nu ne vom teme nici ne vom tulbura, cãci cu noi este
  Dumnezeu, din slujba Pavecernitei mari.
  [7] Psalmul 146, 3.
  [8] Isaia 31, 1-3.
  [9](…)
  [10] Iosua 10, 12-13: „Atunci a strigat Iosua cãtre Domnul si a zis înaintea Israelitilor: «Stai
  soare, deasupra Ghibeonului, si tu lunã, opreste-te deasupra vãii Aialon!» Si s-a oprit
  soarele si luna a stat pînã ce Domnul a fãcut izbîndã asupra vrãjmasilor lor.” ”
  ____________________________________________________________

  P.S. – Să nu cumva să îndrăznească dracii (întorcând, după obiceiul firii lor potrivnice, totul pe dos) a zice că sminteala vine din această binecuvântată epistolă, întru numele Domnului Iisus Hristos!

 206. ioan zice:

  Orice am spune noi, acum ne îndreptăm spre adevărata mântuire personală, „Cine vrea să-mi urmeze Mie să se lepede de sine şi să-Mi urmeze…” Cei ce conduc azi sunt plătiţi şi neglijează sufletul celor din jur. „Cui îi va păsa de sufletul meu oare?” …! „Voi bate păstorul şi oile se vor risipi.” Vrem nu vrem astea sunt vremurile în care trăim ” IAR DIN PRICINA ÎNMULŢIRII FĂRĂDELEGII DRAGOSTEA CELOR MAI MULŢI SE VA RĂCI. CINE VA RĂBDA PÂNĂ LA SFÂRŞIT SE VA MÂNTUIT” Pentru ierarhi de azi glasul sfinţiilor este neglijat sunt mai sfinţi preasfinţiţi de azi JALE….! Ecumenismul distruge tot ceea ce au clădit Sfinţii Ştefan Cel Mare , Constantin Brâncoveanu şi fii săi,trupul lui Hristos … etc. Mă doare că am ajuns timpurile acestea, Au dat vina pe comuniştii pe legionari, însă în noi este adevărata viaţă, ” Eu sunt pâinea Vieţii” Hrăniţi din trupul lui Hristos vom trăi şi dincolo de lumea ce ne înconjoară. trăiţi ca drept măritori creştini muriţi pentru ceea ce au murit SFINŢII Înaintaţi noştri . ( Hristos, Biserică, Credinţă.) Doamne ai milă de noi!

 207. Mariana Vass zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE IISUSE HRISTOASE, FIUL LUI DUMNEZEU, MILUIESTE-NE PE NOI PACATOSII!

 208. Stefan Alexandru-Marius zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE IISUSE HRISTOASE, FIUL LUI DUMNEZEU, MILUIESTE-NE PE NOI PACATOSII!, PREASFANTA NASCATOARE DE DUMNEZEU, FECIOARA, MANTUIESTE-NE CU RUGACIUNILE TALE!

 209. Constantin_ox zice:

  @lm…

  „Toate ne sunt îngăduite, dar nu toate de folos…”.

  Sigur că se poate, omule. Doar că, din ne-simţire, unii vor să schimbe ceea ce a aşezat Însuşi Cel Neschimbat în Biserica Sa.

  Acum, te rog să ne spui şi nouă, judecând cu aceeaşi măsură a lui „Se poate?” – Are voie Hristos să cuvânte în Biserica pe care a înfiinţat-o cu preţul Jertfei Sale? Are voie să nu primească în sine pe cei ce nu cred în El în Duh şi în Adevăr? Se poate să ne lase ecumeniştii în pace pe noi, ortodocşii, să ne închinăm drept, după cum învaţă Învăţătorul Hristos?
  Are voie Hristos să aibă în continuare un singur Trup, sau trebuie să-L înveţe oamenii pe El cine este şi care este Trupul Său?

  Are voie Hristos să ne lumineze, în continuare, că El este Cel Viu, şi că niciodată nu a fost dezbinat în Sine sau în Trupul Său astfel încât nebunii să cugete că ar putea exista mai multe Biserici creştine, devreme ce Biserica este chiar Trupul lui Hristos, iar acest Trup este Biserica drept-măritoare…?

  Iar dacă unii ar zice că poate este alta, să se roage să-i lumineze Dumnezeu care este (deşi noi vă mărturisim, întru Hristos, că Biserica ortodoxă este aceasta. Cine caută cu inimă curată va găsi toate dovezile şi, mai mult decât atât, pentru sârguinţa sa va fi şi luminat de Duhul Sfânt – Care mărturiseşte tainic unde şi Cine şi cum este Hristos, şi care-I este Trupul…), dar să nu cugete cele nebuneşti şi fără noimă, ilogice şi nefireşti unei raţiuni normale, cum că ar avea Hristos mai multe Biserici – căci asta ar însemna că Hristos este un monstru cu mai multe trupuri. Ori, ca să nu cădem în astfel de hule, ne-a luminat tot El vorbind mereu la singular despre trupul Său (vezi, de pildă, Sf. Ap. Pavel…), iar vasele Sale alese, organele cuvântătoare ale Duhului Său (Duhul Sfânt) au mărturisit totdeauna că Hristos are un singur Trup: viu, sfânt, neîmpărţit, nedespărţit, neschimbat, deplin, desăvârşit, sfinţitor, mântuitor, luminător, vindecător, de viaţă dătător, nebiruit şi biruitor, neclătinat şi sprijinitor, nemincinos şi încredinţător, preacurat şi curăţitor… şi câte altele s-ar mai putea scrie, de nu le-ar încăpea pământul… Şi cum să le încapă când vorbim de Cel neîncăput? Şi unde a binevoit Cel neîncăput să încapă? Acolo unde Însuşi „S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin cuvânt, şi ca s-o înfăţişeze Sieşi Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană.” – Biserica ortodoxă, care nu se va uni în veac cu nimeni şi nimic. Căci deja este unită cu Hristos – Dumnezeu, această unire făcând-o chiar El, la Pogorârea Duhului Sfânt…; „şi ce a unit Dumnezeu nimeni să nu despartă”!

  (Citiţi tot capitolul 5 din Epistola către Efeseni a Sf. Apostol Pavel, căci acolo se arată cu putere taina Bisericii celor ce doresc curat să fie luminaţi, cu darul Domnului …).

  Iar dacă spune că „a unit”, să înţeleagă neînţelepţii că acest fapt s-a petrecut deja. Şi dacă s-a petrecut deja, cine este hulitorul care să spună: „Hai să ne unim”, din moment ce Biserica deja este unită cu Hristos?

  Cu ale cuvinte, cel ce spune că crede în Hristos dar nu înţelege care este trupul Său şi că acest Trup, de la Pogorârea Duhului Sfânt şi până-n vecii nesfârşiţi este Viu şi neîmpărţit şi unul singur, acelaşi, neschimbat şi neprimitor de mincină (ecumenistă, de pildă…); deci cel ce spune că e creştin şi nu înţelege care este Trupul lui Hristos, şi că acest Trup nu e altul decât biserica drept-măritoare, acela este antihrist. Nu o spun eu ci Teologul Ioan, Apostolul:

  „Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Iisus este Hristosul? Acesta este antihristul, cel care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul…”(I Ioan II, 22)

  Dar poate că vei spune că unde pomeneşte Apostolul Iubirii de Trup aici. Află că atunci când spune „că Iisus este Hristosul [adică „Cel uns”…]”, el se referă exact la Cel ce a venit în trup, adică nu o ideologie sau o uniune de oameni mântuieşte, ci Cel ce s-a întrupat. Nu crezi că asta arată prin aceste sfinte cuvinte? Hai să ne adăpăm mai departe, dar cu cuminţie şi cuvioşie, fără gânduri ori inimă vicleană:

  „…Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume.
  În aceasta să cunoaşteţi duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu…”(I Ioan IV, 1-2).

  Dar poate că iarăşi te poticneşti. Să vedem ce zice Sfântul mai exact: „orice duh care mărturiseşte că…”, deci vorbeşte de duh aici, adică de ce „aude” lăuntric omul. Problema este că nu e de ajuns să mărturisească omul cu buzele că „Hristos a venit în trup…” („nu tot cel ce-Mi zice: Doamne, Doamne…”), ci să creadă. Iar credinţa este vederea celor nevăzute. Deci semnul că omul vede (adică crede în Duh şi în Adevăr…) că Hristos S-a întrupat este să vadă… Trupul Său.

  Că pe Hristos – Care e şi Dumnezeu desăvârşit şi Om deplin – nu-L poate nimeni vedea în fiinţa sa dumnezeiască, ci doar în cea trupească (pe care Şi-a asumat-o când S-a zămislit, de la Duhul Sfânt, în pântecele pururea Fecioarei…). Iar abia dacă-L vede, cu ochiul credinţei, abia atunci se poate numi că mărturiseşte. Asta înseamnă să cunoşti Duhul Sfânt (în text – „duhul lui Dumnezeu”…), să-L vezi şi să-L mărturiseşti pe Iisus Hristos că a venit în trup. „Căci Acesta [Duhul Sfânt, Mângâietorul…] vă va învăţa toate”, spune Hristos… Iar trupul Său, până la Înălţare era un trup omenesc normal (ca al tău, ca al meu, ca al oricărui om, aşa…), doar că fără de păcat. Iar de la Pogorârea Sfântului Duh exact acest Trup S-a preschimbat – exact cum a făgăduit Cel nemincinos, Hristos – în Biserica sa.
  Adică, simplu: Biserica este Trupul lui Hristos adevărat, iar acesta este compus din toţi cei ce-L mărturisesc drept, adică drept-mărturisitorii, drept-măritorii, drept-închinătorii, drept-înţelegătorii, ortodocşii, care sunt un singur Trup şi nu vor desfrâna niciodată unindu-se cu templele create de minţile celor căzuţi în înşelări nenumărate. Toate astea cu darul Sfântului Duh, nu că am fi noi ceva…

  Dar să vedem ce mai spune Apostolul Iubirii, ucenicul lui Hristos, Sf Ioan:

  „…Şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care aţi auzit că vine şi acum este chiar în lume.”(I Ioan IV, 3).

  Acest verset să-ţi ajute Dumnezeu şi Maica Domnului, al cărei preasfânt şi feciorelnic chip este Biserica ortodoxă (deci nu va desfrâna în veac şi nici în vecii nesfârşiţi cu tatăl minciunii…), şi Sfântul Ioan (a cărui măsură – Atenţie! – măsură de iubire cine o poate atinge măcar, nicidecum s-o mai şi întreacă?…) să pricepi!

  În fine, întrebăm şi noi:
  Se poate să înţeleagă că nu au nicio şansă ecumenişii să mintă pe cei ce STAU în Adevăr?

  Dar nebuneşte am întrebat, făcându-ne din luminaţi nebuni. Căci noi credem cu tărie şi încredinţaţi suntem (privind cu ochiul dreptei-credinţe către fraţii noştri mai-mari, adevăraţii luminători din tăria Cerului: Sfinţii lui Dumnezeu; care sunt aici cu noi, ortodocşii, în acelaşi Trup mântuitor – ei în latura cerească noi încă în cea pământească, dar cu nădejde la mântuire prin credinţa dreaptă în Iisus Hristos, deşi nici faptele bune nu trebuie să le lăsăm…) că nu au nicio şansă purtătorii de duhuri mincinoase să ne păcălească. Asta nu pentru că noi putem ceva, ci dimpotrivă, pentru că:

  Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie!

 210. Maria zice:

  sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului,si semnez

 211. Maria-Nicoleta zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului, si semnez:
  Maria-Nicoleta Vatasescu, Brasov.
  Doamne Iisuse Hristoase,Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi, pacatosii.

 212. Dan Catalin zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 213. Parvu Ana-Bianca zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 214. alexandra zice:

  sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului si semnez

 215. Hollosi Nicolae zice:

  DA, sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez.

 216. m_soare zice:

  Semnez impotriva ecumenismului si atentie la publicitatea facuta inclusiv in mijlpacele de transport in comun din Bucuresti – ca si la alte sponsorizari din media !!

 217. camelia614 zice:

  CRED DOAMNE si imi MARTURISESC CREDINTA si sunt impotriva ECUMENISMULUI si semnez

 218. MARIA Anca Sanda zice:

  Biserica Română NU are conducătorii de care ar fi avut nevoie în zilele de după lovitura de stat din 1989. Statul român este condus de piraţi şi trădători. MĂRTURISESC : Ecumenisul este erezia ereziilor. Sunt împotriva ecumenismului. Sunt împotriva celor care au scos la mezat şi la târguială Credinţa Ortodoxă. În ORTODOXIE aflăm harul SFINTEI TREIMI. AMIN !

 219. Dumitru zice:

  Sant de acord cu Marturisirea de CREDINTA stramoseasca de 2000 de ani ! , impotriva ECUMENISMULUI si semnez . -SWEDIA provizoriu -.?

 220. Dana Dutu zice:

  Sunt de acord si semnez ”Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului” !
  Doamne ajuta!

 221. Andrei zice:

  Semnaturile sunt contorizate daca sunt trimise in modelul de mai jos?

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Nume :
  Prenume:
  Localitate :
  Tara : Romania
  Profesie:

  Sunt contorizate in limba romana?Deoarece vad ca e-mailul este grecesc.
  Eu unul am trimis din neatentie si fara numele si prenumele separat.

 222. admin zice:

  @Andrei
  Sunt contorizate.. trimite la acea adresa greceasca.

 223. cristina zice:

  m-am nascut crestin ortodox si asa vreau sa mor.e credinta adevarata.fiecare sa-si vada de treaba lui.nu trebuie amestecat neghina cu graul.semnez IMPOTRIVA ECUMENISMULUI.DUMNEZEU SA NE AJUTE SI SA NE INTAREASCA IN CREDINTA.

 224. Ticanet Alin zice:

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 225. janina zice:

  catolicii sunt niste oameni falsi si profanatori imi voi sustine tara si neamul cred ca ortodoxia este dreapta credinta si semnez impotriva Ecumenismului

 226. P. Monica zice:

  Sunt deacord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez.Doamne Ajuta !

 227. Elena Damian zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea impotriva ecumenismului si semnez.

 228. Calin B zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului.Ortodox pina la moarte si dincolo de ea,huuuuu Ecumenism erezia ereziilor,cu noi este DUMNEZEU.

 229. Nicu zice:

  Sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului!

 230. cristina zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului.
  Voi trimit si pe adresa de e-mail adeziunea mea.

 231. Cristina Parvu zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 232. ANDREI ONORIU NAN zice:

  Subscriu
  ANDREI ONORIU NAN

 233. alexandru vank zice:

  sunt de acord cu marturisirea de credinta si semnez alexandru vank

 234. pirlog iulia zice:

  sunt impotriva ecumenismului si semnez

 235. michaela79 zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez, Chiru Mihaela.

 236. ILIE zice:

  DOAMNE/AJUTA. Sunt intru totul de acord cu cele declarate. Cred cu tarie, ca daca ne intoarcem la credinta cu totii, chiar si ateii, masonii, toti, si bunul DUMNEZEU, ne va ajuta.

 237. serb georgeta zice:

  imi marturisesc ADEVARATA CREDINTA ORTODOXA si sunt impotriva ecomenismului, pentru care si semnez, Serb Georgeta

 238. cornel -68 zice:

  Da imi marturisec Credinta Adevarata Ortodoxa sant impotriva ecumenismului asa sa-mi ajute Dumnezeu cornel

 239. Bone Rudolf zice:

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI PE CARE IL CONSIDER UN FLAGEL SI SMINTEALA. SEMNEZ ACEASTA MARTURISIRE!
  RUDOLF BONE

 240. Elisabeta Aldea zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez.
  Iarta-ne greselile. Doamne ajuta.

 241. Elisabeta Aldea zice:

  nu stiu sa comentez, cred in Dumnezeu

 242. Ionut zice:

  LUPTATI !!!! IMPOTRIVA ECUMENISMULUI !!!! SI NU LASATI LUPII SA VA FURE SUFLETUL CU LUCRURILE LOR ADEMENITOARE ….CACI ACESTIA SUNT IISUSII MINCINOSI….. SUNT TEOLOG SI ACESTA E APELUL MEU LA ACEST LUCRU ….LUPTATI SI IAR LUPTATI !!!!

 243. monikaa2128 zice:

  Semnez deasemenea impotriva ecumenismului si Noii Ordini Mondiala ce pare ca din zi in zi se propaga in toata lumea . Sa il cautam pe Dumnezeu caci el este aproape si in noi!

 244. prisacaru alin ionut zice:

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”

 245. LUPTATI !!!! IMPOTRIVA ECUMENISMULUI !!!! SI NU LASATI LUPII SA VA FURE SUFLETUL CU LUCRURILE LOR ADEMENITOARE ….CACI ACESTIA SUNT IISUSII MINCINOSI….. SUNT UN CRESTIN MIHNIT SI NEPUTINCIOS DE A FACE CEVA CU ADEVARAT FATA DE DOMNUL IISUS SI MA ROG CA TOT POPORUL ACESTA SA IA ATITUDINE IMPOTRIVA CELOR CE TRADEAZA DREAPTA CREDINTA SI NEAMUL ACESTA DE CRESTINI ORTODOCSI , ACESTA E APELUL MEU CATRE TOTI ROMINII AI ACESTEI TARI IN A LUPTA PINA LA MOARTE IMPOTRIVA CELOR CARE VOR SA NE TRIMITA IN IAD ….LUPTATI SI IAR LUPTATI !!!!AJUTA-NE DOAMNE IISUSE HRISTOASE SI NU NE PARASI PE NOI PACATOSII.

 246. cosmina zice:

  sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez.Doamne ai mila de noi.fac apel la tot poporul ortodox,sa-si marturiseasca credinta ortodoxa pana la moarte si sa nu se lase inselati de „conducatorii bisericii”care pun pe pastori sa predice in fata altarului,fereasca Dumnezeu,marturisiti credinta si nu va fie frica caci toti suntem datori cu o moarte si toti avem un sfarsit.si nu in ultimul rand va veni Judecatorul care va judeca pe fiecare si vai si amar de cei ce vand Biserica Mama si de cei ce ii urmeaza la tradare.Doamne ai mila de noi.

 247. iuliana elena cretu zice:

  sunt impotriva ecumenismului.sa ne lase in pace toti acesti diavoli

 248. goiceanu emil zice:

  ASA M-A LASAT BUNUL DUMNEZEU,ORTODOX,ASA VREAU SA MOR!SA NE APARAM CREDINTA NOASTRA SFANTA SI BISERICA CEA DINTAI A LUMII.SANT TOTAL DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI! UNDE ESTI ,,PREFERICITULE,,DANIEL! NU AI URECHI SA NE AUZI? ASCULTA GLASUL POPORULUI!

 249. Simona zice:

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.
  Dumnezeu si Maica Domnului sa ne intareasca in credinta sa avem puterea de a duce lupta cea dreapta.

 250. demni zice:

  Pe forumul http://ortodoxia.it.cx se lucreaza la realizarea unui pliant ANTI-ECUMENISM.
  Una dintre pagini va avea un tabel/formular unde se pot aduna semnaturi(in jur de 10 semnaturi per pliant) pe care cei fara internet le pot trimite prin posta.Insa aici intervine o mica problema,respectiv adresa greceasca care este mai greu de scris.
  Nu exista alta adresa la care se pot trimite semnaturile?

  De asemenea,vreau sa va mai intreb daca s-a mai actualizat lista parintilor care au semnat marturisirea si numarul total de semnaturi.

  Doamne ajuta !

 251. Neagu Lidia zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez. Lidia Neagu
  Doamne ajuta.

 252. zavada adrian zice:

  asa este cei ce se opun hotaririlor sfintelor sinoade ecumenice sa fie anatema.semnez impotriva ecumenismului.sunt de acord cu marturisirea de credinta a SFINTILOR PARINTI A BISERICII LIU HRISTOS.

 253. Liliana Baltesiu zice:

  De la strabunici (atat am informatii) incoace, cu totii am fost ortodocsi.
  Am primit Sfanta Taina a Botezului si a Cununiei in Ortodoxie si adormirea mea intru Domnul, vreau sa fie tot in Ortodoxie.

  PRIN URMARE, SPUN UN NU HOTARAT ECUMENISMULUI.

  DOAMNE AJUTA!

 254. Stoica Maria zice:

  Doamne ajuta!
  Ecumenismul pe care ni-l dorim cu totii se poate realiza numai cu ajutorul Duhului Sfant prin intoarcerea tuturor religiilor la obarsie – ORTODOXIA. Ceea ce vor capii lumii nu este decat interes politic antihrist, impotriva omenirii, nicidecum intoarcerea la Unul Dumnezeu in Treime slavit.
  Sunt de acord cu marturisirea de credinta si total impotriva acestui ecumenism mincinos care pregateste venirea oficiala a lui Antihrist.
  Bunul Dumnezeu sa aiba grija de noi pacatosii, ca suntem neputinciosi in fata tuturor curselor care ni se pregatesc incepand cu alimentele, medicamentele si toate activitatile care ni se ofera prin mass-media.
  Domnul sa ne pazeasca si sa aiba mila cu noi, cei care mai suntem cat de cat credinciosi si traim sau incercam sa traim ortodox.

 255. Stoica Maria zice:

  sunt de acord

 256. BASARABEANU LILIANA zice:

  SIGUR CA SUNT IMPOTRIVA ECUMENISMULUI! LUCREZ PESTE HOTARE MAI EXACT IN ITALIA, SI MI-A FOST DAT SA ASIST CU DURERE IN SUFLET LA O SLUJBA ECUMENICA. IN SFANTUL ALTAR SLUJEAU UN PREOT ORTODOX,UNUL CATOLIC SI UN ALTUL PROTESTANT. SI ATUNCI M-AM INTREBAT: „CE LEGATURA DOGMATICA SA FIE INTRE ORTODOCSIE SI CATOLICISMUL CARE IL MINIMALIZEAZA PE SFANTUL DUH?! SI CUM SA IMPREUNA SLUJESC CU PROTESTANTUL CARE NU RECUNOASTE CALITATIILE INDUBITABILE ALE PREA SFINTEI NASCATOARE DE DUMNEZEU?!?”
  SI A FOST PRIMA SI ULTIMA DATA CAND AM PARTICIPAT LA ASTFEL DE SLUJBE CARE SE TIN LA INCEPUTUL FIECARUI AN. AM INCERCAT SA IMPARTASESC SI CELORLALTI FRATII AI MEI ADEVARUL DESPRE ECUMENISM ATAT CAT IL PUTEAM EU PERCEPE LA VREMEA RESPECTIVA SI FIRESTE, NU AM AVUT CORESPONDENT IN INIMA NIMANUI. AM FOST ACUZATA DE FUNDAMENTALISM…DE CHIAR INSUSI PARINTELE ORTODOX (MENTIONEZ TOTUSI CA PARINTELE PE CARE L-AM ADUS IN DISCUTIE, ESTE UN PARINTE MINUNAT, DOAR CA ARE ACEASTA SLABICIUNE CARE NU VINE NEAPARAT DIN CONVINGERE CI MAI MULT DIN STRATEGIE DE SUPRAVIETUIRE!) SI STITI CE AM FACUT? AM CUMPARAT MAI MULTE EXEMPLARE DIN CARTEA PARINTELUI ARSENIE PAPACIOC: „DOAR ORTODOXIA!” SI AM IMPARTIT-O TUTUROR. LA SFARSIT MI-AU DAT DREPTATE DAR AU MERS TOT PE CALEA LOR…ECUMENICA!
  ASA CA IMI DAU ACORDUL CU TOT SUFLETUL!
  BASARABEANU LILIANA

 257. DUMITREAN MIHAI ADRIAN zice:

  DA,SUNT DE ACORD SA LUPTAM IMPOTRIVA ECUMENISMULUI.

 258. stela zice:

  DA HOTARAT !SA LUPTAM IMPOTRIVA ECUMENISMULUI ,CREDINTA NOASTRA ESTE ORTODOXA , DREPT MARITOARE IN HRISTOS CAPUL BISERICII ORTODOXE SI NU ALTE EREZII CONDAMNATE DE MARI SFINTI IERARHI AI NOSTRI CARE AU ARATAT DREAPTA SI ADEVARATA CREDINTA ORTODOXA.

 259. stela zice:

  ….DREAPTA SI ADEVARATA CREDINTA ORTODOXA

 260. Constantin_ox zice:

  Doamne ajuta!

  Prin occident lumea si-a luat liber. Cica e pastele catolicilor duminica asta… . Sunt doar curios, de unde vor primi lumina sfanta, din moment ce aceasta se va pogora abia in Duminica Sfintei Invieri, peste o saptamana?… Cine le va vesti: „Veniti de luati lumina!…”? Sarmanii catolici si ceilalti ne-ortodocsi, cum sunt ei tinuti in intuneric, cu mult mai mult de acesti ecumenisti nenorociti. Si mai au curajul sa vorbeasca despre iubire, ei, care „nici ei nu intra in Imparatia Cerurilor, si nici pe altii nu-i lasa, facandu-i indoit fii ai gheenei „… .

  Mantuitorul judeca si biciuieste pe cel ce se sminteste, insa Vai! celor prin care vine sminteala. Vai lor! Vai lor! Vaiul vesnic… .

 261. Corina Gheorghe zice:

  Sunt intrutotul de acord cu marturisirea de credinta Ortodoxa si sunt IMPOTRIVA ECUMENISMULUI!

 262. Bob Sebastian Marius zice:

  Sunt intrutotul de acord cu marturisirea de credinta Ortodoxa si sunt IMPOTRIVA ECUMENISMULUI!

  Pr. Sebastian Bob

 263. dinu marius virgil zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului!

 264. Ligia Gheorghita zice:

  Sunt de acord cu Martusirea de Credinta impotriva Ecumenismului!

 265. Roxana Laura Prahovean zice:

  NU, DIN TOATA INIMA ECUMENISMULUI

 266. Cristina Moldoveanu zice:

  Categoric! Sunt impotriva Ecumenismului!

 267. Mioara Cojocaru zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului. Doamne ajuta!
  Mioara Cojocaru

 268. sismanian gabriel jurist Bucuresti Romania zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 269. Clarissa din Anglia zice:

  Eu, impreuna cu sotul meu care a trecut de la catolicism la ortodoxie, aflind astfel Adevarata Cale de mintuire a sufletelor , suntem de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului!
  (de la Clarissa si Adam, doi crestini ortodocsi din Anglia)
  DOAMNE-AJUTA!

 270. Pingback: Binefacerile mărturisirii credinţei | † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam si tara

 271. Gabur Ioan zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.l Gabur Ioan
  Italia Dumnezeu sa aiba mila de noi!

 272. Elena zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez! Sa na ajute Dumnezeu!

 273. stefan zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez! Sa na ajute Dumnezeu!

  unde trebuie sa semnez aceasta petitie?

 274. Câmpean Ciprian zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  Să urmăm Sfânta Scriptură, pe Sfinții Părinți și Hotărârile celor 7 Sinoade ecumenice
  Prof. de Religie Ortodoxă,
  Câmpean Ciprian

 275. STEFANICA zice:

  FRATI CRESTINI , SA NE UNIM IMPOTRIVA LUPILOR CARE VOR SUFETELE NOASTRE PENTRU CARE HRISTOS S-A RASTIGNIT, SI PE CARE EI NU-L RECUNOSC DECIT PENTRU INSELARE. ORTODOXIA ESTE SINGURA SI ADEVARATA DREAPTA CREDINTA. DOAMNE, TE ROG AJUTA-MI SA TE MARTURISESC PINA LA ULTIMA SUFLARE. AMIN.

 276. cristina zice:

  SUNT DE ACORD SI VOTEZ PT PETITIE

 277. Panainte Ecaterina zice:

  sint de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului si semnez .

 278. Panainte Ecaterina zice:

  Doamne lumineaza mintea la toata lumea!!!!!

 279. Mihai zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Mihai Capatina
  Bucuresti

 280. irinel zice:

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 281. ieremiciuc mihaela zice:

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 282. ieremiciuc mihaela zice:

  UN NU HOTARAT ECUMENISMULUI!

 283. Liviu Brasov zice:

  Sunt de acord dar FRATILOR… nu este suficienta opozitia noastra ci si ATITUDINEA CARE TREBUIE S-O AVEM. Vorbiti cu toti duhovnicii vostrii cu prelatiimai inati, cei care-ti cunoasteti si spuneti-le ca nu suntem de acord cu ecumenismul. Nu se mai poate invoca la nesfarsit „ascultarea” . Daca patriarhul „orbeste” voit sau nu este de datoria noastra sa-i aratam care-i CALEA ADEVARUL SI VIATA CRESTIN ORTODOXA. Semnalele trebuie sa vina de la noi, cei de jos, cu curaj caci astfel se vor complace in continuare in aceasta situatie. LA LUPTA FRATI CRESTINI ORTODOCSI !!!

 284. Daniel zice:

  http://www.youtube.com/watch?v=XI19MYgf2Fw (trebuie facut urgent ceva,in aceasta privinta)

 285. Feruta Dumitru zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta ,impotriva ecumenismului. si semnez. Doamne Ajuta!

 286. Elena Cristescu zice:

  sunt de acord cu Marturisirea se Credinta, impotriva ecumenismului si semnez.Doamne ajuta-ne!

 287. aura popa zice:

  Sant de acord cu Marturisirea de Credinta, impotriva ecumenismului si semnez cu mare bucurie.Una este SFANTA SOBORNICEASCA SI APOSTOLEASCA BISERICA A LUI HRISTOS SI ACEASTA ESTE =BISERICA ORTODOXA. Nu am nici o partasie cu ereticii sau cu cei ce nu cred in MAICA DOMNULUI ,IN SFANTA CRUCE, ,,,,Cu cei ce au schilodit CREZUL (Marturisirea de Credinta) Doamne ajuta-ne ! ocroteste si intareste pe cei ce lupta ca trupul tau sa nu mai fie sfartecat.

 288. Pascar Mihaiela Maria zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta, impotriva ecumenismului!
  Mare este Dumnezeu!
  Doamne ajuta-ne si ne lumineaza!

 289. Ioana zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta, impotriva ecumenismului

 290. RUS MARTA zice:

  Sînt de acord cu Mărturisirea de credinţă, împotriva ecumenismului şi semnez !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Domnul ne-a încredinţat că biserica întemeiată de El pe temelia dreptăţii şi adevărului nu va fi biruită, aşa că nădejdea aceasta să ne fie călăuză în orice momente vitrege ce vor veni peste noi.

 291. RUS MARTA zice:

  Domnu şi Maica Domnului a fost, este şi va fi cu noi şi în veşnicie!

 292. anisoara-manuela zice:

  Nu hotarit ecumenismului.Domnul sa ne ajute si Maica Domnului sa ne apere!

 293. Daniel zice:

  NU hotarat ecumenismului!Jos cu patriarhul Daniel,tradatorul religiei ortodoxe! http://www.youtube.com/watch?v=6ad-s0YcNkY

 294. Stoleriu Sorina zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta, impotriva ecumenismului si semnez.Doamne ajuta-ne!

 295. manuela ouatu zice:

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI SEMNEZ!

 296. Chiș Livia zice:

  Nici n-am citit întreg documentul(sinaxa) și subscriu împotriva ecumenismului. Doamne ajută-ne și ne miluiește pe noi păcătoșii, Amin!

 297. ciprian zice:

  sunt impotriva ecumenismului si impotriva cipurilor 666. semnez!

 298. luciana zice:

  sunt impotriva ecumenismului si impotriva cipurilor 666. semnez!

 299. Daniel zice:

  Trebuie actionat de la varf impotriva ecumenismului,degeaba votam noi,simplii oameni.Trebuie actionat si prin televiziuni,cat mai des.Semnez impotriva religiei anticristice.

 300. Ramona Craciun zice:

  SINGUR ORTODOXIA!
  ACUM SI INTOTDEAUNA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Semnez

 301. ilectrologo zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismuului si semnez

 302. Daniel zice:

  Totul pleaca de la oculta mondiala,chiar si Vaticanul va impune o singura religie, ecumenista.Oare vom putea birui raul care se apropie?Dumnezeu sa ne ajute!Jos cu aceasta religie,care il propovaduieste pe lucifer.Semnez.

 303. Sunt contra ecumenismului.DUMNEZEU a fost ,este si va fi cu noi.DOAMNE AJUTA-NE !

 304. cristian zice:

  Sunt contra ecumenismului.sa ne ajute Dumnezeu sa ne strangem cat mai multi pentru marturisirea de credinta

 305. Liliana Baltesiu zice:

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 306. Liliana Baltesiu zice:

  AJUTA DOAMNE TUTUROR CRESTINILOR, CARE MERG CU ADEVARAT SPRE DUMNEZEU, PE CARAREA IMPARATIEI!

  CEI CARE-L IUBITI CU ADEVARAT PE MANTUITORUL IISUS HRISTOS, SEMNATI VA ROG ACEASTA LISTA!

 307. Eduart S. De Silva zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Eduart S. De Silva

 308. iuliana zice:

  sunt de acord cu Mrturisirea de Credinta impotriva ecumenismului si semnez
  iuliana Macrisoiu

 309. Sevastru Costica zice:

  Sunt impotriva ecumenismului, asa cum arata sfintii parinti
  Costica

 310. Ivaniciuc Gabriela zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 311. Nemtanu Gheorghe zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 312. anatolie zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!

 313. Adina zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!

 314. cristian zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez

 315. Lucia zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez, roaba lui Dumnezeu Lucia

 316. crina zice:

  În toata Scriptura, Iisus Hristos a îndemnat la dragoste si unitate ,iar acum veniti voi si spuneti ca fiecare cu ale lui.De fapt nu acuma, din punctul meu de vedere biserica nu a facut decat sa dezbine, sa ne intoarca pe unul impotriva celuilalt din motive puerile,gen:eu imi fac cruce intr-un fel tu de ce nu faci asa ci altfel, sau de ce nu iti faci deloc? Sa nu uitam de razboaiele din trecut ,de inchizitie, toate in numele lui Dumnezeu,mai corect spus a unor confesiuni care nu aveau nici o remuscare in a ucide oameni, in timp ce marii bisericilor traiau in pacate greu de imaginat.Nu il amestecati pe Dumnezeu in mizeriile si nelegiuirile voastre.Nici voi nu iti vedea Imparatia lui Dumnezeu,dar nici pe altii nu ii lasati sa ajunga acolo. Dumnezeu e acelasi pt toate confesiunile ,iar pt ca eu aleg sa ma inchin Lui altfel decat o face vecinul meu , nu inseamna ca nu il slujesc.

 317. Daniel zice:

  Vor veni,din pacate vremuri urate,ele trebuie sa se intample.Nu vom avea nicio putere,decat daca se va trezi toata lumea.

 318. Iuliana zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credință împotriva Ecumenismului și semnez, Iuliana

 319. Iulian zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

  Biserica Crestina are ca reper sau centrul universului ei pe Domnul nostru IIsus Hristos.
  Orice Biserica, cult religios, secta, etc. care nu are acest reper este eretica. Chiar si catolica.
  Ecumenismul este cheia lui satan pentru a distruge Ortodoxia.
  Daca, cred in Dumnezeu si nu exista, … nu pierd nimic.
  Daca, nu cred in Dumnezeu si EL exista, … am pierdut TOT.

 320. Ioana Stefanescu zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului si semnez,
  Ioana.
  Bunul Dumnezeu sa ne ajute sa ne cunoastem cat mai bine credinta noastra ortodoxa si sa nu facem compromisuri cand mai-marii lumii vor veni cu propuneri de amalgamare a credintelor si cu tot felul de viclenii pentru a-i pregati lui antihrist stapanirea.

 321. Vidosava zice:

  Sunt de acord cu Marturia de Credinta impotriva ecumenismuluisi semnez.

 322. Vasile zice:

  Semnez si eu ,IMPOTRIVA ecumenismului .!!!

 323. Daniel zice:

  Eu am semnat o data.Opriti-l pe patriarh sa faca asta dar pe fata!Dati-l la televizor!

 324. gabi zice:

  SUNT IMPOTRIVA ATEISMULUI,SECTELOR SI AL ECUMENISMULUI.
  DECI SEMNEZ IMPOTRIVA SPURCATILOR DE ECUMENISTI.
  SUCCES.

 325. Vasi zice:

  Dragii mei,
  Trimiteti aceasta marturisire si la adresa de e-mail postata in articol. Dumnezeu Sa ne ajute!

 326. ecumenismul este lucrarea satanei. blestemata fie erezia ecumenista!

 327. si a zis si Nicu mai sus, satana fara oamenii sai nu putea sa o propage, deci si ecumenistii sunt anatema si daca nu se pocaiesc ajung in iad.

 328. Pingback: MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI[1] « Binevestitorul

 329. alina-simona zice:

  sunt impotriva sectarilor

 330. alina-simona zice:

  sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez

 331. lotorosanu alvina zice:

  Sunt de acord si semnez Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului . Dumnezeu sa aiba mila de noi !

 332. GAVRIS ALEXANDRU STEI BH zice:

  GAVRIS ALEXANDRU 05.02 2013 sant de acord si semnez marturisirea de credinta impotriva ecumenismului

 333. Gavris Victor zice:

  Gavris Victor 06 02 2013 sant de acord si semnez marturisirea de credinta impotriva ecumenismului

 334. mihaela zice:

  nu este atac mai pervers,concentrat si concertat de puterile intunericului impotriva ortodoxiei,decat ecumenismul-urata masca-prin care se vrea amagirea naivilor,si inrolarea lor materie prima pentru satan in focul vesnic!

 335. trandafir bogdan george zice:

  MARTURISESC IN FATA LUI DUMNEZEU SI OAMENILOR ,MAM NASCUT CRESTIN ORTODOX,VREAU SA TRAESC SI SA MOR CRESTIN ORDODOX.
  NU ECUMENISMULUI. FRATE DANIEL SA TE IERTE DUMNEZEU CACI FACI CU BUNA STIINTZA CEEA CE FACI . SA IMI FIE CU IERTARE, VANZATORUL A VANDUL PE DOMNUL CA SA SE IMPLINEASCA LEGEA DAR TU VINZI TOT NEAMUL ROMANESC CRESTIN ORTODOX .

  BOGDAN GEORGE SEMNEZ INPOTRIVA ECUMENISMULUI

 336. Rodica Buga zice:

  Sunt de acord cu marturisirea de credinta impotriva ecumenismului si semnez.
  presbitera Rodica Buga

 337. Maria Marcella zice:

  Sunt de Acord cu Marturisirea de Credinta impotriva Ecumenismului si semnez.
  Doamne Ajuta!

 338. doina-veronica zice:

  Iaca, semnez marturisirea de credinta impotriva ecumenismnului. Hai noi toti romanii crestini ortodocsi – ca o singura forta/unitate cum spune parintele Iustin – sa semnam.

 339. cezar si elena zice:

  semnez marturisirea de credinta impotriva ecumenismului

 340. vasile deac zice:

  Ecumenismul este Evanghelia Diavoliilor !!!!!!!!!!!!!

 341. Ecumenismul este ultima murdarie ce a mai avuto Dracul in sac!

 342. rozalia zice:

  Da, semnez impotriva ecumenismului! Asa ne-au invatat si marii nostri parinti dragi:parintele Arsenie Papacioc, parintele Arsenie Boca, parintele Dumitru Staniloaie, parintele Adrian Fageteanu si multi altii care nu mai sunt aici. Parintele Iustin Parvu ne-o spune si acum!!Si multi altii! Asa sa ne ajute Dumnezeu!

 343. Carmen D zice:

  semnez impotriva ecumenismului. Avem tot ce ne trebuie pentru mantuirea sufletului in credinta cea adevarata, cine vrea unire sa vina la ortodoxie!

 344. SFANTUL CONSTANTIN zice:

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI.DOAMNE MILUIESTENE PE NOI PACATOSIII!

 345. iulia zice:

  sa-l da-ti jos pe actualul patriah!

 346. Ion zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  DOAMNE IISUSE HRISTOASE FIUL LUI DUMNEZEU MILUIESTE-NE PE NOI!

 347. Politeanu Marian zice:

  2013
  Sunt totalmente de acord cu aceasta caracterizare HiperInteleapta exemplificata de Mihaela,de-si era Fain si Corect sa isi mentioneze intreg numele.Intr-o zi Tot o sa Murim iar frica de „Stapanii Lumii”nu ne ajuta la NIMIC. Ba,chiar ne indeparteaza enorm de Dumnezeul Nostru-pierzandu-se Mantuirea.
  CITAT:
  „nu este atac mai pervers,concentrat si concertat de puterile intunericului impotriva ortodoxiei,decat ecumenismul-urata masca-prin care se vrea amagirea naivilor,si inrolarea lor materie prima pentru satan in focul vesnic!”

 348. Pingback: DUMINICA ORTODOXIEI – predica Sf. ierarh Ioan Maximovici: Să nu ne credem mai înţelepţi ca arhiereii care au rânduit pravilele Bisericii | † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam şi ţară

 349. Crenguta-Lucica zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!
  ORTODOXIA este credinta adevarata.

 350. Florin zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

 351. Crenguţa-Lucica zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

  (Recunosc, am avut ispite, dar m-am spovedit şi Bunul Dumnezeu m-a iertat. Iertaţi-mă şi voi, vă rog! Iertare! Vă rog să mă iertaţi!)

 352. ianiga zice:

  ecumenismu erezia tuturor ereziilor zice pr ARSENIE BOCA .semnez impotriva ecumenismului

 353. vasile zice:

  “Ține-te strâns de Biserica ta: este o Biserică frumoasă și sfântă, dar totuși zdroșește orice lepădare rușinoasă a altor Biserici” (Sfântul Nicolae Velimirovici, Pătimirea Bisericii, p. 95).

 354. Székely Sándor Alexandru zice:

  DOAMNE AJUTĂ DRAGII MEI FRATI PRIN HRISTOS ORTODOCŞI !!
  SI EU CA SI ALTI SPUN ..NU ECUMENISMULUI!!
  SPER CÁ INCÁ IN TIMP AM TRECUT LA CREDINTA CEEA SFINTÁ ADEVÁRATÁ ORTODOXÁ..MAI MULT DE DOI ANI AM TRECUT DE LA ROM. CATOLICI SINGUR SI NESILIT DE NIMENI IN VOIA LUI DUMNEZEU…DUPÁ CARE MÁ SIMT MULT MAI BINE….NU PARCÁ N-ASI AVEA GREUTÁTI DE ATUNCEA DAR TOTUSI MÁ SIMT IN GRIJA DOMNULUI..
  TOATE CELE BUNME ….CU DRAG ALEXANDRU (din Ungaria)

 355. tucra rodica zice:

  Sint impotriva ecumenismului

 356. Constantin Cezar Stefanescu zice:

  „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”.

 357. Constantin Cezar Stefanescu zice:

  sanatate parintelui Iustin Parvu ,Dumnezeu sa-l ajute in drumul drept in al credintei ortodoxe si adevar. Hristos a inviat.Doamne ajuta-ne.

 358. Stratila Dimtrie zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 359. Dan Herineanu zice:

  Sunt de acord cu MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI si semnez Daniel S. Herineanu

 360. Mihaela jianu zice:

  Sunt de acord cu MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI si semnez. DOAMNE ajuta si sa ne fie de folos nu spre sminteala. DOAMNE FIE VOIA TA cu noi.AMIN

 361. VICTOR ANTONIU zice:

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI!!!!!!!

 362. Natanael zice:

  Mărturisesc credința împotriva ecumenismului! Semnez.

 363. vank alexandru zice:

  si eu sunt contra ecumenismului

 364. vank alexandru zice:

  ce poti sa mai comentezi fiecare are parerea lui dar cand este vorba de credita si eu marturisesc credinta ortodoxa a mea si semnez ampotriva ecumenismului

 365. LEONTE IULIA zice:

  SUNT IMPOTRIVA ECUMENISMULUI

 366. olaru mihaela zice:

  sunt impotriva ecumenismului antihristic. sant romanca pur ortodoxa si asa vreau sa mor. mihaela olaru. rm. vl.

 367. vasile zice:

  Sunt impotriva ecumenismului antihristic !Ortodox m-am nascut .Multumesc LUI IISUS !!!

 368. adrian zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.
  Sunt roman crestin ortodox.

 369. MUNTEANU GHEORGHE DIN ROMAN zice:

  sunt impotriva ecumenismului si a popilor care nu respecta juramantul de preotie.cel mai simplu sa iti ajuti aproapele sa faci milostenie. cum va simtiti voi trimisii lui DUMNEZEU cand treceti cu jeepul pe langa casele saracilor sau a sinistratilor.mai sunt si inpotriva masonilor sectantilor interlopilor si a celor care ii ajuta .daca este o anumita ora cand se fac rugaciuni colectiveva rog sa imi spuneti sa ne rugam unii pentru altii.DOAMNE AJUTA PE ADEVARATII PARINTI AI BISERICII AMIN

 370. Chicu Adrian zice:

  HRISTOS A INVIAT.Ma numesc Chicu Adrian si sunt de acord cu Marturisirea de credinta impotriva ecumenismului.Sper ca si copii si nepotii si stranepotii si stra ………stranepotii nostri sa cunoasca ortodoxia curata cum o stim noi astazi.Doamne ajuta.

 371. Lucia zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului si semnez.

 372. bucur maria zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului si semnez.

 373. mihaela zice:

  citatul l-am preluat de pe un site unde este amintit la ce va duce ecumeniscumul.
  m-am semnat cu al doilea prenume la a doua mea postare, insa m-am semnat cred ca in cursul anului 2010 cu numele complet.
  multumesc
  mihaela

 374. Victoria Georgiana zice:

  Si eu sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului!!!Singura credinta adevarata este cea CRESTIN-ORTODOXA!!!!

 375. Elena zice:

  sunt de acord cu Marturisitrea impotriva Ecumenismului… Doamne Ajuta si lumineaza toate mintiile oamenilor sa putem lupta impotriva acestor monstri si da-ne putere si credinta sa ii biruim.

 376. Vasile zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de credinta impotriva ecumenismului si semnez: Vasile – Iasi
  Doamne Tu, invata’ne, intelepteste’ne, lumineaza’ne si ne intareste, ajuta’ne sa nu te parasim, sa ramanem in Ortodoxie, sa nu ne lasam pacaliti de diavolii ecumenismului . Amin !

 377. ANISOARA zice:

  NU ECUMENISMULUL…….SANT IMPOTRIVA A ORCARUI TIP DE ASTFEL DE PRACTICI..

 378. Pingback: Pr.Theodor Zissis- Edictul de la Mediolan (313 d.Hr.) și manifestările festive plănuite în Biserica Serbiei | "Citeşte mult, ca Dumnezeu să-ţi limpezească mintea" (Părintele Dionysios) ; “Dumnezeu o să ne ceară socoteală pentru că

 379. MONICA zice:

  NU ECUMENISMULUI

 380. MIRELA zice:

  NU ECUMENISMULUI

 381. Iacoboaie Radu zice:

  Sunt de acord cu Marturisirea de Credinta impotriva ecumenismului si semnez.
  ECUMENISMUL ESTE INTR-ADEVAR UN PRODUS AL MASONERIEI. Multi parinti ai ortodoxiei au afirmat acest lucru. Iar noi, crestinii ortodocsi, stim desigur ca masoneria a fost de la inceput si este anti-hristica si diavoleasca.

 382. Viky zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

 383. Iacoboaie Radu zice:

  Dar care este motivul pentru care sunteţi împotriva ecumenismului? Cred că este totuşi un aspect important. Întreb numai. Radu I.

 384. admin zice:

  @Iacoboaie Radu
  Ecumenismul doreste distrugerea Ortodoxiei si crearea unei religii mondiale, unind toate religiile actuale sub un singur lider politic si religios, care a fost prorocit a fi antihrist.

 385. Mihaela Cojocaru zice:

  Semnez impotriva ecumenismului.Dumnezeu sa ne ajute !

 386. Mihaela Cojocaru zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

 387. Lastun zice:

  Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez.

 388. Iacoboaie Radu zice:

  Am semnat deja şi am conceput un Apel împotriva ecumenismului.
  APEL ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI

  Potrivit Constituţiei României, libertatea de exprimare a opiniilor, în scris, prin imagini sau prin alte mijloace de comunicare în masă este garantată. Cenzura de orice fel este interzisă (art. 30).
    Dreptul presei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
  Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor (art. 31).

  SEMNAŢI MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ
  ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI!
  (sursa: Lupta pentru ortodoxie, blog pentru inimă, minte şi ortodoxie)

    Dacă sunteţi cu adevarat creştini ortodocşi, vă rog să o demonstraţi semnând împotriva ecumenismului, aşa cum au făcut-o zeci de mii de greci şi, din păcate, foarte puţini români şi aşa cum ar fi făcut-o, probabil, şi marii duhovnici ortodocşi care şi-au manifestat opoziţia vehementă faţă de această erezie. Clericii, monahii şi laicii care doresc să participe la această mică consemnare a mărturisirii ortodoxe pot să declare aceasta scriind: „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”. Să trimită însă spre informare şi numele lor complet, precum şi identitatea lor clericală, monahală sau profesională, localitatea şi ţara la adresa: Περιοδικό «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ» Τ.Θ. 1602, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. fax:2310.276590 sau pe e-mail la: palimpce@otenet.gr Iată câteva dintre mărturiile duhovnicilor despre ecumenism: Mărturii Pr. Dumitru Staniloaie: „Eu nu sunt pentru ecumenism! A avut dreptate un sârb, Iustin Popovici, care l-a numit panerezia timpurilor noastre” Pr. Gheorge Calciu Dumitreasa: „Eu sunt împotriva ecumenismului! O socot cea mai mare erezie a secolului nostru” Pr. Arsenie Papacioc: „Sunt împotrivă! Pe viaţă şi pe moarte împotrivă! Ce ecumenism?” Pr. Adrian Fageteanu: „Ecumenismul este o erezie, erezia secolului XX” Pr. Ilie Cleopa: „Noi ortodocşii suntem puţini dar suntem Biserica întreagă. Nouă nu ne lipseşte nimic! Noi n-avem ce împrumuta de la protestanţi dar nici de la catolici!” Pr. Iustin Parvu: „Ecumenismul nu e născut din părerile bisericilor, ci din gândirea proprie a unor pastori ce nu au nimic profund creştin şi religios în ei ci doar o viaţă politică” Cuv. Paisie Aghioratul: „Cu durere în suflet mărturisesc că, dintre toţi filounioniştii (ecumeniştii n.e.) pe care i-am cunoscut, nu am văzut pe nici unul să aibă nu miez, dar nici măcar coaja duhovnicească. Cu toate acestea, ştiu să vorbească despre dragoste şi unire, deşi ei înşişi nu sunt uniţi cu Dumnezeu, fiindcă nu L-au iubit.” Sf. Efrem Sirul: „Vai acelora care se întinează cu blasfemiatorii eretici! Vai acelora care batjocoresc Dumnezeiştile Scripturi! Vai de cei ce îţi murdăresc sfânta credinţă cu eresuri sau încheie vreo înţelegere cu ereticii!” Pr. Arsenie Boca: Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor! Căderea Bisericii prin slujitorii ei. Cozile de topor ale apusului. Numai putregaiul cade din Biserica Ortodoxă. Fie ei: arhierei, preoţi de mir, călugări sau mireni, înapoi la Sfânta Tradiţie, la Dogmele şi Canoanele Sfinţilor Părinţi ale celor şapte Soboare Ecumenice, altfel la iad cu arhierei cu tot. Ferească Dumnezeu! Prof. Ion Patrulescu: Băgaţi de seamă, când auziţi cuvântul „ecumenist”, spuneţi „egal apostazie”. Ştiţi ce înseamnă apostazie? În limba greacă înseamnă „lepădare de Hristos”. Şi spuneţi-le tuturor, că v-o spun cu autoritatea pe care o am, ca unul care ştie ce spune, spuneţi-le tuturor – că acum face ravagii ecumenismul, toată mass-media e cucerită, la nivelul ierarhiei se face acest compromis cu politica – că ecumenismul este proiecţia în Biserică a Noii Ordini Mondiale, globale. Adică este, hai s-o spunem până la capăt, este pregătirea venirii şi instalării lui Antihrist la guvernarea lumii şi a Bisericii. Cine se face părtaş la această poveste, eu vă spun de pe acuma, va da seama!

  Săptămâna de urâtă unire
  pentru rugăciune neîngăduită a creştinilor ortodocşi cu ereticii.
     http://bucovinaprofunda.wordpress.com/2013/01/21/saptamana-de-rugaciune-impotriva/
     
     Împotriva cui ? A Sfintei Tradiţii, a Sfinţilor Parinţi şi a Sfintelor Canoane.
     (Denumirea oficială este Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştină şi înseamnă în fapt săptămâna de urâtă unire pentru rugăciune neîngăduită a creştinilor ortodocşi cu ereticii.)
     Biroul de presa al Patriarhiei ne anunta cu seninatate un lucru mai mult decat trist: In saptamana 18-25 ianuarie, Patriarhia organizeaza rugaciuni si slujbe impreuna cu cohorte de eretici din toate tagmele.
     Papistasi de diverse rituri greco-romane, anglicani, luterani, calvini, monofiziti armeni s-au dus la Catedrala patriarhala ortodoxa si au participat la slujbă, fiind mintiti in faţă în numele “iubirii” despre lucruri fundamentale ale conditiei lor soteriologice. Li s-a spus ca si ei sunt “Biserici”, ca sunt slujitori ai misiunii Bisericii lui Hristos, ca sunt frati crestini cu ortodocsii si altele asemenea, in general sugerandu-li-se indirect falsa idee ca ei nu se afla in inselare si, prin urmare, nu trebuie sa se intoarca la Adevar.
     Zilele urmatoare continuandu-se periplul pestriţ prin cladirile cultice ale celorlalţi, cu rugaciuni si ritualuri straine de Adevarul lui Hristos si de Traditia revelata a Bisericii celei Una. Toate acestea impachetate publicitar, deci mincinos in termeni gaunos-sentimentali, prefacut-lacrimogeni, dar mai ales politic corecti, precum: iubire, unitate, pace, rugaciune, cooperare, reconciliere, apropiere, fratietate.
     Intalnirea are ca motto textul „Cu ce mă voi înfăţişa înaintea Domnului?” din Miheia VI, 6 organizatorii mizand pe raspunsul dat in acelasi capitol, doua versete mai jos „dreptate, iubire şi milostivire şi cu smerenie să mergi înaintea Domnului Dumnezeului tău!”, dar neluand in seama sensul contextului care indemna (sub amenintarea unor grele pedepse) neamestecarea cu randuilele si faptele viclene si patimase ale rau credinciosilor vremii (Omri si Ahab [1]): „Căci voi aţi luat aminte la rânduielile lui Omri şi la toate faptele casei lui Ahab şi v-aţi purtat după sfaturile lor, ca să vă dau pustiirii şi pe locuitorii tăi, batjocurii. Pentru aceasta veţi avea în sarcina voastră ocara poporului Meu!”
     Sa ne rugam sa nu cada acele blesteme pomenite in cartea porocului Miheia [2], asupra tarii sau asupra organizatorilor acestui nefericit eveniment. Nadajduim ca printre ei sunt multi oameni luati de val care nu au facut acestea din convingere.
     Acestea nu le zic dupa ureche sau din ranchiuni personale, ci sunt pornite din spaima ce mi-a pricinuit-o anuntul acestor manifest si discrepanta intre principiile ce ii motiveaza pe organizatori si principiile statornicite de Dumnezeu prin glasul sfintilor de-a lungul veacurilor, ce a ramas mereu acelasi :
     Canonul 10 al Sfintilor Apostoli: “Daca cineva s-ar ruga, chiar si in casa cu cel afurisit (scos din comuniune) acela sa se afuriseasca.”
     Canonul 45 al Sfintilor Apostoli: “Episcopul, presbiterul sau diaconul, daca numai s-ar ruga impreuna cu ereticii, sa se afuriseasca, iar daca le-a permis acestora sa savirseasca ceva ca si clerici (sa savirseasca cele sfinte), sa se cateriseasca.”
     Canonul 64 al Sfintilor Apostoli: “Daca vreun cleric sau laic intra in sinagoga iudeilor sau a ereticilor ca sa se roage, sa se cateriseasca si sa se afuriseasca.”
     Canonul 6 al Sinodului V local de la Laodiceea (343): “Nu este ingaduit ereticilor a intra in casa lui Dumnezeu daca staruie in eres.”
     
     Sfîntul Efrem Sirul (+379): “Vai acelora care se întineazã cu blasfemiatorii eretici! Vai acelora care batjocoresc Dumnezeiestile Scripturi! Vai de cei cîti murdãresc sfînta credintã cu eresuri sau încheie vreo întelegere cu ereticii! […]Sã fugi de purtarea familiarã fatã de schismatici si eretici! ”
     ”Pe eretici, ca pe niste blasfemiatori si vrãjmasi ai lui Dumnezeu, Scriptura nu i-a numit oameni, ci cîini si lupi si porci si antihristi, dupã cum zice Domnul: Nu dati cele sfinte cîinilor! (Matei 7:6). Si Ioan zice cã multi antihristi s-au arãtat (I Ioan 2:18). Pe acestia deci, nu se cuvine sã-i iubim, nici sã ne întretinem cu ei, nici sã ne rugãm împreunã cu ei, nici sã mîncãm împreunã, nici sã-i primim în casã, nici sã-i salutãm, ca sã nu ne facem pãrtasi faptelor lor celor viclene.”
     Sfîntul Grigorie Teologul (+389): “Unde este evidentã necredinta, trebuie sã preferãm mai bine focul si sabia si situatiile critice si mîinile tiranilor – si toate cu dãruire – decît sã luãm parte la aluatul pãcatului si sã ne unim cu cei care bolesc în credintã… De mii de ori este mai bunã dezbinarea care se face pentru cuvintele bunei credinte ortodoxe decît pacea, cînd aceasta este unitã cu patimile.”
     Sfintul Cuvios Teodosie de la Pecerska (+1073): “Pãzeste-te, fiule, de cei cu credintã strîmbã si de toate discutiile lor, cãci si pãmîntul nostru s-a umplut de ei! Numai cel ce trãieste în Credinta Ortodoxã îsi va mîntui sufletul. Fiindcã nu existã o altã credintã mai bunã, decît curata si sfînta noastrã Credintã Ortodoxã … De asemenea, fiule, nu se cade sã lauzi o credintã strãinã. Cine laudã o credintã strãinã face la fel ca si cel care-si huleste propria credintã. Cine laudã credinta sa si pe cea strãinã e un fãtarnic si apropiat de erezie … Dacã cineva îti spune: “Credinta noastrã si a voastrã este de la Dumnezeu”, atunci, fiule, rãspunde-i asa: “Fãtarnicule! Cum pot fi amîndouã de la Dumnezeu? Nu stii ce spune Scriptura: Este un singur Domn, o singurã Credintã, un singur Botez. (Efeseni 4,5) Asadar, fiule, fereste-te de acestia si întotdeauna apãrã-ti credinta ta! Nu te înfrãti cu ei, ci fugi de ei si întãreste-te în credinta ta prin fapte bune! … Fiule, chiar dacã va trebui sã mori pentru credinta ta sfîntã, du-te cu îndrãznealã la moarte! Asa au murit si sfintii pentru Credintã, iar acum vietuiesc întru Hristos.”
     Sfîntul Chiril al Alexandriei (+444): “Atunci se mãreste numele pãcii, cînd nu ne vom împotrivi pãrerilor Sfintilor, nici nu vom fãptui împotriva hotarelor acelora.” (Migne, PG 68-77)
     Sfîntul Maxim Mãrturisitorul (+662): “A tãinui cuvîntul adevãrului înseamnã a te lepãda de el. Bine este sã trãim în pace cu toti, dar numai cu aceia care cugetã aceleasi despre buna credintã ortodoxã. Si este mai bine sã ne rãzboim, atunci cînd pacea lucreazã conglãsuirea cãtre rãu”.
     Sfîntul Teodor Studitul (+826): “Atunci cînd Credinta e primejduitã, porunca Domnului este de a nu pãstra tãcere. Dacã e vorba de Credintã, nimeni nu are dreptul sã zicã: “Dar cine sunt eu? Preot, oare? N-am nimic de-a face cu acestea. Sau un cîrmuitor? Nici acesta nu doreste sã aibã vreun amestec. Sau un sãrac care de-abia îsi cîstigã existenta? Nu am nici cãdere, nici vreun interes în chestiunea asta.” Dacã voi veti tãcea si veti rãmîne nepãsãtori, atunci pietrele vor striga, iar tu rãmîi tãcut si dezinteresat?”
     Sfîntul Grigorie Palama (+1340): “Cei ce sunt în Biserica lui Hristos apartin adevãrului, iar cîti nu apartin adevãrului, nu sunt nici în Biserica lui Hristos.”
     Sfîntul Marcu Eugenicul (+1444): “Credinta noastrã este dreapta mãrturisire a Pãrintilor nostri. Cu ea, noi nãdãjduim sã ne înfãtisãm înaintea Domnului si sã primim iertarea pãcatelor; iar fãrã de ea, nu stiu ce fel de cuviosie ne-ar putea izbãvi de chinul cel vesnic. Toti Dascãlii, toate Sinoadele si toate dumnezeiestile Scripturi ne îndeamnã sã fugim de cei ce cugetã în mod diferit si sã ne îndepãrtãm de împãrtãsirea cu ei.”
     ” Învãtãturile dascãlilor apuseni nici nu le cunosc, nici nu le primesc, încredintat fiind cã sunt înselãtoare. În materie de credintã ortodoxã nu existã concesie. Distrugerea credintei obstesti este pierzarea de obste a tuturor. Chestiunile credintei ortodoxe nu admit iconomia. Niciodatã nu s-au îndreptat cele bisericesti prin solutii de mijloc. Între luminã si întuneric poate cineva sã spunã cã existã ceva de mijloc, numit înserare sau amurg; dar intermediere între adevãr si minciunã nu poate nimeni sã gîndeascã, oricît s-ar strãdui. Mijloc de împãcare între adevãr si minciunã nu existã! În problemele de credintã nu încape pogorãmîntul si iconomia, deoarece pogorãmîntul provoacã împutinarea credintei. Asta ar fi egal cu a spune: Taie-ti capul si du-te unde vrei.”
     ”Noi pentru nimic altceva nu ne-am despãrtit de latini, decît pentru cã sunt nu numai schismatici, dar si eretici. Pentru aceasta nu trebuie nicidecum sã ne unim cu ei!”
     “Acela care îl pomeneste pe papã ca arhiereu ortodox este vinovat si latino-cugetãtorul trebuie considerat ca un trãdãtor al credintei. Prin urmare, fugiti de ei, fratilor, ca si de împãrtãsirea cu ei, pentru cã unii ca acestia sunt apostoli mincinosi, lucrãtori vicleni. Nu este altceva de mirare dacã si ispititorii lui Satana se preschimbã în îngeri ai dreptãtii, al cãror sfîrsit va fi dupã faptele lor.”
     Sfîntul Cosma Etolianul (+1779): „sã vã bucurati si sã vã veseliti de mii de ori, cã v-ati învrednicit sã fiti crestini ortodocsi, si sã plîngeti si sã vã tînguiti pentru cei necinstitori de Dumnezeu, necredinciosi si eretici, care umblã în întuneric, în mâinile diavolului.”
     “Evreul îmi spune cã Hristosul meu e un copil din flori si Preasfînta Fecioara a mea e o desfrînatã, iar Sfînta Evanghelie îmi spune cã acest lucru e de la diavolul. Mai am acum ochi sã mã uit la evreu? Dacã un om mã ocãrãste, îmi omoarã mama, fratii, copiii, dupã care îmi scoate ochii, ca si crestin am datoria sã-l iert. Dar sã-L ocãrascã ei pe Hristosul meu si pe Preacurata Fecioara a mea! Eu nu vreau sã-i mai vãd, dar domniile voastre cum vã rabdã inima si mai faceti afaceri si tocmeli cu evreii?
     De ce v-am spus acestea, crestinii mei? Nu ca sã-i omorîti pe evrei si sã-i prigoniti, nu, ci ca sã-i plîngeti cã L-au lãsat pe Dumnezeu si s-au dus cu diavolul. V-am spus ca sã ne cãim acum pînã mai avem vreme, ca sã nu se întîmple sã se mînie Dumnezeu pe voi si sã ne lase din mîna Lui si sã pãtim si noi ca evreii si chiar mai rãu.”
     “Pe papa Romei sã-l blestemati, fiindcã el e cauza. […] Noi avem o poruncã ce spune sã anatematizãm pe oricine adaugã sau nu crede în ceva mic din cele pe care le-au legiuit Pãrintii Bisericii noastre.”
     Sfîntul Iustin Popovici (+1979): “Conform gîndirii unitare a Pãrintilor si a Sinoadelor, Biserica este nu numai una, ci si unica… Biserica este una si unica, pentru cã ea este trupul Unuia si Unicului Hristos. Unde nu este Dumnezeul-Om, acolo nu existã Bisericã, iar unde nu existã Bisericã, acolo nici Euharistia nu existã. În afara acestei identitãti, adicã a Bisericii si a Euharistiei, se aflã erezia, falsa bisericã si antibiserica. Biserica, prin dumnezeiasca Euharistie, este unitate soborniceascã si unirea lui Hristos cu credinciosii si a credinciosilor cu Hristos. Si în Euharistie si în Bisericã, Dumnezeul-Om Hristos este Unul si, de asemenea, este “toate si întru toti.” (Col. 3:11). Din unica si nedespãrtita Bisericã a lui Hristos, în diferite timpuri, s-au desprins si s-au tãiat ereticii si schismaticii, care au si încetat sã fie mãdulare ale Bisericii. Unii ca acestia au fost… romano-catolicii si protestantii si unitii si toatã cealaltã legiune ereticã si schismaticã. Ecumenismul e numele de obste pentru toate pseudo-crestinismele, pentru pseudo-bisericile Europei Apusene. În el se aflã cu inima lor toate umanismele europene cu papismul în frunte, iar toate aceste pseudo-crestinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decît erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obste este acela de “pan-erezie” (erezie universalã). De ce? Fiindcã în cursul istoriei, felurite erezii tãgãduiau sau denaturau anumite însusiri ale Dumnezeului-Om Hristos, în timp ce ereziile acestea europene îndepãrteazã pe Dumnezeul-Om în întregime si pun în locul Lui pe omul european. În aceastã privintã nu e nici o deosebire esentialã între papism, protestantism, ecumenism si celelalte secte, al cãror nume este “legiune”.”
     Pãrintele Dumitru Stãniloae (+1993): “Eu nu prea sunt pentru ecumenism; socotesc cã ecumenismul este produsul masoneriei; iarãsi vor sã relativizeze credinta adevãratã. A avut dreptate Biserica zicînd cã nu prea suntem uniti. Ecumenismul este pan-erezia timpului nostru. Biserica Romano-Catolicã si Biserica Ortodoxã nu sunt douã surori. Nu existã decît un singur cap al Bisericii, Iisus Hristos. Nu poate exista decît un singur trup, adicã o singurã Bisericã. Deci notiunea de Biserici surori este improprie.”
     Pãrintele Arsenie Boca (+1989): “Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor. Cãderea Bisericii prin slujitorii ei. Cozile de topor ale apusului. Numai putregaiul cade din Biserica ortodoxã, fie ei: arhierei, preoti de mir, cãlugãri sau mireni. Înapoi la Sfînta Traditie, la Dogmele si Canoanele Sfintilor Pãrinti ale celor sapte Soboare Ecumenice, altfel la iad cu arhierei cu tot. Fereascã Dumnezeu!”
     Arhimandit Gheorghios Kapsanis, egumenul M-rii Grigoriu, Athos: “Ce este ecumenicitatea? Bisericile Ortodoxe din întreaga lume sunt organizate, din punct de vedere administrativ, în Biserici locale sub conducerea unor sinoade locale, respectiv patriarhii. Toate bisericile locale sunt organizate la rîndul lor sub forma unui sinod ecumenic din care fac parte reprezentanti ai tuturor Bisericilor Ortodoxe locale. Ce este ecumenismul? Ecumenismul în schimb, este o formã institutionalã prin care, sub numele pãcii si al unitãtii, sunt adunate la un loc toate religiile lumii precum evrei, musulmani, budisti care nu cred în Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, si unde se dezbat probleme economice, politice, sociale, culturale etc. Ecumenismul cautã prin toate acestea sã se impunã ca noua religie a viitorului. Cu certitudine, Biserica Ortodoxã este ecumenicã adicã soborniceascã. Una este însã ecumenicitatea si alta este ecumenismul. Biserica Ortodoxã este ecumenicã, dar nu ecumenistã. Ea rãmîne ecumenicã atîta vreme cît nu cade în ispita ecumenismului. Ecumenicitatea constituie expresia deplinãtãtii Bisericii si se propune si celorlalti, fãrã sã se împartã sau sã se ajusteze dupã conceptiile omenesti. Asadar Biserica noastrã Ortodoxã este ecumenicã si deoarece întreaga lume are nevoie cu adevãrat de ecumenicitatea ei, este necesar ca ea sã se mentinã ecumenicã si sã nu cadã în ecumenism. Iar aceasta nu numai pentru a-si pãstra ecumenicitatea ei, ci si pentru a ajuta cu adevãrat lumea. Un rol important în miscarea ecumenicã îl are teoria ramificatiilor care este o erezie eclesiologicã promovatã în cercurile teologice asa-zis moderniste, a cãrei esentã este cã toate confesiunile crestine existente în momentul actual sunt vãzute ca ramuri egale ale unei singure Biserici a lui Hristos si care detin în mod egal harul Sfîntului Duh si Adevãrul Divin. La baza acestei învãtãturi eretice stã interpretarea incorectã a procedurilor canonice privind primirea în Bisericã a ereticilor si schismaticilor.”
     Pãrintele Gheorghe Calciu: “Întelegerea ecumenicã de unire si armonie a lumii este de fapt o formã a miscãrilor internationaliste pe plan religios, în care se încearcã desfiintarea natiunilor, instituirea unor guverne mondiale, pe care nimeni nu le-a uns si care urmãresc doar gloria lor, buna lor viatã si satisfacerea dorintei de a conduce popoarele. Ecumenismul acesta este în sine o actiune diabolicã si sunt de acord cu unii teologi greci care spun cã ecumenismul este cea mai mare erezie a secolului nostru… Am sperat cã România va fi urmãtoarea tarã care va iesi din ecumenism.”
     Mitropolitul Hieroteos Vlachos de Nafpaktos: “Poate fi spus cã de este o mare erezie astãzi, este asa-numita erezie eclesiologicã, care se confruntã mai ales cu pãstorii Bisericii. Este o mare confuzie astãzi despre ceea ce este Biserica si care sunt adevãratii ei membri. Se confundã identitatea Bisericii cu alte traditii umaniste si se gîndeste cã Biserica este fragmentatã si despãrtitã, dar mai mult se ignorã singura cale de mîntuire a Bisericii.” “Papistasii nu au preotie nici taine… Vaticanul nu este bisericã, ci un sistem politico-economic situat în afara Bisericii, iar papa cu toti “clericii” Vaticanului nu sunt urmasi ai Apostolilor, nu au predania si succesiunea apostolicã… Papistasii sunt francolatini, iar pe deasupra si eretici. Papismul se aflã în afara Bisericii…, si pentru cã în afara Bisericii nu existã Taine, pentru aceasta clericii papistasilor si însusi papa, pentru noi ortodocsii, nu au preotie, adicã au fost tãiati de la succesiunea apostolicã. Dacã se va pierde Credinta Ortodoxã, atunci nu va mai exista nici Bisericã, nici Dumnezeiasca Euharistie… Pãrintii Bisericii din veacul al VIII-lea observaserã cã papismul, sub influenta francilor, a schimbat teologia ortodoxã si astfel nu mai fãcea parte din Biserica Ortodoxã care pãzea în întregime adevãrul revelat. De aceea, papa nu mai era pomenit în Diptice.”
     Note:
     [1] Omri a fost rege israelit care a tolerat inchinarea la zeitatile pagane si si-a insurat fiul, pe Ahab care i-a urmat la tron, cu Izabela. Aceasta, cu permisiunea sotului sau Ahab, a construit in Israel un templu inchinat lui Baal. Orice asemanare, cat de vaga, cu situatiile ecumenismului recent (nu) este intamplatoare.
     [2] Miheia VI, 12-15: “Că bogaţii din cetate sunt plini de silnicie şi locuitorii grăiesc cuvinte mincinoase şi limba lor este numai viclenie în gura lor. Si Eu am început să te bat şi să te pustiesc din pricina păcatelor tale. Vei mânca, dar nu te vei sătura şi foamea va roade lăuntrul tău; vei pune la o parte, dar nu vei putea scăpa nimic, şi ceea ce vei scăpa, voi trece prin ascuţişul sabiei. Tu vei semăna, dar nu vei secera; vei călca în teasc smochine, dar nu te vei unge cu untdelemn; vei face must, dar nu vei bea vin.”
     Mircea Puşcaşu
     

  Clericii, monahii şi laicii care doresc să participe la această mică consemnare
  a mărturisirii ortodoxe pot să declare aceasta scriind: „Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă împotriva Ecumenismului şi semnez”. Să trimită însă spre informare şi numele lor complet, precum şi identitatea lor clericală,
  monahală sau profesională, localitatea şi ţara la adresa:
  Περιοδικό «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ» Τ.Θ. 1602, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. fax:2310.276590

  sau pe e-mail la: palimpce@otenet.gr

 389. ionut zice:

  SUNT DE ACORD CU MARTURISIREA DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI SI O SEMNEZ .

Spuneţi-vă părerea, respectând conţinutul articolului! (Mesajele ce nu corespund vor fi şterse!)

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s