Ecumenismul este satanic

Cititi si: Lista RUSINII: Ecumenistii din BOR care s-au rugat cu ereticii in saptamana 18-25 ianuarie

iasi-octava-de-rugaciune-2008Dintre obiectivele principale ale globalizării lumii enumerăm: formarea unui guvern mondial unic, care va fi condus de antihrist, monedă unică, religie unică (antihristică), armată unică, acte biometrice-pecetluire, ziua de odihnă-sâmbăta [1] etc.

Diavolul nu ştie ce să facă, vede ce face Dumnezeu ca să ne mântuiască şi face cele contrare ca să ne piardă.

A trimis Dumnezeu proroci şi învăţători, trimite şi Satana proroci şi învăţători mincinoşi. Dumnezeu ne învaţă Adevărul, Satana ne învaţă ereziile, minciunile. Prin Întrupare, Jertfă, Înviere şi Înălţare şi pogorârea Duhul Sfânt peste Sfinţii Apostoli a întemeiat Biserica -Trupul Său mistic, a făcut şi satana Biserică Satanică. Dumnezeu vrea ca Bisericile să se unească prin Duhul Sfânt-ecumenism ortodox, satana, care a despărţit Biserica, vrea să le unească în duhul lumesc şi al păcatelor-ecumenism satanic.

Satana este cel care a dezbinat Biserica, intrând în minţile papilor şi inspirându-i cu gânduri eretice, pe care papii le-au luat drept inspiraţii divine. (Erezia catolică, prin Filioque, spune că Duhul Sfânt purcede  din Tatăl şi din Fiul[2].

Astfel a avut loc marea schismă din anul 1045, în care s-a despărţit Biserica în Biserica Ortodoxă, care a păstrat  învăţătura Domnului Iisus Hristos şi a Sfinţilor Părinţi, statornicită în cele Şapte Sinoade Ecumenice, şi biserica apuseană, catolică, care a schimbat învăţătura de credinţă şi cultul.

Creştinul se desparte de Dumnezeu prin păcate. Dar păcate sunt şi ereziile.

Domnul nostru Iisus Hristos S-a rugat  ca toţi „să fie una” (Ioan 17,21), în Duhul Sfânt, iar adevăraţii închinători să se închine Tatălui „în duh şi adevăr” (Ioan 4, 23), pentru că „Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină trebuie să I se închine în duh şi în adevăr” (Ioan 4, 24).

Dar cum se poate uni şi ruga un ortodox în Duh şi adevăr cu un eretic, care huleşte tot ce este mai sfânt pentru ortodocşi: (Sfintele Taine, Sfânta Cruce, Maica Domnului, Sfinţii, Sfintele moaşte, Sfintele icoane…)?

Zice Satana: Vreţi să vă uniţi? Vă unesc eu în duhul ereziilor, al măndriei şi al altor păcate şi, uniţi cu mine, mergeţi în adâncul iadului.

Dacă se încearcă o unire exterioară, prin împăcare, în duhul dragostei fireşti, care nu este curată, ci de cele mai multe ori este pervertită în păcate, îi va uni satana în duhul mândriei, al ereziilor, al slavei deşarte şi al altor păcate trupeşti.

Să luăm aminte că Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul nu s-a împăcat şi nu s-a rugat împreună cu popii idoleşti (3 Regi 18,24; 36-38).

*

Există astăzi lideri religioşi şi politici care cred că unirea şi unitatea tuturor şi comuniunea ecumenică se pot realiza prin înţelegere şi împăcare exterioară cu ceilalţi. Aceştia sunt oameni trupeşti, care gândesc trupeşte şi care n-au Duhul lui Dumnezeu.

Dar de la naşterea şi răspândirea mişcării ecumenice şi prezenţa ortodocşilor în „Conciliul Mondial al Bisericilor”, de aproape şaizeci de ani, ecumeniştii nu au reuşit să întoarcă nici măcar un singur heterodox la credinţa ortodoxă.

Dimpotrivă, au fost creştini ortodocşi care au trecut la alte culte şi mulţi alţii care s-au smintit. Alţii au devenit zeloşi ecumenişti satanici.

Din această lungă asociere cu ereticii, unică în istoria noastră bisericească, s-a produs o asemenea înstrăinare şi tocire a gândirii ortodoxe, încât clericii şi teologii semnează cu uşurinţă texte care rezultă din dialoguri, în care dogmele apostolice şi patristice sunt încălcate, în care erezia e arătată drept adevăr, în care ereticii par să fie ortodocşi, şi botezul şi celelalte taine ale lor sunt recunoscute drept autentice. Astfel, pas cu pas, trecem de la rugăciunea împreună la comuniunea (părtăşia) în taine.

Sfântul Mucenic Codrat din Nicomidia (+250), fiind îndemnat de împărat şi de dregători să fie „conciliant” cu răucredincioşii păgâni şi să participe la jertfele lor, grăieşte: „Eu mă supun legilor Împăratului Ceresc, şi nu poruncilor nebuneşti ale oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. De aceea, şi Sfânta Scriptură ne îndeamnă să ne rugăm pentru ei [nu cu ei!], ca aceştia să se întoarcă şi să afle adevărul”. Această mărturie arată: întâi, până unde merge supunerea faţă de mai-marii Bisericii şi ai stăpânirilor lumeşti; apoi, faptul că nu toţi oamenii Îl cunosc pe Adevăratul Dumnezeu propovăduit în Ortodoxie, printre aceştia numărându-se mulţi dintre creştinii ortodocşi ai vremurilor noastre.

„Se vor ridica hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi” (Matei 24,5). Privitor la cele de mai sus, Sfântul Ioan Iacob Românul (+1960) arată: „Vorbesc şi fraţii mincinoşi de Sfânta şi preadulcea Ortodoxie, de dragoste, de curăţie pentru fapta bună, de smerenie şi de virtute, şi ajută obştile creştineşti. Cât e de greu pentru ortodocşii cei curaţi şi simpli să înţeleagă pe cine au înaintea lor. Cât e de uşor să fie atraşi la ideile lor „filosofice” şi să-i creadă! Dacă răscoleşte cineva adânc în sufletele acestor oameni, va găsi nu dragostea cea fierbinte pentru Dumnezeu, ci închinarea unui idol care se numeşte OM.”

Încercările de unire dintre Roma şi Constantinopol pe parcursul a cinci secole, de la schismă, până la căderea din 1453 a Constantinopolului în mâna turcilor[3], şi toate dialogurile teologice care le-au însoţit, au eşuat din pricină că nu erau însoţite de adevărată pocăinţă, de dispoziţia de renunţare la înşelare şi de întoarcere la Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică. Renunţările şi compromisurile în materie de credinţă, făcute pentru înfăptuirea unirii, au fost întotdeauna respinse de pururi-veghetoarea şi treaza conştiinţă a turmei credincioşilor[4]. În ciuda scopurilor lumeşti şi a văditei manipulări politice, aceste încercări nu au sfârşit niciodată în minimalismul dogmatic, nivelarea sincretistă şi lumească, vorbire despre dragoste, cum au făcut dialogurile ecumenice ale veacului al XX-lea. A câştigat principiul apostolic şi patristic, care spune că „nu este loc de compromis în ceea ce priveşte credinţa”[5].

Este de asemenea o învăţătură satanică aceea care susţine că unirea Bisericilor începe prin a merge ortodocşii să se roage şi să se împărtăşească cu cei de alte credinţe. Problema neordocşilor este cea a unirii lor cu Hristos şi nu a unirii între ei şi ortodocşi.

De aceea, după această unire diavolească, unire cu Satana-ecumenism satanic, va urma în Biserică satanismul.

Sfântul Lavrentie al Cernigovului spune că în vremurile lui Antihrist „Bisericile vor fi deschise, dar creştinul ortodox (trăitor, viu cu sufletul) nu va putea intra în ele să se roage, căci în ele nu se va mai aduce jertfa fără de sânge a lui Hristos. În ele va fi toată „adunarea satanică” (…)”[6].

În acele vremuri antihristice nu se va mai săvârşi Sfânta Liturghie şi nu se vor mai putea ridica păcatele oamenilor. De aceea Dumnezeu va sfârşi lumea pentru păcatele oamenilor.

Cuviosul Paisie de la Neamţ spune: „Unirea (ecumenismul satanic) este înşelăciunea diavolului, ce-i vânează pe cei nesocotiţi întru pierzanie. Unirea este un lup răpitor de suflete în piele de oaie. Unirea este veninul aducător de moarte, în chip de miere, ce pierde sufletele. Unirea este mlădiţa înainte-mergătoare a antihristului, ce ademeneşte cu măgulire pe cei mai neştiutori întru pierzanie. Unirea este prăpastia iadului pentru cei ce nu au parte de cuget. Unirea este Iuda, ce cu linguşitorul sărut a vândut Credinţa Pravoslavnică»[7].

Cuviosul Paisie Aghioritul, referindu-se la întâlnirea dintre Patriarhul Ecumenic Atenagora, şi papa, scrie: „Mânat cam de o astfel de dragoste lumească, şi Patriarhul nostru ajunge până la Roma. În vreme ce s-ar cuveni ca, mai întâi, să arate dragoste faţă de noi, copiii lui, şi faţă de Mama noastră Bi­serica, el, din păcate, şi-a trimis dragostea foarte departe. Rezul­tatul a fost că a odihnit pe fiii săi cei lumeşti, care iubesc lumea şi au această dragoste lumească, dar ne-a scandalizat profund pe noi, pe fiii Ortodoxiei, mari şi mici, care au frică de Dumnezeu”[8].

Rugăciunea împreună cu cei de alte credinţe?

De câtva timp încoace, sufletele cele binecredincioase ale Bisericii Ortodoxe Române sunt supuse la o grea încercare duhovnicească, prin ademenirea către aşa-numitele manifestări de „apropiere”, urmată de rugăciuni pentru „unitatea în credinţă”, o perfidă chemare la trădarea Ortodoxiei şi a lui Hristos, ce se face auzită mereu la fiecare sfârşit al lunii ianuarie[9].

Timp de şapte zile, se desfăşoară pe tot cuprinsul ţării o mişcare ce se doreşte a fi harismatică, prin ţelul pe care şi-l impune: unirea Bisericii Ortodoxe cu „fraţii” catolici, protestanţi şi păgâni. În toată această perioadă se fac solemne procesiuni de stradă, la care se îmbulzesc cei amăgiţi de unitate, se fac alternativ slujbe cu ectenii şi rugăciuni în bisericile ortodoxe, apoi în lăcaşurile catolice şi protestante, încheiate, cu predici ţinute ori de eretici între ortodocşi, ori de preoţii ortodocşi între eretici[10].

Spre lămurirea acestora, Sfântul Apostol Pavel (+64), do­rind ca ucenicii săi în Hristos – creştinii, să fie păziţi de co­mu­niunea cu credincioşii vreunor culte şi confesiuni, ne în­deamnă: „Nu vă înjugaţi la jug străin cu cei necredincioşi, căci ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea, sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul? Şi ce învoire este între Hristos şi Veliar, sau ce parte are un credincios cu un necredincios? (2 Corinteni 6,14, 15). Ei mărturisesc că-L cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor Îl tăgăduiesc (Tit 1,16). De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de el însuşi osândit! (Tit 3,10-11). Nu vă lăsaţi înşelaţi! Însoţirile rele strică obiceiurile bune!” (1 Corinteni 15,33).

Din păcate, cultele protestante şi romano-catolicii nu sunt conştiente că Biserica lui Hristos există de la Pogorârea Duhului Sfânt, şi ei fiinţează în afara ei. Acestea nu sunt „biserici”! Pentru ca o adunare să poată fi ceea ce Sfinţii numesc Biserică, trebuie să fi fost întemeiată prin Pogorârea Duhului Sfânt prin Hristos cel Înviat şi Înălţat de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, să păstreze întreagă, neschimbată, neînnoită toată învăţătura de credinţă, aşa cum au primit-o Sfinţii Părinţi, urmaşi ai Apostolilor, întruniţi în cele Şapte Sfinte Sinoade. Toţi aceştia, insuflaţi de Duhul Sfânt, ne-au lăsat pecetluită cu sângele lor, o singură, adevărată şi dreaptă credinţă, întru o singură, adevărată şi dreaptă Biserică, tocmai de aceea numită – după ruperea şi anatemizarea catolicilor la 1054 – „Biserica Ortodoxă”, adică drept-credincioasă.

Numai Biserica Ortodoxă este adevărata Biserică întemeiată de  Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

De-a lungul celor 2000 de ani de existenţă, numai credinţa ortodoxă şi-a păstrat neschimbată Sfânta Predanie a Sfinţilor Părinţi, precum şi Sfintele Dogme ale Bisericii. Doar Biserica Ortodoxă se ocârmuieşte după cele Şapte Sinoade a toată Lumea, numai Biserica Ortodoxă păstrează neschimbate scrierile Sfinţilor Părinţi, doar în Biserica Ortodoxă se ţin slujbele primelor veacuri. Şi pentru aceea, numai în Biserica Ortodoxă găsim toate Şapte Sfinte Taine trebuincioase mântuirii sufletelor noastre. Numai Biserica Ortodoxă a biruit veacurile neatinsă, nepătată şi neîntinată, doar Biserica Ortodoxă a dăruit lumii sfinţi, sfinţenie şi sfinte moaşte, numai Biserica Ortodoxă va fi singura ce va purta război împotriva „bisericilor” ce vor încerca să o uzurpe.

De aceea doar credincioşii ortodocşi mărturisesc despre Biserică în Crez ca fiind: „Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească”. Precum un singur Crez este, tot aşa doar o singură Biserică, al cărei Cap este Domnul nostru Iisus Hristos. Nu pomenim în Crez două Biserici[11], doi hristoşi, două botezuri, pentru că: Este un Domn, o Credinţă, un Botez – cel Ortodox, un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi prin toate şi întru toţi (Efes. 4, 5-6). Toată învăţătura şi predania Bisericii viază şi se mărturiseşte în Crezul Ortodox, Crez pe care nu se încumetă să-l rostească nimeni dintre cei ce aparţin altor „credinţe”, adunaţi de-a valma cu prilejul săptămânii pentru „rugăciune şi unitate”.

Mãrturisire sau apostazie?

Biserica este Una, întemeiată prin Pogorârea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii, prin Hristos cel Înviat din morţi şi Înălţat de-a dreapta Tatălui şi nimeni nu va mai putea întemeia o altă Biserică Dumnezeiască. Celelalte culte, fie s-au despărţit de Biserica întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos prin păcate, inclusiv erezii, fie au fost înfiinţate de oameni cu putere antihristică. Aceste culte vor să amăgească pe creştinii ortodocşi cu învăţături străine-eretice, să-i despartă de Biserica lui Hristos, să le dezbine Neamul, să-i euro-înglobeze antihristic.

Ereticii niciodată nu se vor întoarce la Biserica lui Hristos, dacă îi întărim în convingerea că şi ei au Biserică şi Sfinte Taine, prin participarea noastră la rugăciunile în comun cu catolicii şi protestanţii, fapte ce odihnesc pe aceştia în ereziile credinţelor lor. Limpede trebuie să fie pentru oricare dintre „ortodocşi” – ierarhi, preoţi, călugări, teologi sau mireni – ce se pleacă spre comuniunea cu ereticii, că se leapădă de Tru­pul Mistic al Bisericii lui Hristos, fapt pentru care aceştia se vor judeca laolaltă cu ereticii, alături de care s-au rugat şi îm­păr­tăşit, dar mai ales se vor osândi pentru sminteala ce o ara­tă celor neîntăriţi în credinţă. Mântuitorul Iisus Hristos spune Vai omului aceluia prin care vine sminteala (Matei 18, 7).

Canonul 64 al Sfinţilor Apostoli hotărăşte: „Dacă vreun cleric sau laic intră în sinagoga iudeilor sau a ereticilor să se roage, să fie caterisit şi să se afurisească!” Însă aceste înşelătoare chemări la „unitate în diversitate” ascund sub chipul faptei bune depărtarea creştinului-ortodox nu numai de acest Canon, ci de toate Dogmele şi Canoanele Bisericii şi de rânduielile Sfinţilor Părinţi. Iar fără dreptarul vieţuirii Sfinţilor Părinţi nu vom putea ajunge în Împărăţia Cerurilor spre a ne împărtăşi din acelaşi Har al Duhului Sfânt şi slavă cu Maica Domnului, cu Sfinţii îngeri, cu Sfinţii şi moşii şi strămoşii noştri.

Catolicii nu se pot uni cu ortodocşii, atâta timp cât nu se smeresc şi nu renunţă la toate ereziile lor (Filioque, infailibilitate, primat papal, harul creat, purgatoriul, imaculata concepţiune, slujirea cu azimă, botezul prin stropire sau turnare ş.a.), la neo-rânduielile scolastice şi nu primesc botezul ortodox prin afundare, precum au hotărât Sfinţii Părinţi.

| extras din Credinţa făcătoare de minuni, de Daniel de la Rarău


[1] Antihrist care va conduce guvernul mondial este evreu şi va impune ca zi de odihnă sâmbăta.
[2] Învăţătura de credinţă ortodoxă spune că Duhul Sfânt purcede din Tatăl şi Se trimite în lume prin Fiul.
[3] A treia oară, când au asediat turcii Constantinopolul, anul 1453, un Cuvios Părinte s-a rugat lui Dumnezeu zicând: „Doamne, decât uniţi cu papistaşii, (sinodul de la Ferrara-Florenţa din 1438-1439), mai bine cu turcii”. Turcii, cu îngăduinţa lui Dumnezeu au cucerit Constantinopolul, dar nu s-au amestecat în credinţa ortodoxă.
[4] De două mii de ani se străduiesc ierarhii să dărâme Biserica lui Hristos, dar nu îngăduie Dumnezeu pentru credinţa şi smerenia credincioşilor.
[5] Scrisoarea Sfinţiţilor Egumeni şi Sfinţiţilor Proistameni ai celor Douăzeci Sfinte Mănăstiri din Sfânta Chinotită a Sfântului Munte al Athonului, din decembrie 2006.
[6]Sf. Lavrentie al Cernigovului, Viaţa şi minunile. Editura Credinţa strămoşească, pp. 169-171.
[7] Cuv. Paisie de la Neamţ, Cuvinte şi scrisori duhovniceşti, vol. II, Chişinău, 1999, p. 49.
[8] Această epistolă a fost trimisă în 1969 de fericitul Stareţ Paisie directorului ziarului bisericesc Orthodoxos Typos (Presa ortodoxă) şi a fost republicată în Orthodoxos Typos, nr. 1680/09.03.2007 şi la Nicolae Zurnazoglu, Cuviosul Paisie Aghioritul. Mărturii ale închinătorilor, ediţia a III-a, Tesalonic 2007. [n.tr.]
[9] În Parlamentul României, se va supune spre aprobare o lege, în care ziua de 1 octombrie, (Acoperământul Maicii Domnului)  să fie legiferată ca zi de rugăciune în comun cu celelate culte. După ce i-au adus pe creştinii ortodocşi la cruntă sărăcie, aceşti închinători şi slujitori ai satanei, oameni trupeşti, care n-au harul Duhul Sfânt, atentează şi la ce au ortodocşii mai sfânt: dumnezeiasca credinţă ortodoxă.
[10] La Institutul Ecumenic din Bossy-Elveţia, ortodocşii şi eterodocşii se ţin de mână în cerc şi se roagă, zicând Tatăl nostru. Astfel, ecumeniştii speră să intre în inima tuturor acelaşi duh satanicesc-antihristic.
[11] Unii eretici susţin că Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică ar fi surori.

Acest articol a fost publicat în ANTI-ECUMENISM și etichetat . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

47 de răspunsuri la Ecumenismul este satanic

 1. Ciprian zice:

  La Radio Romania Actualitati s-a facut zilele trecute propaganda ecumenista. In cadrul unei emisiuni despre credinta altfel interesante si fara aberatii. Nu ma uimea cum tot emitea niste enormitati „seful catolicilor” din Bucuresti, din tara sau asa ceva (nu e important), ci cum moderatorul ii cam tinea isonul si ii accepta raspunsurile fara prea multe cracneli si adaugiri. Ecumenismul e ok, cam asta era una din concluziile unei emisiuni de la radio ce fiinteaza din bani publici.

 2. Verde Verde zice:

  Dintre obiectivele principale ale globalizării lumii enumerăm: formarea unui guvern mondial unic, care va fi condus de antihrist, monedă unică, religie unică (antihristică), armată unică, acte biometrice-pecetluire, ziua de odihnă-sâmbăta [1] etc.

  Ar mai fi limba unica engleza, cum a zis Mikio Kaku, migratiile masive ale populatiilor mai ales ale non-albilor in tarile albe( desi oare asta e genocid sau globalizare?)
  Oricum, cum zice si in acest pamflet:

  Evreilor nu le-ar strica ca toate natiile sa se mixeze intre ele, si ei sa ramana „puri”. Atunci noi vom fi sclavii, ei sefii.

 3. http://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2013/01/26/what-if-the-apostols-were-ecumenists-cum-ar-fi-fost-ca-apostolii-sa-fi-fost-ecumenisti/

  Daca Apostolii ar fi fost ecumenistii……

  Protestati impotriva celor ce fac rugaciuni in comun cu ereticii.

 4. Maria zice:

  Se vede si aici cine-i tartorul ,care a venit cu tot soborul dupa el ,imbracati in vesminte si chiar el imbracat in vesminte arhieresti .
  Slujire in buna regula ,impreuna cu ratacitii .

 5. fotografi aceasta nu cred ca e de anul acesta.

 6. legionarulortodox zice:

  Pentru toti cei care vad, si care inca nu stiu prea multe de ecumenism….recomand cateva carti. „SIngur Ortodoxia”, de Arsenie Papacioc, e o carte care o intelege oricine. Alta carte, „Ecumenismul fara Masca”, scrisa de Preotul Haralambie Vasilopoulos, vorbeste de ecumenism, masonerie, consiliul mondial al bisericilor………este extraordinara! „Biserica Ortodoxa si ecumenismul” o carte de Iustin Popovici!

  Pana achizitionati aceste carti, va pun la dispozitie ceva online
  http://books.google.ro/books?id=e-IbzFPhw1AC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=ecumenismul+intrebari+si+raspunsuri&source=bl&ots=6M2Vq2ExvD&sig=RekKdx6tD5vKLCH6QYZOq_1fvxM&hl=ro&sa=X&ei=9e0GUdfhG4jJswbP-oDICg&ved=0CFcQ6AEwBg#v=onepage&q=ecumenismul%20intrebari%20si%20raspunsuri&f=false

  Aici, se spune, cum recunosti preotul, sau ierarhul ecumenist, sau cu apucaturi ecumeniste…….
  cititi si faceti experimentul…..o sa ramaneti uimiti . Va mai deschide mintea in alegerea unui duhovnic!

 7. admin zice:

  @ortodoxiacatholica
  Nici nu conteaza, e din 2008. Si cumva s-a pocait pentru ce-a facut atunci?

 8. Era doar o observatie. Nu vrem sa fim in comuniune cu acesti vanzatori ai credintei! Nu mergem la bisericile lor si nu ne impartasim din mana lor, nici binecuvantare nu luam de la ei.
  preot Matei Vulcanescu

 9. pcmouse zice:

  multumim Parinte.din ce observ eu un pacatos.ce se intampla deschide calea catre imbratisarea religiei lui antihrist:(.interesant este ca am prieten crestin cu mult peste mine ca pregatire duhovniceasca si nici nu vrea sa auda de ecumenism cand ii mai relatez despre ce se intampla.ma ia cu cine esti tu ai facut rugaciuni cate fac dansii etc.mi-o taie instant..

 10. legionarulortodox zice:

  Astia sunt oamenii cei mai slabi, astia care merg cu capul inainte, sub asa zisa ascultare, fata de ierarh…..e o prostie mare asta……La conferintele mari, de aici din oras, la fel, nu vezi unul sa puna o intrebare actuala, e o rusine mare, toti intreaba chestii pe care si singuri ar putea afla raspunsul. Desi am vazut tineri, care au auzit de martirii inchisorilor. Multora le e frica, sa vorbeasca………..Dece nu se lamureste frte odata, ce e cu ecumenismul asta, ce e cu Sfintiii inchisorilor!?
  Trebuie luat Pidalionul, pus in fata preotului, care propovaduieste ecumenismul, sub diferite forme, si aratate Canoanele, lui si alora care merg cu „ascultarea”. Nu o sa mai aiba ce sa spuna, iar daca vor gasi modalitati, de a nega Canoanele prin diferite modalitati, sau sa spuna, ca de fapt se refera la pagani, si nu la crestinii, care cred in Hristos, indiferente de confesiune………cand auzi asta si vezi ca sustine vehement, pleci frate ca e nesimtire! La facultate, se studiaza Canoanele, nu cred ca e preot sa nu stie ca nu ai voie sa te rogi cu ereticii…..hai sa fim seriosi!

 11. Noi mergem dupa Binecuvantata si Sfanta Neascultare! De ierarh trebuie sa ascultam, dar pana la pacat si erezie. Daca ne indemna la pacat si erezie, care este mai cumplit decat pacatul, atunci trebuie sa avem Sfanta si Binecuvantata Neascultare!
  preot Matei Vulcanescu

 12. Stefan zice:

  Ptr.legionarulortodox
  Ma bucur ca ai adus in atentie PIDALIONUL.Aceasta carte a fost mult hulita de BOR in special din 1924 incoace cand s-a schimbat calendarul ortodox cu cel catolicSi atunci ca si acum s-a pus problema respectarii Sf.Canoane ,a pastrarii neschimbate asa cu s-a predat de Sf.Parinti a Traditiei Ortodoxe ,dar nu au fost ascultati ,ba mai mult au fost huliti,arestati unii ucisi(vezi macelul de la Cucova de care vorbeste si Sf.Ioan Hozevitul).S-a deschis usa ecumenismului si din aproape in aproape vedem unde s-a ajuns si nu se v-a ori aici.

 13. Stefan zice:

  In BOR este o traditie in incalcarea Sf.Canoane si a Traditiei Ortodoxe .As dori sa argumenteze cineve in baza Sf. Canoane si a Traditiei Ortodoxe urmatoarele incalcari :
  1.Sarbatorirea Sf.Pasti in BOR din anii 1926 si 1929 care a fost urmatoarea.
  În anul 1926 luna plină a fost nepascală, adică înainte de echinocţiu, la 13 Martie s.v. S-a
  mai aşteptat încă 29 de zile până la viitoarea lună plină, care a fost la 12 Aprilie s.v., când luna
  plină (a lui Martie) a fost pascală, adică după echinocţiu şi în zi de Duminică. La această dată
  evreii au sărbătorit Paştele. Toate ţările ortodoxe au mai aşteptat încă 7 zile (prima Duminică
  de după ziua în care a fost luna pascală) până la 19 aprilie s.v., când au serbat Paştele după
  Pascalia şi calendarul iulian.
  În acest an Biserica Ortodoxă Română a oficiat Paştele la data de 22 Martie s.v.- 4
  Aprilie s.n. înaintea Paştelui evreilor şi în acelaşi timp cu catolicii, ţinând cont numai de
  scara pascală, 22 Martie – 25 Aprilie, dar nu şi de luna pascală sau nepascală. Biserica Ortodoxă
  Română s-a trezit într-o situaţie liturgică, fără precedent în toată istoria ei, aceea de a prăznui
  Paştele complet izolată de celelalte Biserici Ortodoxe. La această gravă abatere se adaugă şi
  încălcarea canonică, în ceea ce priveşte relaţia cu paştele iudaic, care nu poate să fie simultan, şi
  cu atât mai puţin după Paştele creştin.
  În 1929 luna plină a fost iarăşi nepascală, la 16 Martie s.v., mai înainte de echinocţiu. S-a
  mai aşteptat încă 29 de zile, până la data 15 Aprilie s.v. (Duminică), când luna era pascală (a lui
  Martie). De la această dată s-a mai aşteptat încă 7 zile, până în viitoarea Duminică, 22 Aprilie
  s.v., când toate celelalte Biserici Ortodoxe au sărbătorit Paştele, urmând Pascalia tradiţională,
  adică cea rămasă după vechiul calendar. Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit Paştele la 18
  Martie s.v.-31 Martie s.n. tot înaintea evreilor ca şi în 1926, nerespectându-se nici măcar scara
  pascală 22 Martie – 25 Aprilie, izolându-se prin aceasta de celelalte Biserici surori, de Pascalia
  Tradiţională, încălcând iarăşi dispoziţia privitoare la paştele iudaic.
  2. As da un exemplu actual care se intampla anul acesta:Postul Sf.Apostoli in BOR este in saptamana de dupa Pogorarea SF.DUH,cand este saptamana de harti ,iar dupa invataturile Sf.Parinti Postul Sf. Apostoli cade intotdeauna dupa Duminica Tuturor Sfintilor si acum este inaite (sambata 29.iun,iar 30 iun este Duminica Turturor Sfintilor -dupa datele din calendarul gregoria alBOR).
  Fac aceste precizari ptr. a arata ca cei care vor sa fie marturisitori ai ortodoxiei trebuie sa se lepede de toate aceste incalcari grave.Spunem ca suntem impotriva ecumenismului dar suntem partasi la aceste grave incalcari.

 14. legionarulortodox zice:

  Ca tot a venit vorba de calendar, de dogme, aduc aminte, de o intamplare in Patericul Romanesc, cu staretul Ioanichie Moroi, de la Sihastria……..a apucat cumpana aceea, cu schimbarea calendarului si era nedumerit ce sa faca, sa raman pe vechi sau pe nou, si scrie acolo, ca a vazut pe Sfintii Trei Ierarhi, care i au spus sa faca ascultare, pentru ca nu el va da socoteala de schimbarea calendarului si probabil de schismele care vor aparea dupa aceasta problema!

  Asta, ca tot sarbatorim maine, pe Sfintii Trei Ierarhi!

 15. Stefan zice:

  Si tacerea este un raspuns.
  Singura cale este pocainta si marturisirea Adevarului.Iertati-ma si Doame ajuta.

 16. Vlad zice:

  Constantinopolul a cazut dupa ce bizantinii au apostaziat, in frunte cu imparatul, la Ferrara. Noi mai avem azi un Sf. Marcu sa „invalideze” intelegerile talharesti de tradare a Ortodoxiei? Ma tem sa nu avem un sfarsit mai rau decat al Costantinopolului. Doamne, ai mila de noi si da-ne ierarhi si preoti care Iti slujesc Tie in Adevar!

 17. Nicolae zice:

  Cumva vreunul dintre cei trei Ierarhi a fost ecumenist ? Sau a „participat” ca daniel la Sfanta Liturghie , asa cum face el si maine ? Rusine pt un asfel de om ! Un impostor in haine de cleric ! Oare are curaj sa le ofere sefilor de stat sau guvern paine neagra , ca Sfantul Vasile cel Mare lui Valens ? Niciodata nu va putea face asa , caci i se va arata dosarul de turnator ! Mare nerusinat acest daniel ! Va sfarsi in chinuri ca Ahab sau Eudoxia ! SUS SA AVEM INIMILE , CACI SUS E DOMNUL !

 18. important zice:

  Se incearca rasturnarea invataturii ortodoxe despre Biserica lui Hristos, care este dupa cuvantul Sf. Apostol Pavel “Trupul lui Hristos si plinirea Celui ce plineste toate in toti” (Efes. 1,23), marturisita de Sfintii Parinti – sub inraurirea Duhului Sfant – anume in art. IX al Crezului: “Si intr-una sfanta, soborniceasca si apostoliceasca Biserica”.

  http://www.bru.ro/cluj-gherla/seara-ecumenica-de-rugaciune-in-capela-sf-iosif-din-cluj/

  http://www.bru.ro/cluj-gherla/foto-seara-ecumenica-de-rugaciune-in-capela-sf-iosif-din-cluj/

  Ca în fiecare an, cu ocazia Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, în cadrul Eparhiei de Cluj-Gherla a avut loc o Seară de Rugăciune Ecumenică, la care, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, a invitat reprezentanţii Bisericilor şi confesiunilor creştine din Cluj-Napoca. Astfel, în după-masa zilei de luni, 21 ianuarie 2013, în Capela “Sfântul Iosif” din piaţa Cipariu s-au întâlnit credincioşi ai Bisericilor Ortodoxă, Unitariană, Romano-Catolică, Greco-Catolică, Reformată, Penticostală şi Biserica Apostolică “Darul Vieţii”.
  Un prilej de bucurie a fost prezenţa, între invitaţi, a doi întâi-stătători ai Bisericilor locale: Înaltpreasfinţia Sa Andrei Andreicuţ, Mitropolitul ortodox al Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi Excelenţa Sa, Balint Ferenc, Episcopul Bisericii Unitariene din Transilvania, acest semn de comuniune constituind un pas înainte pe drumul spre pace şi unitate între Biserici.
  Reprezentaţii confesiunilor creştine au intrat în capela plină de credincioşi în procesiune. PS Florentin a deschis întâlnirea printr-un cuvânt de bun-venit adresat în mod particular oaspeţilor de diferite confesiuni, autorităţilor locale, dar şi tuturor credincioşilor, persoanelor consacrate, preoţilor prezenţi. A început apoi rugăciunea Vecerniei. După lectura textului din Sfânta Scriptură ales pentru Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor din acest an (Miheia 6,6-8), Înaltpreasfinţia Sa Andrei Andreicuţ a fost invitat să adreseze celor prezenţi câteva cuvinte.
  Înaltpreasfinţitul Mitropolit a pornit de la cuvântul Mântuitorului din “marea rugăciune arhierească” din Evanghelia după Ioan, în care, adresându-se Tatălui, Domnul Iisus Hristos îi cere: «fie ca cei ce vor crede în Mine să fie una, cum Eu cu Tine una suntem». Din nefericire, păcatul fiind în lume, nu peste multă vreme au apărut dezbinări. Înaltpreasfinţia Sa a dat în continuare exemplul unui preot “de mare vocaţie”, care a trăit în perioada interbelică, pr. Toma Chiricuţă, care a condus revista “Fântâna Darurilor”. “Datorită credinţei sale şi el a făcut parte dintre clericii închişi de regimul comunist. În revista lui, şi-a imaginat că se află în faţa Ieslei din Bethleem şi vede bucuria păstorilor, a celor trei crai şi vede pe Mântuitorul învăluindu-i într-o privire plină de dragoste. Peste aproape 2000 de ani, se vede iar în faţa Mântuitorului – de data aceasta cei ce credeau nu mai încap în peşteră; vin şi cei trei reprezentanţi ai Bisericilor, cel catolic, ortodox şi protestant. Toţi au venit să-i aducă Mântuitorului daruri, dar, Mântuitorul nu-i privea cu drag, pentru că ei nu mai erau una. Şi zice părintele în concluzie: «atunci când din nou vom fi una, Mântuitorul ne va privi din nou cu drag». Înţelegem de ce suntem chemaţi la rugăciune pentru unitatea creştinilor – pentru că Domnul Hristos acest lucru l-a spus în marea rugăciune arhierească dinainte de Patimile Sale. Facem această rugăciune pentru că nădăjduim ca să se întâmple minunea, iar dacă nu va fi în timpul vieţii noastre, oricum până la Parusie, tot se va întâmpla.”

  Oare mai poate fi numit acesta ierarh dreptcredincios? Caci intre invatatura sa si invatatura Bisericii este cascata o distanta ca de la cer la pamant… sarmanul om inselat cugeta ca Biserica lui Hristos de aprox. 1000 de ani nu mai este UNA sfanta, soborniceasca si apostoliceasca Biserica, ci el doar marturiseste un deziderat cand rosteste art. IX din Simbol.
  Dar sa il intrebam cui ii slujeste el de fapt?

 19. Stefan zice:

  De ieri am asteptat un raspuns la cele 2 puncte relatate mai sus .Aj fi vrut sa-mi raspunda un preot(de ex.preot Matei Vulcanescu).
  Nu amvrut si nici nu vreau prin aceasta sa duc o lupta sau sa intru in discutii contradictirii cu cei care tin calendarul gregorian.Doar vreau sa arat ca vorbind de ecumenism si de tradarea Ortodoxiei de care s-a tot scris pe acest site dar tinand acelasi calendar cu catolicii pe care cei mai multi au aratat pe buna dreptate ca sunt eretici nu este o martirisire intradevar ortodoxa. Ortodoxia nu are si nici nu a avut nimic comun cu ereziile catolice.Din 1582 de cand a aparut acest calendar toti Sfintii Parinti au aratat ca nu are nimic comun cu ortodoxia decat ca a creat numai discordie si incalcari repetate a sfintelor canoane din cele mai grave ca de exemplu cele scrie mai sus.
  Daca suntem impotriva acestui flagel distrugator,ecumenismul si martirisim Adevarul sa-l facem cu tot curajul si chiar daca am gresit sa ne ridicam si sa nu dam loc celor apostaziati sa distruga ce a mai ramas.

 20. Stefan, Biserica Rusa, Patriarhia Ierusalimului, etc tin calendarul vechi, si totus sunt ecumeniste, deci? Noi romanii tinem pascalia pe vechi ca si Iersualimul. Deci unde vrei sa ajungi, ca nu inteleg? Avem sfinti care au tinut calndarul nou, de exemplu Sfantul ilie Lacatusu, Sfantul Valeriu Gafencu, si alte sute de sfinti din inchisorile comuniste! Deci iata ca Harul nu a parasit Biserica. Parintele Iustin tine calendarul nou, vrei sa spui ca nu are mantuire?
  Nu uita ca martirii ereticilor nu sunt martiri, deci daca acestia ar fi fost martiri la eretici si daca prin simplul fapt al neocalendarismului ar insemna erezie atunci Sf Ilie Lacatusu si ceilalti nu au moaste, dar ei totus au si izvorasc mir! Cum explici acest lucru???
  preot Matei Vulcanescu
  ps. daca o sa intri pe siteul eu am explicat cum e cu anatemele din Sigilionul Ortodoxiei.

 21. Stefan, intradevar, ai dreptate, atuci au schimbat si pascalia si Sfantul Mucenic Mircea Vulcanescu a fost cel care a luptat si a protestat si a revent la pascalia normala. Da, ai dreptate, calendarul nou este o gresala, nu trebuia sa il adoptam, dar asta nu insemna ca daca tinem calendarul nou nu ne mantuim. Sa revenim noi la antiecumenism si apoi sa schimbam si calendarul daca se poate, daca nu, nu. Oricum nu trebuis sa strecuram tantarul (calendarul)si sa inghitim camila, adica ecumenismul.

 22. Valentin DOrneanu zice:

  io pe nou nu mai gasesc nici un preot anti ecumenist convins si fara frica de a marturisi.
  sa va povestesc ce am patit.
  am avut un duhovnic cu marturisire sincera pro ecumenista –
  a zis: „Hotararea Sfantului Sinod de a face rugaciune in comun cu alte culte trebuie respectata”
  am plecat la altul
  asta zice:”Sa fim cu mare grija sa nu-i judecam. Poate ca ei acolo la intalniri se roaga doar rugaciunea Tatal Nostru si noi sa ii judecam degeaba.”
  am fost la protopop. zice:”Zvonuri, nu se fac astfel de rugaciuni in Biserica Ortodoxa!”
  am plecat la alt preot din alt oras.
  spune si asta : „Pai Patriarhu Atenagora a ridicat anatema asupra catolicilor” deci omu era total sec… fara pic de orizont fara nimic. Si continua „Tu nu te mai gandi la lucruri de astea ca nu trebuie tu sa-ti faci griji pentru asa ceva! Suntem frati cu catolicii, daca nu e vina lu Atenagora nu vei da tu raspuns la judecata pentru asta”

  iar merg la altul din acelasi al doilea oras
  – Pai tu daca nu ii primesti la tine pe fratii tai, tu cum te astepti ca Hristos sa te primeasca pe tine la El?
  si aici am clacat…
  am vorbit 2 sau 3 ore cu preotul asta in total, pana la urma m-a zapacit de cap si am ajuns sa zic si sa cred ca este foarte bine sa ne unim cu catolicii pentru ca intre noi au fost diferente in trecut (niste curente ca arianismu si altele) dar acuma e exact aceeasi credinta ca si a noastra.

  INCREDIBIL! in halul asta m-a pacalit.

  si toti astia sunt preoti cu parohii pe stil nou din judetul meu – Vaslui.

  Lupi in piei de oaie fara nici o urma de indoiala.
  iar ca o chestie stupida pentru ultimul dintre ei:
  io ii zic despre Danion Vasile ca el combate apostazia si face conferinte de cativa ani samd iar eu il apreciez.
  si spune omu – tare de tot faza asta:
  – Pai eu il stiu pe asta – e eretic – e greco-catolic! E un inselat!

 23. Valentin DOrneanu zice:

  asa si era sa uit.
  vad eu ca nu pot sa-l conving ii zic sincer si direct
  parintii cu viata sfanta de la noi au marturisit impotriva ecumenismului.
  si el imi raspunde ca trebuia sa-l fi citit pe Parintele Staniloae care e ecumenist si e teolog adevarat nu ca Danion Vasile – care e greco-catolic…
  pai poate e prea greu pentru mine Pr. Staniloae ii zic, dar totusi la sfarsitul vietii chiar si parintele acesta , intr-adevar un mare teolog al Europei a zis ca a avut dreptate Sfantul Iustin Popovici sa fie impotriva ecumenismului.
  el a continuat cu nonsalanta sa ma contrazica , sa mai citesc ca el ii stie pe astia alde Danion dupa care m-am luat eu- ca el a citit tot ce au scris ei si ca sunt numai falsuri si plagiate. ca a luat ceva de la Serafim de Sarov dar nici n-are binecuvantare, ca el nu e teolog.
  zic si despre Parintele Gheorghe Calciu Dumitreasa
  – Parintele acesta e om serios, nu putea sa faca un plagiat (io cazusem in minciunile lui despre Danion Vasile si chiar si despre Pr. Staniloae). A marturisit si el impotriva ecumenismului.
  – Aaaa pai ala era dus cu capu a avut si el probleme tot ca voi asa ….lasa-l pe ala. Ecumenismul e ceva bun. Nu e o erezie. Daca era o erezie trebuia sa fi avut o doctrina ceva.

  INCREDIBIL!!!

 24. pcmouse zice:

  daca vad vreun eretic papistas la Biserica unde ma duc sa vezi ce zboara afara.da cu sectantii daca intra cum ii recunosc?

 25. pcmouse zice:

  aa stiu or sa intre cu chitara orga etc..ca pe youtube am vazut..sa vezi ce acordeon le dau in cap de le sare tambalu.:)

 26. pcmouse zice:

  am un prieten evreu care vreau sa il ajut sa vada si el lumina si bucuria ortodoxiei cum sa spun ..spuneti-mi Parinte ce sa ii dau de citit.i-am zis daca vrea sa vina sa se boteze la noi..da..e ala cu coarne infipt in el puternic..el crede ca orice om poate deveni cel de sus..deja am intrerupt conversatia cand l-am auzit ce debita..

 27. legionarulortodox zice:

  Este timpul sa alegi cu grija Biserica, si Duhovnicul. Uitati-va la chipul lui Iustin Parvu si la chipul unui ierarh, sau preot, care marturiseste ecumenismul… E foarte simplu! Iti dai seama de mincinos imediat! Ecumenismul, este erezie, uitati-va la Canoane!

  Am mai scris, e acea carte care scrie clar, cum se comporta preotul ecumenist,
  -imbina arta cu religia,
  -e deschis spre dialog cu totii, vorbeste de fratietate,
  -da exemple de oameni din lumea ereticilor,
  -este ferchezuit la barba, nu are limbaj de pateric,
  -se simte european,
  -nu prea indeamna la post si la rugaciune, la nevointa!
  Multi, au studii prin Franta,Germania…folosesc foarte des cuvantul „crestin” si nu „crestin ortodox” sau „ortodox”, tocmai, ca sa se piarda notiunea de credinta ortodoxa, ca si alte secte sunt crestine….astfel incat oamenii sa creada ca toti sunt una! Faceti experimentul, mergeti la conferinte, sa vedeti…….ca sunt preoti , care se comporta si zic, ceea ce am scris mai sus!

  Biruinta Ortodoxa!

 28. Maria zice:

  Asa este !!!Se recunosc ecumenistii dintr-o mare de oameni !!
  Vorbesc mult ,fara niciun inteles (pentru ca dracu-i prost ),vorbeste duhul lumesc din ei si nu Duhul Sfant , Au un limbaj occidental , nimeni nu se alege cu un cuvant bun de la ei .Ei vorbesc ,tot ei asculta ,se aproba ,oamenii credinciosi ,incep sa caste de plictiseala ,multi ies din biserica ,
  lipseste cu desavarsire Duhul lui Dumnezeu .
  Am vazut acestea ,de zeci de ori ,atunci cand veneau ierarhi din Grecia si din alte tari ,cu ocazia hramurilor .
  Isi aduc laude , isi dau cadouri , trancanesc fara niciun folos cate doua ore ,dupa ritualul de slujba ,in ceea ce-i priveste .
  Personal ,eram dezgustata de acele manifestari ,din cadrul bisericii si plecam sa nu-i vad .Aceasta se intampla ,pe cand „pastorea „patriarhul ca mitropolit al Moldovei .
  De atunci nu am mai avut ocazia sa vad astfel de uraciuni .

 29. Maria zice:

  Valentin Dorneanu ,
  Cauta un calugar si nu te mai duce la preoti de mir ,ca multi sunt ecumenisti si fac politica in biserica ,influientand populatia cu cine sa voteze .
  Afla ca USL a castigat alegerile ,intr-o mare masura datorita propagandei acestor preoti ,facuta pe fata in biserici ,dupa slujbe ,cand era plina de credinciosi .
  O femeie din Tg Neamt ,imi povestea ca a spalat vesmintele unor preoti acasa si cand le-a calcat a observat ca pe dosul lor ,aveau semne masonice cusute .
  Nu putem spune ca toti sunt ca acestia ,dar sunt unii si acestia se cunosc dupa infatisare .
  Manastirile noastre ,au monahi cu frica de Dumnezeu ,anti-ecumenisti si buni duhovnici .

 30. legionarulortodox zice:

  Bai fratilor, cei de la Satioara nu au succesiune apostolica, si au facut sinod separat, ei ar trebui sa se intrebe, de ce nu sunt recunoscuti de catre Ierusalim, de catre Sf Munte Athos…

  Ca sa stiti si voi, si calendarul Iulian, ca si cel gregorian, a fost intocmit de catre un eretic. Numai umblati cu zapaceli , pe aici.

  Calendarul Iulian, are rostul lui, de aia e si tinut de mai toate Bisericile Ortodoxe, mai putin Biserica Romana si cea a Greciei, dar nu astia de la Slatioara!

  I-a cititi si asta :

  https://apologeticum.wordpress.com/2010/06/22/parintele-justin-se-delimiteaza-clar-de-stilistii-din-romania-este-erezie-sa-te-desparti-de-trupul-bis%C2%ADericii/

 31. legionarulortodox zice:

  Am gasit pe internet intamplarea cu staretul Ioanichie Moroi, este si in Patericul Romanesc, cred, ca le fel…..

  În anul 1925, după îndreptarea calendarului, Protosinghelul Ioanichie era în mare îndoială. Nu ştia dacă este bun sau nu stilul nou. Deci, s-a închis în chilie şi a început să postească şi să se roage până ce Dumnezeu îi va da un semn cum să ţină.
  După aproape 20 de zile de post, bătrânul a fost găsit în chilie foarte slăbit. Apoi, întărindu-se cu Preacuratele Taine şi cu puţină mâncare, a doua zi a spus fiilor săi duhovniceşti:
  – Multe ispite am pătimit în aceste zile de la diavoli. Că uneori mă ameninţau să mă omoare. Alteori mă băteau cu toiege de foc. Odată am văzut o ceată de diavoli, zicând:
  – Hai să tăiem pe bătrânul acesta, că vrea să se facă sfânt! Apoi au strigat cu mânie asupra mea:
  – Cine ţi-a spus ţie că astăzi se mai fac sfinţi?
  – Dar vouă cine v-a spus că nu se mai fac? le-am răspuns. În altă zi mi-au spus cu mânie:
  – Degeaba mai posteşti, că tot în mâinile noastre o să vii! Iar eu le-am zis:
  – Eu am nădejde în mila lui Dumnezeu, că mă voi izbăvi de mâinile voastre!
  După mai multe zile de post, am văzut deasupra mea în văzduh trei sfinţi îmbrăcaţi arhiereşte care semănau cu Sfinţii Trei Ierarhi. Cel din mijloc mi-a zis cu glas ca de trâmbiţă:
  – Ioanichie, de ce te îndoieşti şi nu faci ascultare? Nu ştii că ascultarea este mai mare decât jertfa? Deci, ascultă de cei mai mari, că nu vei răspunde tu de îndreptarea calendarului. Apoi, binecuvântându-mă toţi trei deodată, s-au urcat spre cer şi nu i-am mai văzut.
  Din ziua aceea, bătrânul nu s-a mai îndoit de îndreptarea calendarului.

  Nu cred ca a fost o inventie ecumenista, deoarece Patericul Romanesc a fost scris de Ioanichie Balan, un mare traitor. Si daca socotim intamplarea adevarata, vedem ca Staretul s a pus la post aspru si rugaciune multa, si a avut mari ispite. Si logic ca dupa ce a trait in tot timpul postului indelungat, este sa vedem ajutorul Lui Dumnezeu, asa cum vine de fiecare data cand ne rugam mai inainte sau mai tarziu, in functie de ce vrea cu noi, sa ne incerce, sa ne vada credinta etc.. Aratarea, este cat se poate de reala si a venit dupa nevointa staretului.

  Oricum, stilistii de la Slatioara, sunt cu mare semn de intrebare!

  Eu l-am vazut pe Iustin Parvu, am vb cu el, are har clar, chipul deosebit, iesit din comun, e altfel de om, are si darul inaintevederii…., omul devine asa, decat cu Harul Duhului Sfant.
  Cei, care l -au vazut stiu…!

  Eu sunt pentru calendarul Iulian, dar nu cum au facut cei de la mitropolia Slatioara!

  Dar, daca ne am nascut pe calendarul nou, nu e nimic, ramanem cum suntem, ne rugam si ne traim Ortodoxia unde suntem si ne vom mantui.

 32. sorina zice:

  pcmouse recomanda-i prietenului evreu sa citeasca Infruntarea Jidovilor de monahul Neofit, fost rabin evreiesc, unde explica excelent Intruparea si viata Mantuitorului cu citate din Vechiul Testament.

 33. pcmouse zice:

  sorina multumesc.

 34. Valentin Dorneanu, in zona ta sunt majoritatea preotilor nu stiu ce-i cu ei inssisi. De ce nu il cauti pe parintele Mihai Valica, sau parintele Iustin Parvu, te-ai dus la preoti care habar nu au si nici nu ii intereseaza, dupa cum se vede. Mergi la oameni adevarat, vorba parintelui Arsenie Papacioc.

 35. Ioan Pelasgul zice:

  Fostul detinut politic de la Pitesti, Aristide Ionescu a murit in urma cu cateva zile.
  Dumnezeu sa-l odihneasca!

 36. Maria zice:

  Dracu-i prost si nerusinat !!!”Multumim lui Dumnezeu pt ………….”

 37. Adrian zice:

  pcmouse,
  pt prietenul evreu recomand cu caldura cartea scrisa de un evreu convertit la Ortodoxie, pr James Bernstein:
  http://www.librariasophia.ro/carti-Uimit-de-Hristos.-Calatoria-mea-de-la-Iudaism-la-Ortodoxie-Bernstein-James-A.-pr.-so-6275.html

 38. serban zice:

  Marea majoritate (covarsitoare ..!) a populatiei nu intelege mai nimic….Nu acorda prea multa importanta acestor lucruri. Mai ales populatia din orase…Preotii daca ridici aceasta problema vor spune ca ei sunt simpli slujbasi care se supun ordinelor si dispozitiilor venite de la sefii ierarhici…Deh… preoti multi si tineri iar parohii cam putine..adica parohii „bune”! „Darile” care trebui date de catre preoti sefilor sunt mari… dar nu asa de mari ca frica de a pierde parohia…!

 39. nik zice:

  ciprian are dreptate prea se face publicitate pe seama acestui subiect important la romania actualitati fara sa se intrebe nimic,fara riposte parca totul ar fi normal si mai ales la un radio care il platesc contribuabilii moderatorul na ripostat cu nimic ci din contra era de acord cu toate cele ce se spunea, am ascultat si io emisiunea; mai urmeaza emisiuni de acum despre homosexuali lesbianism etc.care vor fi acceptate in viitorul apropiat prin alta propaganda si publicitate la radio si massmedia sa le vedem ca pe ceva normal ca doar suntem „frati”nu?

 40. Valentin DOrneanu zice:

  sunt niste oameni care s-au rupt de Biserica si au ajuns sa se lupte pentru a-i indeparta pe toti din jurul lor de Biserica si de Dumnezeu, prin erezii, promovara sodomiei si multe altele.

  Intr-adevar, preotii pe stil nou nu sunt toti ca aia pe care i-am gasit eu pana acu vreo cateva zile.

  Am gasit si am vorbit in sfarsit si cu cei din categoria anti-ecumenism, am gasit niste daruri duhovnicesti chiar la ei, nu am avut inca discernamantul sa le inteleg, dar am simtit ca sunt oamenii lui Dumnezeu, foarte diferiti de ecumenisti.
  e vorba de niste preoti calugari simpli.

  Doamne Ajuta!

  e intr-adevar extrem de rau sa te rupi de Biserica:

  https://apologeticum.wordpress.com/2010/06/22/parintele-justin-se-delimiteaza-clar-de-stilistii-din-romania-este-erezie-sa-te-desparti-de-trupul-bis%C2%ADericii/

 41. Maria zice:

  Acest „preot ” trebuie sa fie un mason din gasca celorlalti ,care promoveaza aceasta erezie .
  Vai de sufletul lor !!! Sunt in stapanirea satanei !

 42. Adiamaria zice:

  Salut! Am nimerit aici din intamplare dar ma bucur. Din pacate in ultimii ani m-am indepartat de biserica si ma caiesc nespus, incep sa ma trezesc acum dar mi-e teama sa nu fie prea tarziu. Sunt in Italia de 7 ani…in tara ereticilor si probabil si al lui antihrist. Din nestiinta m-am dus (rar si fara sa ma impartasesc) si in bisericile catolice…am fost si eu vrajita de diavol! Din pacate aici avem doar o biserica ortodoxa, plina de lume ca nici nu poti intra, preotul nu face fata iar eu am nevoie de un duhovnic adevarat deoarece au trecut prea multi ani de cand nu m-am mai spovedit. Sunt din Bucuresti si daca stiti vreun duhovnic bun din sau in jurul Bucurestiului v-as fi recunoscatoare chiar daca voi ajunge in Romania peste 10 luni. Sa ma ierte bunul Dumnezeu dar nu am incredere in preotul de aici care s-a adaptat la salariile din Italia cu privire la taxa pt botez, casatorie etc. Consider ca increstinarea unui copil este o minune si nici nu trebuie sa-i treaca prin cap preotului sa ceara bani. Poate ca gresesc dar vreau sa ma spovedesc insa cred ca pacatele nu-mi vor fi iertate daca nu o fac la un duhovnic bun.
  Sincer am dat tot din intamplare peste cartea „zorii apocalipsei” scrisa de Danion Vasile ce se poate descarca de pe net si sunt foarte recunoscatoare…mi-a deschis ochii in privinta multor lucruri, incerc sa strang cat de mult material pot si voi incerca sa public aici in Italia pe saitul propriu adevarul despre ortodoxie. Imi vor intoarce toti spatele, fiind catolici, indoctrinati si manipulati de Vatican, nu vor intelege si nu vor crede dar eu incerc.

  As avea o intrebare pt parintele care scrie aici: Prietenul meu este catolic (dar nu practica…adica e cam ateu), tin mult la el si nu stiu cum sa-l conving…cum sa-l fac sa se converteasca la ortodoxie..vrem sa ne casatorim dar cu toate ca sunt preoti si in Romania carora e de ajuns sa le dai banul si te casatoresc si in biserica ortodoxa cu un catolic, ma tem ca aceasta casatorie in fata Domnului nu va avea valoare..mai ales ca eu sunt divortata…Ce ma sfatuiti sa fac? Ma scuzati ca indraznesc dar sunt departe de tara si nu am cui sa-i cer sfatul…si nici posibilitate de veni in Romania in curand.

 43. ghita doru zice:

  in comentariu la isaia sf.vasile cel mare spune despre un verset isaia 1, 20, amestecatii vinul cu apa, cei ce incearca sa dilueze duhul sfant, spre a-si gadila urechile lor si ale ascutatorilor, duc mult la piezanie , acesta este ecumenismul, diluarea adevarului mostenit de la sf.apostoli, profetii , prin ratiunea acestei lumi, care nu doresc, asprimea credintei , ci caldicei.

 44. Misă satanică!

  Asta ne arată poza din titlul articolului. O adunătură de lepădati. Rusine si exarhului Timotei Aioanei. A dovedit cat este de neserios si rau credincios.

  Nu se face ascultare cand e vorba de EREZIE, exarhe Timotei.
  Rusine!

  Nu-ti cunosti HRISTOSUL, ci mergi dupa un alt hristos fabricat de Daniel amagitorul.

Spuneţi-vă părerea, respectând conţinutul articolului! (Mesajele ce nu corespund vor fi şterse!)

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s