Vedeţi vreo asemănare între cele scrise în anii 1800 şi ce se întâmplă la noi acum şi în lume în general?

Conţinut: Şarpele simbolic şi înţelesul lui. Balanţa constituţională nu e stabilă. Teroarea din palate. Puterea şi ambiţia. Maşinile de vorbit parlamentare. Pamfletele. Abuzurile puterii. Sclavia economică. „Dreptatea poporului”. Acaparatorii şi aristocraţia. Armata francmasonilor jidani (sionişti). Degenerescenta creştinilor. Foamea şi dreptul capitalului. Venirea şi încoronarea „Stăpânitorilor Lumii”. Obiectul fundamental al programului viitoarelor şcoli populare ale francmasonilor. Taina ştiinţei ordinii sociale. Criza economică generală. Punerea la adăpost a „a lor noştri”. Despotismul francmasonilor e domnia raţiunii. Pierderea unui conducător. Francmasoneria şi „marea” Revoluţie franceză. Regele despot e din sângele Sionului. Cauzele atotputerniciei francmasoneriei. însemnătatea agenţilor secreţi ai francmasoneriei. Libertatea.

NOTA: a se înţelege prin apelativul jidani pe evreii sionişti si nu poporul evreu in intregul lui. Sioniştii sunt o forţă politico – economică evreiesca care urmăreşte să câştige supremaţia în lume prin orice mijloace.

Vă pot anunţa astăzi că suntem deja aproape de ţintă. Încă puţină cale şi cercul Şarpelui simbolic (care reprezintă poporul nostru) se va închide. Când cercul se va fi închis, toate Statele Europei vor fi încleştate în el, ca în nişte cătuşe puternice.

Balanţa constituţională va fi în curând răsturnată, deoarece am falsificat-o, în aşa fel încât să se aplece când într-o parte, când într-alta, până ce în sfârşit se va dărăpăna. Creştinii credeau că au făurit-o destul de puternică şi aşteptau totdeauna ca cele două talere să se pună în echilibru. Dar, conducătorii sunt puşi la adăpost de către reprezentanţii lor, care fac neghiobii şi se lasă târâţi de către puterea lor fără control şi fără responsabilitate. Aceşti reprezentanţi îşi datorează puterea teroarei de care sunt stăpânite palatele. Conducătorii ne mai având legătură cu poporul lor, nu se mai pot înţelege cu el şi nu se pot întări împotriva persoanelor lacome după putere. Puterea clarvăzătoare a conducătorilor şi puterea oarbă a poporului, fiind despărţite de către noi, şi-au pierdut toată însemnătatea; separate, sunt tot atât de neputincioase ca orbul fără toiag.

Pentru a hotărî pe ambiţioşi să abuzeze de putere, noi am pus faţă în faţă toate forţele, desfăşurându-le toate tendinţele liberale către independenţă… în acest scop am încurajat orice întreprindere, am înarmat toate partidele; am făcut din putere ţinta tuturor ambiţiilor. Am transformat în arene statele unde se desfăşoară tulburările… încă puţină vreme şi dezordinile, falimentele, vor apărea pretutindeni.

Nesecaţii limbuţi au transformat şedinţele Parlamentelor şi adunările administrative, în lupte oratorice. Ziariştii îndrăzneţi, pamfletari fără ruşine, atacă zilnic personalul administrativ. Abuzurile puterii vor pregăti în sfârşit căderea tuturor tradiţiilor, şi totul va fi răsturnat sub loviturile mulţimii înnebunite.

Popoarele sunt înlănţuite de munca grea cu mai multă tărie decât au fost înlănţuite de sclavie şi robie. Din sclavia antică ori din robia evului mediu mai puteai scăpa într-un fel sau altul. Puteai fi răscumpărat, în vreme ce astăzi nu poţi scăpa din mizerie. Drepturile pe care le-am înscris în constituţii, sunt o închipuire pentru mulţime şi neadevărate. Toate aceste aşa zise „drepturi ale poporului” nu pot exista decât în închipuire, ele nu pot fi înfăptuite niciodată. Pentru muncitorul proletar, încovoiat la munca lui grea, zdrobit de soartă, ce preţ are dreptul dat flecarilor de a flecari, dreptul dat ziariştilor de a scrie tot soiul de nerozii alături de lucruri serioase, din moment ce proletariatul nu trage alte foloase din constituţie decât nenorocitele firimituri pe care i le aruncăm de la masa noastră, în schimbul unui vot favorabil planurilor, complicilor şi agenţilor noştri? Drepturile republicane sunt o amară amăgire pentru bietul om: nevoia unei munci aproape zilnice, nu-i îngăduie să se folosească de ele; în schimb îi iau şi garanţia unui câştig statornic şi sigur, punându-l la bunul plac al grevelor patronilor sau camarazilor. La îndrumarea noastră, poporul a nimicit aristocraţia (nobilimea) care-i era ocrotitoarea şi mama hrănitoare naturală, de a cărei înflorire atârna şi bunăstarea poporului. Acum când aristocraţia e zdrobită, poporul a căzut sub jugul hrăpăreţilor, al speculanţilor îmbogăţiţi, care îl apasă într-un chip nemilos.

Noi vom apărea muncitorului ca eliberatori când îi vom propune să intre în rândurile acestei armate de socialişti, de anarhişti, de comunişti, pe care, sub pretext de solidaritate, o susţinem totdeauna printre membrii francmasoneriei noastre sociale. Aristocraţia care se folosea, cu deplin drept, de munca lucrătorilor, avea interes ca muncitorii să fie sătui, sănătoşi şi puternici. Interesul nostru e, dimpotrivă, ca toţii creştini să degenereze. Puterea noastră izvorăşte din foamea cronică, din slăbiciunea muncitorului, deoarece toate acestea îl robesc voinţei noastre şi îl fac să-şi piardă şi puterea şi hotărârea de a se împotrivi acestei voinţe. Foamea dă capitalului mai multe drepturi asupra muncitorului decât căpătase aristocraţia de la puterea regilor şi a legilor.

Prin mizerie şi prin ura pizmuitoare pe care o produce ea, noi îndrumăm mulţimile, ne folosim de mâinile lor pentru a zdrobi pe cei ce se împotrivesc planurilor noastre.

Atunci, când va veni vremea, ca regele nostru universal să fie încoronat, tot aceste mâini vor mătura din cale tot ceea ce ar putea alcătui o piedică.

Creştinii au pierdut obişnuinţa de a gândi liber fără ajutorul sfaturilor noastre ştiinţifice. Iată de ce nu văd ei nevoia grabnică de a face ceea ce vom face noi atunci când ne va fi sosit domnia, şi anume de a propovădui în şcolile primare singura ştiinţă adevărată, care e cea dintâi dintre toate ştiinţele ordinii sociale, ale vieţii omeneşti şi ale existenţei sociale, ştiinţa care arată diviziunea (împărţirea) muncii şi prin urmare împărţirea oamenilor în clase şi stări deosebite.

Trebuie ca fiecare să ştie, că nu poate exista egalitate, în urma deosebitelor feluri de muncă cărora sunt supuşi oamenii; că toţi nu pot fi deopotrivă de răspunzători înaintea legii; că, de pildă, răspunderea nu e aceeaşi pentru acela care, prin faptele sale, necinsteşte o întreagă clasă, şi pentru cela care nu aduce atingere decât cinstei lui proprii. Adevărata ştiinţă a ordinii sociale, în taina căreia nu lăsăm să pătrundă creştinii, ar arăta tuturor că locul şi munca fiecăruia trebuie să fie deosebite, pentru a nu fi un izvor de încurcături în urma lipsei de potrivire dintre educaţie şi muncă. Învăţând această ştiinţa (şi încă din şcolile primare) popoarele se vor supune de bună voie puterilor şi ordinii date stabilite de către ei în stat. Dimpotrivă însă, în starea de azi a ştiinţei, aşa cum am făurit-o noi, poporul, încrezându-se orbeşte în cuvântul tipărit, nutreşte, în urma adevărurilor cu care îi nutrim prostia, o ură împotriva tuturor claselor pe care le crede a fi deasupra lui, deoarece nu înţelege însemnătatea fiecărei clase sociale.

Aceasta duşmănie va creşte încă în urma crizei economice, care se va sfârşi prin încetarea operaţiunilor de Bursă şi a mersului industriei.

Când vom fi dat naştere (cu ajutorul tuturor mijloacelor ascunse de care dispunem prin aurul care e în întregime în mâinile noastre), unei crize economice generale, atunci vom arunca în stradă gloatele întregi de muncitori, în aceeaşi zi, în toate ţările Europei.

Aceste gloate vor vărsa cu sete sângele acelora pe care, în simplitatea neştiinţei lor, îi pizmuiesc încă din copilărie, şi ale căror bunuri le vor putea atunci jefui.

Ele însă nu se vor atinge de ai noştri, deoarece momentul atacului ne va fi cunoscut dinainte şi vom fi luat măsuri pentru a ne pune la adăpost.

 Am spus că progresul ar supune pe toţi creştinii domniei raţiunii. Astfel va fi despotismul nostru: va şti să liniştească toate frământările prin măsuri straşnice şi drepte, va şti să gonească liberalismul din toate instituţiile.

Când poporul a văzut că i se făceau, în numele libertăţii, atâtea concesii şi îndatoriri, îşi închipui că el e stăpânul şi se aruncă asupra puterii, dar, binenţeles, se izbi de o mulţime de piedici; atunci nu s-a gândit să se întoarcă de unde a plecat, ci începu să-şi caute un nou conducător, şi astfel îşi depuse toate puterile la picioarele noastre. Aduceţi-vă aminte de  Revoluţia franceză, căreia i-am dat numele de „mare”; tainele pregătirii sunt bine cunoscute, deoarece ea a fost în întregime făcută de noi.

De atunci noi ducem poporul de la o dezamăgire la alta, cu scopul să se lipsească chiar şi de noi, în folosul regelui-despot din sângele Sionului, pe care-l pregătim lumii.

Astăzi suntem atotputernici ca putere internaţională, căci atunci când suntem atacaţi într-un stat, suntem apăraţi de celelalte. Laşitatea nesfârşită a popoarelor creştine, care se târăsc înaintea puterii, care sunt nemiloase faţă de mici slăbiciuni şi greşeli, dar iertătoare faţă de nelegiuirile celor mari, care nu vor să recunoască contradicţia din ideea libertăţii, care sunt răbdătoare până la jertfă înaintea puterii brutale a unui despotism îndrăzneţ – iată ce ne înlesneşte neatârnarea noastră. Aceste popoare creştine suferă şi rabdă de la prim-miniştrii lor nedreptăţi, pentru care ar fi tăiat capetele la douăzeci de regi.

Cum se poate explica un asemenea fenomen, o asemenea inconsecvenţă a maselor populare, în faţa unor stări de lucruri care par a fi de aceeaşi natură?

Fenomenul acesta se explică prin faptul că aceşti dictatori – primii-miniştri – lasă să se spună la urechea poporului, prin agenţii lor, că dacă pricinuiesc ei neajunsuri statelor, aceasta o fac numai cu scopul final de a înfăptui fericirea popoarelor, înfrăţirea lor internaţională, solidaritatea, drepturile egale pentru toţi. Bineînţeles, nu li se spune că această înfrăţire nu trebuie să se facă decât sub stăpânirea noastră.

Şi iată cum poporul osândeşte pe cei drepţi şi iartă pe cei vinovaţi, crezând din ce în ce mai mult că poate face ceea ce-i place. în asemenea împrejurări poporul nimiceşte orice orânduire liniştită şi dă naştere la neorânduieli la fiecare pas.

Cuvântul „libertate” împinge la luptă societăţile omeneşti împotriva oricărei puteri, fie ea chiar a lui Dumnezeu şi a firii. Iată pentru ce la ridicarea noastră la domnie, va trebui să scoatem acest cuvânt din vocabularul omenesc, ca fiind principiul brutalităţii, care schimbă gloatele în fiare sălbatice. E adevărat că aceste fiare adorm totdeauna după ce s-au adăpat cu sânge, şi că atunci e uşor să le prinzi în lanţuri. Dar dacă nu li se dă sânge, atunci nu dorm, ci luptă.

COMENTARII LA CAPITOLUL III

Prin acest capitol intrăm şi mai adânc în sufletul perfid şi criminal al Jidanului. Mai întâi el caută să distrugă ordinea stabilită prin constituţie. Constituţia este legea de temelie a statului, care stabileşte un echilibru între puterile statului: între rege, persoanele care cârmuiesc şi popor. El caută să sfărâme această cumpănă dreaptă, căutând prin puterea aurului şi minciunile din gazete, să despartă pe cârmuitori de poporul pe care îl cârmuiesc. Ca să ajungă aici, împing pe toţi ambiţioşii să dea asalt puterii, îndeamnă pe toţi nepricepuţii să vorbească verzi şi uscate în Parlament, ca să împiedice guvernele să facă legi, pune pe gazetari să atace tot ce este bun şi cinstit în ţară, pentru ca poporul, care crede uşor, să nu aibă încredere în nimeni, să ceară mereu schimbare de guvern. Cu cât guvernele se schimbă mai des, cu atât se slăbeşte puterea de a cârmui, şi din slăbiciune nu profită decât jidanul. De aceea citim în gazetele jidovite de la noi, că e nevoie totdeauna de schimbări de guvern. Poporul care nu cunoaşte tot meşteşugul, greu de învăţat, al guvernării, îi crede pe jidani, pentru că jidanii pe de-o parte îl mint, prin conducători pe care îi cumpără cu aurul lor, pe de altă parte fac ca poporul să fie tot mai nemulţumit, căutând prin toate mijloacele să-l sărăcească şi să scumpească viaţa. Când omul este flămând şi copleşit de toate lipsurile, mai uşor pleacă urechea la, minciuni, decât dacă îi merg toate bine. De aceea jidanul din Protocoale mărturiseşte: că puterea lor se ridică atunci când creştinismului îi merge tot mai rău; că puterea lor stă ascunsă în foametea creştinului, în slăbirea tot mai mare a muncitorilor noştri.

De aceea jidanul îşi destăinuieşte gândul său criminal, că el având puterea banului asupra celor pe care i-a sărăcit, îi va stăpâni mai aprig decât o făceau altădată regii şi împăraţii. La un semn al lor, toată mulţimea de flămânzi, sălbăticită de ura provocată de Jidani prin gazetele lor, se va arunca asupra puternicilor zilei, va distruge totul şi Jidanul va lua puterea, ca în Rusia. Asta nu o visează, ci o mărturiseşte în Protocoale şi arată şi drumul pe care va ajunge acolo.

Dar în această revoluţie ei nu-şi vor pierde capul? Nu, pentru că, ei au pregătit revoluţia, ei ştiu când va izbucni şi vor şti să se ferească. Ei mărturisesc că Revoluţia franceză este „opera mâinilor lor”. Este cunoscut faptul că, în Revoluţia comunei din Paris din 1871, când au pierit în flăcări atâtea bogăţii, nu s-a atins focul de casele jidanilor bogaţi, în frunte cu palatul lui Rothschild, când totul ardea şi era sfărâmat prin împrejuru-i!

Aici tind să ajungă şi la noi, aţâţând luptele politice, împiedicând orice unire cuminte între partide, cumpărând pe conducătorii lacomi de bani, învrăjbind poporul, aruncând sămânţa urii şi a deznădejdii în masele populare, pe care tot ei le sărăcesc. Asta le este puterea înăuntrul ţării, dobândită prin bani şi prin gazetele lor. Dar peste hotare? O mărturisesc singuri: „Astăzi nimeni nu ne poate ataca, pentru că suntem o putere care domneşte deasupra Statelor din lume: când ne atacă un Stat, ne apără celelalte”. De aceea, spun ei că au ajuns aproape la culmea puterii, şi că puţin mai trebuie, ca şarpele talmudic, care reprezintă poporul jidănesc, să se încolăcească peste trupul ultimelor State de pe continent şi atunci să ţină Europa ca într-un cleşte!

Cele de mai sus sunt doar un capitol dintr-o carte care facut valva la inceputul secolului, carte promovata si de Ioan de Kronstadt si de părinţii de la Optina.

Acest articol a fost publicat în anti-masonerie, anti-sionism. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

20 de răspunsuri la Vedeţi vreo asemănare între cele scrise în anii 1800 şi ce se întâmplă la noi acum şi în lume în general?

 1. Ioan Cadar zice:

  “Mason” înseamnă, în limba engleză, ”constructor”, “zidar” ( al unei noi lumi, fără creştinism).

  “Acesta este PIATRA cea neluată în seamă de către voi, ZIDARII, care a ajuns în capul unghiului” ( Fapte 4: 11);
  “Zis-a lor Iisus: Au n-aţi citit niciodată în Scripturi: “PIATRA pe care au nesocotit-o ZIDITORII, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri”?” ( Matei 21: 42).
  Hristos va zdrobi masoneria:
  “Cine va cădea pe PIATRA aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi.” ( Matei 21: 44).
  Cine e “piatra”
  “Iar PIATRA era HRISTOS.” ( I Corinteni 10: 4).

 2. Dinu zice:

  Dumnezeu din miliardele de lucruri pe care le-a creat , un singur lucru a cerut omului, unul singur!, IUBESTE-MA. Sa iubesti…….. Sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau………..
  O rugaciune a unui taran roman :
  Doamne iubeste pe toata lumea , dar iubeste-ma si pe mine, pe mine pacatosul.
  Asa taranul roman se elibera de toata sarcina grea si mergea mai departe.

 3. Frunza Mihai zice:

  Offf….ce mai e de comentat? Spre uraciunea pustiiri e drumul pe care merge lumea oarba,in gura balaurului ne ducem :( Sper k Dumnezeu si Milostivul Nostru Iisus Hristos sa isi fereask oile lui de gura lupului. N’am crezut k voi ajunge timpurile astea,da Doamne sa ma insel dar se simpte in cugetul fiecarui om k ceva rau ne este intins. Doamne Iisuse ,fie-ti mila de noi!

 4. ciobi zice:

  Subject: Evreii din Romania nu sunt evrei autentici < Middle East atemporal
  http://middleeastatemporal.wordpress.com/2012/04/02/evreii-din-romania-nu-sunt-evrei-autentici/
  aprilie 2, 2012
  Evreii din Romania nu sunt evrei autentici
  O stranie poveste a fost mereu lansată de-a lungul timpului de către evrei, relativ la închipuita lor existenţă milenară pe teritoriul României, revendicând astfel un drept natural. O astfel de teorie, care susţine colonizarea Daciei de către imperiul roman cu populaţie evreiască strămutată din Iudeea, a fost relansată în anul 2002 de către Teşu Solomovici în lucrarea “România Iudaică“, lucrare sub forma a două volume uriaşe publicate pe banii Ministerului Culturii din România, deci pe banii contribuabililor români. De aici decurge ideea că evreii au o existenţă naturală în România dinainte încă de naşterea poporului român. Ei bine, de aici mai este doar un pas până la a spune că drepturile lor asupra teritoriului României sunt mai vechi decât ale noastre. Astfel, am ajuns să ne învăţăm istoria de la străini. Ungurii (hunii) ne spun că nu ne-au găsit aici când s-au aşezat în Transilvania şi în Câmpia Panoniei, iar evreii ne spun că nici nu ne născusem când ei erau stăpâni în Dacia ca cetăţeni romani.
  Teoria ascendenţei evreieşti asupra românilor în teritoriilor dacilor (Dacia Traiana sau România Mare de mai târziu) a fost lansată într-o serie de studii ale autorilor evrei încă de la jumătatea secolului al 19-lea şi prima jumătate a secolului 20, pentru ca să revină în forţă la începutul mileniului 3, de data aceasta pe banii românilor şi fără nici o reacţie din partea istoricilor români. Cu totul alta a fost situaţia acum 90 de ani, când Nicolae Iorgaîşi prezenta în şedinţa Academiei Române lucrarea “Istoria Evreilor în Ţările noastre“, dând replica necesară unor autori precum Johan Kaspar Bluntschli sau Bernard Stambler. Bluntschli afirmase la 1879, în lucrarea “Statul român şi situaţia juridică a Evreilor în România” că: “Fără îndoială (o siguranţă hazardată, am spune noi – n.n.) că un număr mare de familii israelite au venit în provincia dunăreană Dacia, încă sub domnia vechilor împăraţi romani. Aceste familii vechi israelite s-au conservat aici şi sunt cel puţin tot aşa de vechi pământene ca şi naţiunea română… Ele formează şi sâmburele populaţiei evreieşti de astăzi din România”. Astfel de fundamentări fără nici un probatoriu decât imaginaţia autorilor evrei s-au dorit lucrări de “rigurozitate ştiinţifică” ce se publicau la momentele când evreii încercau să-şi consolideze poziţia socio-economică din România, ci nu de dragul adevărului ştiinţific. “Provincia dunăreană Dacia”, despre care scria Bluntschli, era totuşi Dacia Traiană, iar împăratul Traian, aşa cum s-a văzut mai sus, nu i-a agreat deloc pe evrei în calitate de “colonişti”, punând armata chiar să îi extermine (cazul insulei Cipru). Scrierea lui Bluntschli a fost, însă, una politică, pusă în slujba evreilor din România, deoarece afirma, în chiar anul 1879, că familiile evreieşti sunt “cel puţin tot aşa de vechi pământene ca naţiunea română”, adică apărea chiar în vremea când evreii, năvălitori peste români, revendicau “împământenirea” de la tânărul stat român.
  Nicolae Iorga, după ce enumera toate documentele în care este menţionată prezenţa unor evrei pe teritoriul Ţării Româneşti şi al Moldovei, răspunzând de fapt lucrării “L’histoire des Israelites roumains et le droit d’intervention” (Paris 1913) a evreului Bernard Stambler, formulează următoarea concluzie: “Astfel am ajuns la [anul] 1600 fără a găsi menţiunea unui element evreiesc aşezat în părţile noastre”.
  Evreii de azi, khazarii de ieri

  Adevărul despre apariţia evreilor pe pământurile românilor a fost totuşi scris de adevăraţii cercetători, mulţi dintre ei chiar evrei. Este vorba despre autorii istoriei “Imperiului Khazar”, numit şi “Regatul Evreiesc”, sau cele “Nouă Tărâmuri” ale khazarilor – popor barbar răspândit în Caucaz, pe Volga şi pe Don, convertit la mozaism în anul 740, integrat mai apoi ca “evreu” în Ucraina şi Polonia, după care împins cu ură de către aceste gazde spre românii din Moldova, ulterior anului 1600. În limba română a fost publicată traducerea remarcabilului studiu al lui Arthur Koestler, “Al treisprezecelea trib, Khazarii” (în 1987 la Roma, de către editura Nagard, anagramare a numelui Drăgan, al finanţatorului Iosif Constantin Drăgan).
  O listă foarte mare de studii israeliene (în limba ebraică), dar şi din întreaga lume, folosite ca surse de către evreul Koestler, conduc la o concluzie cutremurătoare: cetăţenii actualului stat Israel nu au nici o legătură genetică şi rasială cu evreii de acum două mii de ani (semiţi), autori ai textelor biblice, deşi au complotat şi revendicat teritoriul Palestinei pentru a înfiinţa Israelul, în baza dreptului lor natural asupra vechiului lor stat. Aceşti israelieni îşi trag originea din sălbaticii khazari (numiţi şi aşkenazi), băutorii de sânge uman, popor fără cultură scrisă, care împreună cu rudele lor aliate, hunii, au îngrozit două continente acum 1.000 de ani, prin sadism şi plăcerea de a ucide.
  Unul dintre pionierii cercetărilor privind obârşia khazară a evreimii de astăzi este Abraham N. Poliak, profesor de istorie medievală a evreilor la Universitatea din Tel Aviv, subminând astfel legenda “poporului ales”, afirmă A. Koestler, prin cele două studii ale sale în limba ebraică: Convertirea khazarilor la iudaism (1941 editura Zion, Ierusalim) şiKhazaria – istorja unui regat evreieşti în Europa (1951 editura Mossad Bialik, Tel Aviv). În introducerea lucrării sale, A. Poliak scrie că “Realităţile impun un nou mod de abordare, atât a problemei relaţiilor dintre evreimea khazară şi celelalte colectivităţi evreieşti, cât şi a întrebării cât de departe putem merge în considerarea acestei evreimi khazare drept nucleu al marii comunităţi evreieşti din Europa orientală [cu principal debuşeu România – n.n.]. Descendenţii acesteia – cei care au rămas pe loc, cei care au emigrat în Statele Unite şi în alte ţări, precum şi cei care s-au dus în Israel – formează astăzi marea majoritate a evreimii mondiale.” La rândul său Koestler adaugă: “Marea majoritate a evreilor care au supravieţuit în lumea contemporană sunt de origine est-europeană, şi deci, probabil, mai ales khazară…, strămoşii lor veneau nu de pe malurile Iordanului, ci de pe ale Volgăi, nu din Canaan, ci din Caucaz. Deci din punct de vedere genetic, ei se înrudesc mai de aproape cu triburile hunilor, ungurilor şi maghiarilor decât cu seminţiile lui Abraham, Isaac şi Iacob.”
  Înainte de a arăta pe scurt istoria acestor barbari travestiţi în popor biblic, khazarii, vom arăta temerile autorilor evrei, privind propriile lor dezvăluiri, acelea că “evreii nu sunt evrei”.
  “Sunt conştient de primejdia ca lucrarea mea să fie interpretată – scrie A. Koestler, de origine evreu khazar – ca o negare a dreptului la existenţă a statului Israel. Dar acest drept nu se bazează pe originile ipotetice ale poporului evreu şi nici pe legământul mitologic al lui Abraham (şi al lui Iacob) cu Dumnezeu; el se întemeiază pe dreptul internaţional, adică pe hotărârea luată de Naţiunile Unite în 1947″. Îl înţelegem pe Koestler, că trebuie să se apere în faţa conaţionalilor săi, dar noi trebuie să ne amintim că hotărârea luată de Naţiunile Unite se bazează pe şantajul baronului bancher evreu Rothschild asupra Marii Britanii, ca “evreii să îşi primească patria înapoi”, adică pământurile Palestinei. Neexistând, însă, nici o justificare a prezenţei actualei rase de evrei (khazari) pe teritoriul de astăzi al Israelului, Koestler insistă cu justificări fabricate la întâmplare şi noroc: “Oricare ar fi originile rasiale ale cetăţenilor Israelului [adică cele khazare – n.n.] şi oricare ar fi iluziile nutrite de ei în aceasta privinţă [că ar fi urmaşi ai poporului biblic – n.n.], statul lor există de jure şi de facto [?]… împărţirea Palestinei a fost rezultatul unui secol de imigraţie paşnică şi eforturi de pionierat ale evreilor, ceea ce oferă justificarea etică pentru existenţa legală a statului Israel. Dacă cromozomii populaţiei sale conţine gene de origine khazară… e un lucru irelevant şi nu poate afecta dreptul Israelului la existenţă”. Noi credem că dimpotrivă, nu numai că NU justifică dreptul la existenţa modernă a unui stat evreu, dar astfel de studii, cu reală bază ştiinţifică, dărâmă chiar şi orice pretenţie (a la Teşu Solomovici) de ascendenţă a evreilor de azi asupra teritoriilor româneşti.
  Actualii evrei, urmaşii unui popor sălbatic
  “Paradoxul” descoperit de aceste cercetări ştiinţifice, este acela că nu urmaşii vechilor evrei semiţi (ai celor 12 triburi biblice) sunt cei pe care astăzi, sub identitate evreiască, îi regăsim ca cei mai mari conspiratori la adresa tuturor celorlalte popoare, ci un popor asiatic războinic, violent şi rapace, înrudit cu hunii (şi, într-o mai mică măsură, chiar cu turcii), anume khazarii sau aşkenazii, care în anul 740 după Hristos au trecut la religia evreiască, mozaismul, deoarece le satisfăcea instinctele primitive, criminale şi de jaf.
  Evreii khazari sau aşkenazi, turcomani din stepele Asiei, sunt astăzi proprietarii marilor afaceri din întreaga lume, a marilor finanţe, ei conduc organismele mondialiste şi oligarhice ale lumii occidentale, sub identitate evreiască.
  La apogeul puterii lor medievale, khazarii aveau sub control circa treizeci de naţiuni şi triburi diferite, stabilite pe teritorii întinse între Munţii Caucaz, Marea Aral, Munţii Ural şi stepele ucrainene. Îi aveau supuşi pe bulgari, burtaşi, ghuzi, maghiari, coloniile gotice şi greceşti din Crimeea, triburile slave de la nord-vest, iar armatele khazare făceau expediţii de jaf în Gruzia, în Armenia şi în Califatul Arab. Până în secolul IX khazarii nu aveau rivali în regiunile de la nord de Marea Neagră şi Marea Caspică (denumită în epocă Marea Khazară), fiind stăpânii supremi vreme de peste un secol şi jumătate şi astupând poarta Uralo-Caspică de trecere din Asia în Europa. Un cronicar arab îi descrie ca având feţele albe, cu părul mai ales roşu, fluturându-le în vânt, iar trupurile le erau mărunte şi firea rece. În schimb, o cronică georgiană îi identifică pe khazari cu armatele lui Gog şi Magog, sălbatici, cu feţe hidoase şi deprinderi de fiare sălbatice, “care beau sânge de om”. Privitor la semnificaţia denumirii de “khazar”, cercetătorii amintesc despre unele presupuse derivate moderne ale cuvântului: cuvântul rusesc “cazac”; cuvântul maghiar “huzar” (ambele desemnând un călăreţ cu înfăţişare războinică); sau cuvântul german “ketzer”, însemnând eretic, adică evreu. (Nu trebuie făcută totuşi confuzia etnică între khazari şi cazaci, chiar dacă este posibilă o apropiere istorică între aceştia.)
  Cronica lui Priscus afirmă apariţia khazarilor pe scena europeană pe la mijlocul secolului al V-lea ca popor dominat de huni. Totodată, împreună cu maghiarii şi alte triburi, khazarii pot fi socotiţi un vlăstar târziu al hoardei hune a lui Atila. Khazarii s-au aflat, într-adevăr, sub tutela hunilor, apoi sub cea a turcilor. După declinul turcilor la mijlocul veacului al VII-lea le-a venit lor rândul să stăpânească “Regatul de miazănoapte”, cum îl numeau persanii şi bizantinii.
  La anul 627 Statul Persan a fost definitiv învins de către împăratul bizantin Heracliu, aflat în alianţă cu hoarda khazarilor condusă de regele lor, Ziebel, care a contribuit la campanie cu peste 40.000 de călăreţi. Pentru a obţine această alianţă, fiica împăratului Heracliu, Evdochia, i-a fost făgăduită de soţie regelui khazar.
  Un nou triunghi al puterii se născuse în Asia: Califatul Arab (de religie islamică sau mahomedană), Imperiul Roman de Răsărit (sau Bizantin, de religie creştin-ortodoxă) şi Regatul Khazar (care era în căutarea unei identităţi religioase personale), în primii douăzeci de ani de la fuga profetului Mahomed la Medina în anul 622, musulmanii arabi izbutiseră deja să cucerească Persia, Siria, Mesopotamia, Egiptul şi să încercuiască centrul Imperiului Roman de Răsărit (Turcia de astăzi). Pentru înconjurarea Imperiului Bizantin, Caucazul khazar reprezenta însă o piedică. Ca urmare a avut loc serie de bătălii interminabile între arabi şi khazari, din care victorioşi ieşeau de regulă khazarii care, la un moment dat, în anul 730 au cotropit Gruzia şi Armenia şi au înaintat până dincolo de jumătatea drumului spre Damasc, capitala Califatului Arab. O armată musulmană proaspăt ridicată a stăvilit însă hoarda khazară şi a alungat-o înapoi, peste munţi, spre casă.
  Decizia khazarilor de a se converti la religia evreiască, mozaismul, a avut un caracter politic, scopul principal fiind acela al unei identităţi religioase diferite de cea a romanilor creştini şi a arabilor musulmani, principalii lor concurenţi, cărora le era astfel stopată capacitatea de asimilare cultuală şi apoi culturală. În altă ordine de idei, mozaismul, promiţând adepţilor săi stăpânirea tuturor popoarelor lumii, convenea de minune unui neam războinic şi sângeros precum khazarii. O cronică arabă nota: “Regele khazarilor se făcuse evreu încă sub Califatul lui Harun al Raşid (anii 786-809)”. Aproape concomitent cu convertirea lor, khazarii au adoptat şi alfabetul ebraic.
  Peste 300 de ani însă, statul khazar a început să decadă, decăderea sa fiind marcată de repetatele izbucniri ale unui sionism mesianic, cu falşi mesia, precum David El-Roy, eroul unui roman de Benjamin Disraeli, ce au condus campanii donchihoteşti pentru “recucerirea Ierusalimului”. În anul 1141 un evreu khazar sionist, pe nume Iehuda Halevi, în celebra sa carte, KUZARII, susţinea ideea că “naţiunea evreiască” este singurul mediator între Dumnezeu şi restul omenirii, dar că la sfârşitul istoriei toate popoarele vor fi supuse iudaismului.
  Apariţia vikingilor rhuşi (strămoşii ruşilor) pe scena istoriei a cauzat decăderea finală a khazarilor. Rhuşii efectuau campanii violente de pradă, ceea ce i-a obligat pe khazari să se apropie mai mult de supuşii lor maghiari, pe care i-au aşezat strategic peste malul apusean al Donului, ca tampon la năvălirile rhuşilor. Schema a funcţionat vreme de aproape un secol, timp în care relaţiile dintre maghiari şi khazari s-au strâns tot mai mult, culminând cu două evenimente ce au influenţat profund naţiunea maghiară. A fost înfiinţată prima dinastie maghiară, khazarii instalându-l ca rege pe Arpad, peste cele 7 hoarde maghiare, iar mai multe triburi khazare s-au contopit cu maghiarii, modificând astfel caracterul etnic al acestora. Pentru că s-au dovedit “mai vrednici în războaie” maghiarii le-au încredinţat conducerea militară a statului lor celor trei triburi khazare care s-au unit cu ei. Până la mijlocul secolului X, în Ungaria se vorbeau atât maghiara, cât şi khazara, ceea ce face ca în maghiara de astăzi să existe peste 200 de cuvinte de origine khazara.
  Rhuşii au reuşit în cele din urmă să distrugă regatul khazar la sfârşitul secolului al X-lea, pentru ca apoi, la mijlocul secolului al XIII-lea, khazarii să cadă victime ale marii invazii mongole declanşate de Ginghis Han. Hoarda de Aur a acestuia şi-a stabilit centrul imperiului chiar pe teritoriul khazar. “Dar înainte şi după ridicarea mongolilor, khazarii au trimis multe lăstare şi ramificaţii în ţările slave nesubjugate, în cele din urmă contribuind la făurirea marilor centre evreieşti din Europa răsăriteană” (S.W. Baron, A social and Religious History of Jews). Într-adevăr, dispariţia naţiunii khazare din habitatul său istoric este concomitentă cu apariţia celor mai mari concentrări de evrei dinspre nord.
  Exodul evreilor khazari spre Ţările Româneşti sau spre centrul Europei a fost precedat de întemeierea coloniilor şi aşezărilor khazare în diferite părţi ale Ucrainei şi Rusiei meridionale. Astfel, la Kiev a continuat să existe o mare comunitate evreiască şi după cucerirea oraşului de la khazari de către neamul rhus. De aceea, în Ucraina şi Polonia sunt numeroase toponime derivate de la “khazar” sau “jid” (evreu): Jidovo, Kozarzewek, Kozara, Kozarzow, Jidovska Voia, Zydaticze etc.
  O situaţie mai specială au avut evreii khazari din Ungaria. Ultima rezistenţă khazară în Ungaria a avut loc în secolul X, când sfântul Ştefan a îmbrăţişat credinţa romano-catolică şi l-a învins pe khazarul Gyula, răzvrătit şi “trufaş în credinţa lui, care nu voia în ruptul capului să se creştineze”. În anul 1222 regele maghiar Andras II a emis, la presiunea supuşilor săi, “Bula de aur”, prin care evreilor li se interzicea să fie şefi, perceptori sau controlori ai monopolului regal al sării, ceea ce înseamnă că până la emiterea edictului, evreii din Ungaria deţineau aceste importante poziţii, fapt confirmat şi de poziţia de custode al veniturilor curţii regale, deţinută de contele Teka, evreu khazar.
  Prin urmare, exodul evreilor khazari a făcut ca, practic, Ţările Româneşti (mai ales Moldova) să se afle după secolul al XIII-lea înconjurate de către o populaţie evreiască nestatornică, aşezată vremelnic în Rusia, Polonia, Ucraina şi Ungaria. Focarul propriu-zis al evreimii răsăritene a fost însă Polonia, aici născându-se idişul, limbajul popular al evreilor până la al II-lea Război mondial (încă vorbit în S.U.A. şi Rusia), amalgam de ebraică, germană medio-răsăriteană şi elemente slavone. Explicaţia constă în faptul că, din punct de vedere cultural şi social, în Polonia medievală elementul dominant l-au constituit germanii, populaţie imigrantă superioară evreilor khazari şi mai influentă din punct de vedere economic şi intelectual.
  În concluziile sale, A. Koestler (autor evreu khazar) afirma că, din punct de vedere etnic, triburile semite de pe malurile Iordanului (“adevăraţii evrei”) sunt total deosebite de triburile turco-khazare de pe Volga (care formează evreimea de astăzi), “Dar în acelaşi timp religia lor exclusivistă generează tendinţa de a se strânge laolaltă şi de a refuza contactele cu exteriorul, de a-şi stabili propriile comunităţi cu propriile lor lăcaşuri de rugăciune, cu şcolile lor, cu cartierele lor de locuit şi cu ghetourile (iniţial impuse de ei înşişi, nu din afară) în orice oraş sau ţară în care se stabileau… Religia mozaică – spre deosebire de creştinism, budism sau mahomedanism – implică apartenenţa la o naţiune istorică, la o rasă aleasă. Toate sărbătorile [religioase] evreieşti comemorează evenimente din istoria lor naţională: exodul din Egipt, revolta maccabeilor, moartea asupritorului Haman, distrugerea Templului. Vechiul Testament este mai întâi şi întâi naraţiunea istoriei unei naţiuni…, crezul ei este mai degrabă tribal decât universal. Toate rugăciunile şi toate riturile practicate proclamă apartenenţa la o rasă străveche, ceea ce în mod automat îl separă pe evreu de trecutul rasial şi istoric al poporului în sânul căruia trăieşte. Credinţa mozaică, aşa cum dovedesc două mii de ani de istorie tragică, determină auto-segregaţia pe plan naţional şi social. Ea îl izolează pe evreu şi îndeamnă la izolarea lui de către ceilalţi. Ea creează în mod automat ghetourile fizice şi culturale. Ea îi transformă pe evreii din diaspora într-o pseudo-naţiune…; această pseudo-naţiune este vag unită printr-un sistem de credinţe tradiţionale întemeiate pe premise rasiale şi istorice…” A. Koestler evită să spună direct adevărul: “pseudo-naţiunea” evreiască s-a constituit într-o reţea mondială oligarhică cu scopul precis conturat de a controla şi stăpâni întreaga omenire.
  Până la anul 1600, Nicolae Iorga nu găsise nici o menţiune de element evreiesc aşezat “în părţile noastre”, iar cea mai mare parte a evreilor care s-au stabilit în Ţările Române, cu precădere în Moldova, provin din evreii khazari, veniţi dinspre Polonia şi Rusia. Apariţia primilor evrei în Moldova se leagă de răscoala de dezrobire economică a cazacilor poloni din anul 1648. Latifundiarii polonezi şi lituanienii cedaseră treptat evreilor khazari întreaga activitate de administratori şi încasatori de impozite, aceştia devenind astfel exponenţii exploatării celei mai nemiloase. Răscoala cazacilor a aruncat însă în Moldova o mare parte dintre exploatatorii evrei, ca arendaşi şi cămătari, cum a aflat-o, la Iaşi, un călător sirian (Paul din Alep) din gura unuia dintre fugarii evrei, Iancăl, scăpat de masacrul declanşat de cazaci.
  Refugiaţi în ţările româneşti, evreii au adus cel mai perfid mod de exploatare a ţărănimii, înşelând şi furând fără scrupule în orice împrejurare.
  http://cornelsabou.blogspot.com/

 5. crestinul ortodox zice:

  si pe Acea’ PIATRA’ ce nu au luat-o zidarii in seama , este BISERICA LUI HRISTOS , ORTODOXIA , care VA LUMINA INTRU ADEVAR SI Va alunga intunericul iar portile iadului nu o vor birui …
  Sa Fim Adevarati Crestini Ortodocsi !
  DOAMNE AJUTA LA ADEVARATA ORTODOXIE ,
  Amin!

 6. Gabriela zice:

  Doamne ajuta!
  Cum se numeste acea carte promovata si de Sfantul Ioan de Kronstadt si de părinţii de la Optina despre care se spune la sfarsitul articolului?
  Multumesc.

 7. Emanuel zice:

  Dupa sf Nil Pustnicul, pecetea antihristului va fi pomenirea de rau care va fi intre oameni, dupa cum zice si Mantuitorul ca dragostea multora se va raci si nu se va mantui cineva decat prin rabdare. Scaderea dragostei dintre oameni porneste de la pomenirea de rau a celor care ti-au facut rau, pentru ca a iubi pe vrajmasi este cel mai greu. De la pomenirea de rau incepe pecetluirea, cine va pomeni de rau pe vrajmasi va cadea in cursa antrihristului, si pomenirea de rau este pecetea. Tehnologiile vor avansa atat de mult incat vor fi multe tehnologii de care va depinde viata omului, si el va trebui ca toata viata sa munceasca pentru a-si usura viata cu cat mai multe tehnologii. Si majoritatea oamenilor vor munci intreaga viata si nu vor ajunge niciodata sa cumpere toate inlesnirile necesare, si de aceea vor trai ca niste robi. Aceasta viata grea care va fi, ii va face pe oameni sa se urasca intre ei, sa se minta si sa se fure permanent. Toate tehnologiile se vor reuni prin intermediul internetului, care le va pecetlui cu www ( 666 ). Totul porneste de la tehnologie si de la iubirea de argint, si de la faptul ca oamenii nu vor sa se jertfeasca pentru binele intregii omeniri. Pe vremea antihristului, tehnologia va permite poate si evitarea mortii, prin clonare, caci este o proorocie care zice ca pe vremea lui nu vor mai muri oamenii.

 8. crestinul ortodox zice:

  ” O mărturisesc singuri: „Astăzi nimeni nu ne poate ataca, pentru că suntem o putere care domneşte deasupra Statelor din lume: când ne atacă un Stat, ne apără celelalte”. De aceea, spun ei că au ajuns aproape la culmea puterii, şi că puţin mai trebuie, ca şarpele talmudic, care reprezintă poporul jidănesc, să se încolăcească peste trupul ultimelor State de pe continent şi atunci să ţină Europa ca într-un cleşte! ”
  Si PE ACEASTA O MARTURISESC Tot jidanii sau jiidovii
  pentru Cine nu vrea sa vada ADEVARUL DUREROS pe care il traim ,
  de A Ne Pierde IDENTITATEA si CREDINTA DE CRESTINI ORTODOCSI !

 9. crestinul ortodox zice:

  Ce planuri au jidanii sau evreo masonii , rockfellerii sau grupul bildenberg …!
  daca cumpara TOTUL vor si a controla TOTUL , spre ce oare ?
  astia sunt antihristii care se impotrivesc lui DUMNEZEU , pentru a fi ca DUMNEZEU sau pentru a-l introna pe antihrist ca drept rasplata la ce au primit in asta lume pentru ca astia sunt vanduti diavolului si vor a vinde toata lumea , spre iad si pierzare …
  IAI IN PRIMIRE CU FOC SFINTE SI MARITE PROOROC ILIE pe antihristi pe vrajmasii lui HRISTOS ,
  amin!

 10. serban zice:

  Nimic nou sub soare…Apocalipsa este punctul terminus pe drumul pe care-l parcurgem. Asa a lasat Dumnezeu….Fiecare dintre noi trebuie sa aiba grije de sufletul sau, sa indeplineasca Poruncile si sa se roage pentru mantuire. Restul este o agitatie fara rost pentru ca nu ne putem impotrivi voii lui Dumnezeu care asa a decis ca este soarta Lumii in care omul a fost facut liber sa aleaga… Asa, cu „ajutorul” sarpelui, plecand de la pacatul originar Lumea a ajuns sa fie stapinita de cel rau, omul a ajuns , inselat fiind, se se considere Dumnezeu iar omenirea sa se inchine la idoli : bani, putere, sex… (asa a facut mereu !)

 11. mitzy zice:

  Se refera la carte numita „PROTOCOALELE ÎNŢELEPŢILOR SIONULUI I ” .Aici avem prezentat capitolul 3.

 12. STOP RFID 666 zice:

  ,,De atunci noi ducem poporul de la o dezamăgire la alta, cu scopul să se lipsească chiar şi de noi, în folosul regelui-despot din sângele Sionului, pe care-l pregătim lumii”.

  Aceasta fraza dovedeste ca sionistii vor sacrifica tot BILDERBERG, CFR, UNIUNEA EUROPEANA, MULTINATIONALELE BANCILE, si chiar pe ei.

  Vor da vina pe toate aceste institutii de mai sus dar nu vor da vina pe antihrist pe care-l vor slavi ca pe Dumnezeu.

 13. Marian zice:

  Luca 7:28

  Biblia 1688 – de la București
  “Că zic voao că: Întru născuți den muieri nimeni nu e mai mare PROROC decât Ioan Botezătorul; iar carele e mai mic întru împărăția lui Dumnezău, mai mare de el iaste.”

  Biblia 1795 – de la Blaj
  “Că zic voao că: Mai mare PROROC întru cei născuți din muieri decât Ioan Botezătoriul, nimene nu easte; iară cel mai mic întru împărățiia lui Dumnezeu mai mare decât el easte.”

  Noul Testament 1857 – (ediție scoasă în timpul domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica)
  “Că zic vouă: Mai mare PROROC între cei născuți din femei decât Ioan Botezătorul, nimeni nu este; iar cel mai mic, întru Împărăția lui Dumnezeu, mai mare decât el este.”

  Biblia 1914 – editia Sfantului Sinod
  “Că zic vouă: mai mare PROROC întru cei născuți din muieri decît Ioan Botezătorul, nimeni nu este, iar cel mai mic întru împărăția lui Dumnezeu, mai mare decât el este.”

  Biblia in lb greacă (cu traducere în engleză)
  http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/new-testament/luke/7.asp
  λέγω γὰρ ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν προφήτης Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ οὐδείς ἐστιν· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστι.
  “For I say unto you, Among those that are born of women there is not a greater PROPHET than John the Baptist: but he that is least in the kingdom of God is greater than he.”

  Editii straine (apusene)
  1890 – Darby Bible (traducere John Nelson Darby)
  “for I say unto you, Among them that are born of women a greater prophet is no one than John the baptist; but he who is a little one in the kingdom of God is greater than he. ”

  La Biblia 1960 – versión Reina Valera
  “Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor PROFETA que Juan el Bautista; pero el más pequeńo en el reino de Dios es mayor que él. ”

  King James Bible – online
  “For I say unto you, Among those that are born of women there is not a greater PROPHET than John the Baptist: but he that is least in the kingdom of God is greater than he.”

  Priviți însă în edițiile supuse cenzurii masonice de după 1914.

  Biblia 1939 – Gala Galaction
  “Căci vă spun: între cei născuți din femei, nici unul nu este mai mare decât Ioan Botezătorul; dar cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el.”

  Biblia 2005 – București (sub îndrumarea PF Teoctist)
  “Zic vouă: Între cei născuți din femei, nimeni nu este mai mare decît Ioan; dar cel mai mic în Împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el.”

  Biblia – versiunea Bartolomeu Anania
  „V’o spun Eu vouă: Între cei născuţi din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan; dar cel mai mic întru împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât el.”

  Noul Testament 2008 – sub indrumarea PF Daniel
  “Zic vouă: Între cei născuţi din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan; dar cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât el. ”

  Biblia ortodoxă – online
  “Zic vouă: Între cei născuţi din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan; dar cel mai mic în împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât el. ”

  COMENTARIU: Cum este posibil să se omită cuvântul PROROC (proroc) în toate edițiile de după 1914. Oare toți cei din vechime erau proști ? sau nu cumva noi ne lăsăm prostiți acum de sionismul masoni(co)munist ?

  OBSERVAȚIE: Nu cumva prin omiterea intenționată a cuvântului PROROC, se lasă să se înțeleagă că dintre cei născuți din femei, adică dintre oamenii ce s-au născut, mai mare ar fi IOAN decât PreaSfânta Născătoare de Dumnezeu si Pururea Fecioara MARIA.

  Apel către Sfântul Sinod BOR:
  Deșteaptă-te, ierarhe, din somnul cel de moarte,
  În care te-adânciră barbarii de dolari!
  Acum ori niciodată trezește-te odată,
  Că va pieri poporul sub jugul lui satan!

  Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
  Că-n aste mâni mai curge un sânge de creștin,
  Și că-n a noastre piepturi rostim un Crez autentic
  Nepângărit de filioque, nici de luxul din Merțan

  Priviți, mărețe umbre, Daniel, Teoctist, și restul,
  Robita națiune, ai voștri strănepoți,
  Cu suflete vândute, cu banii în card-uri pline,
  „Minciună si păcate!” strigăm toți. (n.a. – ierarhii)

  PreHoți, cu CIP în frunte! căci oastea era creștină,
  Deviza-i libertate, ecumenism, fraternitate
  Dormim mai bine-n luptă, cu Biblii „corectate”,
  Decât să fim drepți iarăși în vechiul nost’ Sinod!

  Frica e de la diavol. Toți vom muri, și asta știe oricine. E timpul să vorbim oriunde și oricât, și nu cu telefonul sub plapumă ci drept si tare ca și IOAN Botezătorul, care nu s-a cenzurat în cuvintele Sale, de frică că i se va tăia capul.

  Să nu ne fie teamă de mărturisire.

  Întâlnirile ortodocșilor să se facă în public, nu în secret, că nimic nu mai poate fi secret astăzi.
  Toate sistemele (telecomunicații, mass-media scrisă sau tv, internet) aparțin jidanilor. Așa că orice literă, rămâne înregistrată, nu mai vorbesc de convorbiri telefonice, mail-uri si altele.

  Ne este cumva teamă de jertfa lui Avraam ? De faptul că vor lovi în copiii noștri ?

  Mai bine să fim muceniciți decât cip-uiți, marcați, însemnați, stampilați, microcipați, timbrați, pecetluiți, barcodați, luciferizați.

  Există un îndemn afișat de laboratoarele medicale Sante: Ortodoxia salvează România.
  Părerea mea: nu este suficient. Nu Ortodoxia pe care o trăim noi acum.

  Mucenicia salvează România. Starea de jertfă, de sacrificiu pentru mântuirea tuturor.

  Să mă iertați pe mine fraților, judecătorul, cel lipsit de toată smerenia. Am judecat si judec Sinodul. De ce atîta tăcere ? De ce atâta compromis ? De ce suntem fără de păstori de suflete ? Pentru noi cine strigă ? Cine mai e păstorul care să fugă după oița cea rătăcită, acum când de fapt toată turma e împinsă spre prăpastie ?

 14. crestinul ortodox zice:

  Marian ,
  ADEVAR Graiesti!
  Dar stii cum este Acea Intamplare Adevarata cu ‘baciul beat si turma la pierire ‘ ?
  CAM ASTA SE SI INTAMPLA LA NOI …
  daca Asteptam „MILA DOMNULUI „mergand pe Carari Gresite si uitand sau lepadandu-ne de DUMNEZEU , Nu o sa vina „MILA DOMNULUI ”
  CI Va Veni MANIA DOMNULUI
  sau MANIA DUMNEZEIASCA atat peste turma de oi cat si peste ‘baciul beat ‘ !
  si abia atunci bietele ‘ oite ‘ VOR VEDEA Cine era ‘baciul beat ‘ si CINE ESTE PASTORUL ADEVARAT !
  In Domnul IISUS HRISTOS , PASTORUL CEL ADEVARAT sa ne Punem A Noastra Credinta , Dragoste si Nadejde ;
  Aceste Trei Mari VIRTUTI pentru orice Crestin Ortodox sa fie ‘arme de lupta’ impotriva raului ce rage ‘ca un leu pe cine sa mai inghita ‘
  ‘Eu Sunt Calea , Adevarul si Viata ‘ ne Spune Domnul IISUS HRISTOS
  iar ‘cine isi pierde sufletul pentru Mine si-l va gasi ‘
  amin!

 15. crestinul ortodox zice:

  Iata Aici , asa zisi „Evrei ” carora le place sa Conduca si sa Controleze Romania romanilor si Mintile romanilor , asemeni ;
  ce pozitii ‘cheie ‘ocupa acestia !
  interesant , intr-o Tara Crestin Ortodoxa , pentru crestini nu sunt locuri pe asemenea pozitii !
  „gandeste liber ” adica cum vrem noi sa faci Tot cum vrem noi
  asemeni
  banii la noi ca stim noi ce sa facem si cu banii si cu TARA Ta romane , numita ROMANIA ;
  nu am nimic cu evreii adevarati ortodocsi , care stau in tara lor si-si vad de religia lor si unii din acestia iubesc ADEVARUL si l-au spus in fata , ex Aaron Russo , Cinste Acestora ;
  am ce am cu jidanii care vor a controla si cumpara Totul , pina si aceasta TARA vor a o transforma in pasalic jidanesc de Brussels !
  INSA DUMNEZEU ADEVARAT si MAICA DOMNULUI este de partea noastra , a crestinilor ortodocsi cei multi dar saraci si nu a celor imbuibati care se cred stapinii acestui Pamint Sfant , Pamint Crestin Ortodox , numit Gradina Maicii Domnului
  amin!

 16. Emanuel zice:

  Incet incet ne apropiem de invingerea mortii chiar si fara clonare :

  http://ro.stiri.yahoo.com/salt-urias-pentru-omenire-profesor-roman-la-oxford-192500062.html

 17. crestinul ortodox zice:

  in massmedia romaneasca ,
  stire importanta b1 ‘ Parlamentul sarbatoreste miercuri holocaustul ‘
  DAR HOLOCAUSTUL ROMANESC- Fenomenul Pitesti , UNDE INTREAGA INTELECTUALITATE DE ELITA A ROMANIEI A FOST PUSA LA ZID DE JIDANII RUSI de ce nu ‘ sarbatoriti ‘ !!!
  De ce ?
  De , HOLOCAUSTUL ROMANESC facut de Blestematii Jidovi NU VA ADUCETI AMINTE ??? sau va este Sila si Jena de ADEVARUL DUREROS al acestui NEAM ROMANESC facut de aceeasi jidani care a vor a Controla si Subjuga Totul ;
  DE CE ATI UITAT ?
  de prea multa Tradare a Acestui Neam Romanesc si a Acestei Tari CRESTIN ORTODOXA ;
  CINE V-A ALES IN CONDUCEREA ACESTEI TARI CRESTIN ORTODOXE ?
  Ca Nu Ne reprezentati NEAMUL ROMANESC SI ACEASTA TARA numita ROMANIA :
  NU NE REPREZENTATI ADEVARUL , ISTORIA SI NEAMUL ROMANESC BATJOCORIT si CALCAT IN PICIOARE DE strainii de NEAM SI TARA
  V-ATI ALES VOI INTRE VOI !
  SUNTETI CONTROLATI SI PUSI DE JIDANII CARORA VRETI SA INGENUNCHIATI ACEASTA TARA si sa DATI RESURSELE PE TAVA SIONISTILOR , ca de , aici in Acest PAMINT ROMANESC au gasit pripasire buna , pe spatele ACESTUI „BOU ” aratat in profetii si numit ROMANIA !
  Dar sa NU UITATI PINA LA CAPAT , CA ACEST ” BOU PE CARE SCRIA ROMANIA ”
  „SE VA SI RIDICA IN DOUA PICIOARE SI VA ARUNCA CORVOADA BLESTEMATA SI SE VA RASCULA ” spun Aceleasi Profetii
  SA VA FIE RUSINE acesti numiti Parlamentari care VINDETI SI TRADATI ACEST NEAM si ACEASTA TARA ;
  NE TRADATI , TRADATI ADEVARUL si TRADATI PE DUMNEZEU , IUDE CE SUNTETI ! care slujiti oculta internationala , pe sionisti sau evreomasoni !
  SA VA LUMINEZE SFANTA CRUCE A NEAMULUI ACESTA ROMANESC pe care o batjocoriti si
  DUMNEZEU SA ADUCA LUMINA SI DREPTATE IN ADEVAR , peste Aceasta NATIE si Acest PAMINT , ROMANI si ROMANIA !
  Mai priviti ODATA ACEST ADEVAR , daca sunteti Crestini Ortodocsi si Mai reflectati sa nu vina si „reversul medaliei ” pentru tot ce ati facut si faceti …

  amin!

 18. Mălin zice:

  Singurul Rege care nu a fost din „sangele Sionului” la noi, este Carol 1.

  Incepand cu Ferdinand, apoi Carol al 2-lea si regele Mihai toti au avut clar tangente sioniste intr-un fel sau altul…
  Se stie despre orgiile lui Ferdinand de la palat la fel si despre idila sa cu Elena Vacarescu.
  Se stie ca regele Carol al 2-lea a fugit cu evreica Elena Lupescu
  Iar despre Mihai ! se stie cum a fugit tradand Romania si lasand-o pe mainile evreilor bolsevici.

  Toate acestea ne arata clar ca acesti regi sunt din „sangele Sionului”.

 19. crestinul ortodox zice:

  Afara cu toti jidanii , tradatorii si vanzatorii de Acest Neam si Aceasta TARA CRESTIN ORTODOXA !
  sa-si ia spurcaciunea cea mare de aici de pe Acest Pamint Sfant si AFARA cu toti spurcatii !
  isi dau medalii intre ei TRADATORII si VANZATORII de Neam si TARA
  http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/emblema-de-onoare-a-armatei-romaniei-conferita-regelui-mihai-ceremonia-live-pe-protv-news-la-15-00.html
  „Majestatea Dvoastra Regele Mihai ” nu sunteti demn sa fiti „Majestatea” Acestei Tari , a ROMANIEI asa cum va numiti ;
  nu sunteti demn de CRUCEA CARE A PURTAT-o ACEST NEAM si Popor pe care l-ati tradat si il tradati dupa cum se vede …
  initial am crezut ca sunteti pentru Aceasta TARA si Acest popor , avand in vedere trecutul vitreg al Acestui Neam Romanesc dar ne ati dat ocazia sa ne convingem ca sunteti deopotriva cu toti tradatorii , satanistii si masonii care au tarat Aceasta TARA in mocirla infecta de astazi …
  … si Acest popor pe care il vreti ingenuncheat pe acest Pamint Romanesc la straini si tradatori de Neam , ORTODOXIE si Tara
  INSA NU TOATE SUNT LA NESFARSIT si „corvoada boului ” care nu mai poate a o duce in spate se va termina si Va Fi DREPTATE INTRU ADEVAR si LUMINA ,
  Bunul DUMNEZEU Ne Va Ocroti ,
  ca Ne Este Neamul Romanesc Drept si Rugator Inaintea Lui DUMNEZEU
  si Acest Pamint Romanesc Caci este Sfintit si Plamadit cu Singele Lor

  ” Ştefane, Măria Ta,
  Tu la Putna nu mai sta,
  Las’ arhimandritului
  Toata grija schitului,
  Lasă grija Sfinţilor
  În sama Părinţilor,
  Clopotele să le tragă
  Ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă,
  Doar s-o-ndura DUMNEZEU
  Ca să-ţi mîntui Neamul Tău !”

  „Tu te-nalţă din mormînt
  Să te-aud din corn sunînd
  Şi Moldova adunînd
  De-i suna din corn Odată
  Ai s-aduni Moldova Toată,
  De-i suna de Două Ori
  Îţi vin codrii-n ajutor
  De-i suna a Treia Oară
  Toţi duşmanii o să piară
  Din hotară în hotară !
  – Îndrăgi-i-ar ciorile
  Şi spînzurătorile ! ”
  Mihai Eminescu – Doina

  „Unde Esti Tu Tepes Doamne ,
  doar odata sa mai vii …”

  amin!

 20. ghita doru zice:

  domnilor, urmaresc de cat va timp articolele dvs. unele interesante altele .avand si o nuanta de grosierism dar, chiar daca par aberante spun cu convingerea ca aceste lucruri trebuiau sa se intaple, ele au fost randuite de o pronie cereasca , inca , nu s-a sfarsit calvarul aceste natii conduse de cele mai odioase personaje din ultimul timp exista un revers al acestei medalii actule ce va rasuna in timp., pana o data…

Spuneţi-vă părerea, respectând conţinutul articolului! (Mesajele ce nu corespund vor fi şterse!)

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s