Grecii arata cu degetul ecumenismul din Romania. De aceea suntem marginalizati cand mergem in bisericile din Grecia

Blogul ortodox ΑΚΤΙΝΕΣ, in limba greaca, a publicat 5 articole cu imagini de la saptamana ecumenista din Romania, care s-a incheiat pe 25 ianuarie. Din cauza acestor greseli facute de patriarhia romana, multi romani sunt tratati foarte urat de catre greci, cand merg in pelerinaj in Grecia, acuzandu-ne ca suntem eretici si ca ne vindem credinta papistasilor. Acelasi lucru se intampla si in Rusia. Le au si grecii si rusii pe ale lor, dar in acest caz au dreptate, caci suntem cea mai ecumenista patriarhie! Si mai grav este ca vom fi „marginalizati” de Insusi Dumnezeu, pentru calcarea Sfintelor Canoane.

Iata si articolele de pe blogul ΑΚΤΙΝΕΣ:

Tot acest blog a semnalat ecumenismul episcopului Siluan al Italiei, care a mers chiar alaturi de ereticul papa Ratzinger, la Vatican, facand de rusine Ortodoxia.

Ce spune Biserica lui Hristos despre faptele săvârșite de ierarhii noştri?

 • Matei 7:15: „Luati-vă aminte de proorocii mincinosi, care vin către voi în vesmintele oilor, iar dinlăuntru sunt lupi răpitori.”
 • Matei 24:24: „Că se vor scula hristosi mincinosi si prooroci mincinosi si vor da semne mari si minuni, cât să însale, de va fi cu putintă, si pre cei alesi.”
 • Faptele Apostolilor 5:29: „Si răspunzând Petru si apostolii, ziseră: A asculta trebuie pre Dumnezeu mai mult decât pre oameni.”
 • Fapte 20:28: „Luati drept aceea aminte, si vouă si la toată turma întru care pre voi Duhul Cel Sfânt v-au pus socotitori, ca să pasteti Biserica lui Dumnezeu, pe care o au câstigat prin sângele Lui.”
 • Fapte 20: 29-30: „Pentru că eu stiu aceasta că vor intra, după venirea mea lupi grei între voi, necrutând turma. Si dintre voi, singuri se vor scula bărbati grăind îndărătnicie, ca sa tragă pre ucenici după dânsii.”
 • Romani 16:17-18: „Si rog pre voi fratilor să socotiti pre aceia ce împerecherile si smintelile fac afară de învătătura care voi ati învătat, si vă abateti de la ei. Pentru că unii ca aceia Domnului nostru Iisus Hristos nu slujesc, ci pântecelor lor, si prin bunăcuvântare si bun grai însală inimile prostilor.”
 • Galateni 1:8: „Ci măcar de noi sau înger din cer va binevesti vouă afară de ce am vestit vouă, anathema să fie!”
 • Efeseni 4:5: „Este un Domn, o Credintă, un Botez.”
 • Efeseni 4:14-16: „Ca să nu fim prunci, învăluindu-ne si purtându-ne cu tot vântul învătăturii, cu rătăcirea oamenilor întru viclesug, spre mestesugirea înselăciunii. Ci adeveriti fiindu-I, cu dragoste să crestem la El toate, Carele este capul Hristos.”II
 • Tesaloniceni 2:15: „Drept aceea fratilor, stati si tineti învătăturile carele v-ati învătat, ori prin cuvânt, ori prin cartea noastră.”
 • II Tesaloniceni 3:6: „Si poruncim vouă fratilor, întru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă feriti voi de către tot fratele ce umblă fără de tocmeală, si nu după învătătura care au luat de la noi.”
 • I Timotei 4:1: „Iară Duhul aievea zice că în cele de apoi vremi, se vor depărta oarecare de către credintă, luând aminte la duhuri de înselăciune si dăscălii ale dracilor.”
 • I Timotei 4:6-8: „Acestea arătându-le fratilor, bun slujitor vei fi lui Iisus Hristos, hrănindu-te cu cuvintele credintei si ale celei bune învătături, căreia ai urmat. Iar cele spurcate si băbesti basme le părăseste si te învată pre tine către buna credintă.”
 • I Timotei 4:16: „Ia aminte tie si învătăturii: rămâi întru acestea; pentru că aceasta făcând si pre tine vei mântui si pre cei ce te ascultă.”
 • I Timotei 6:20-21: „O, Timotei, ce ai pus înainte păzeste, depărtându-te de cele spurcate glasuri desarte si prigoane ale stiintei celei ce e cu mincinos nume, cu care unii lăudându-se, împrejurul credintei nu nimeriră.”
 • II Timotei 4:3-4: „Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învătătura sănătoasă ci – dornici să-si desfăteze auzul – îsi vor grămădi învătători după poftele lor si îsi vor întoarce auzul de la adevăr si se vor abate către basme.”
 • Tit 3:9-10: „Iar cele nebune cercări si graiuri de neamuri si pricini si sfădiri de lege, părăseste-le, pentru că sunt nefolositoare si desarte. Pre omul eretic, după întâia si a doua mustrare, părăseste-l, stiind că s-a îndărătnicit unul ca acela si păcătuieste, fiind singur de sine osândit.”
 • Iacov 2:10: „Pentru că cine va păzi toată legea, dar va gresi într-o singură poruncă, s-a făcut vinovat fată de toate poruncile.”
 • I Petru 5:2-3: „Păstoriti turma lui Dumnezeu, dată în paza voastră, cercetând-o nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câstig urât, ci din dragoste. Nu ca si cum ati fi stăpâni peste Biserici ci pilde făcându-vă turmei.”
 • II Petru 1:20-21: „Dar mai înainte de toate, trebuie să stiti că nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuieste după socotinta fiecăruia. Pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinti ai lui Dumnezeu au grăit, purtati fiind de Duhul Sfânt.”
 • I Ioan 4:1: „Iubitilor, nu dati crezare oricărui duh, ci cercati duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă multi prooroci mincinosi au iesit în lume.”
 • I Ioan 4:6: „Noi de la Dumnezeu suntem; acela ce stie pre Dumnezeu aude pre noi; carele nu este de la Dumnezeu nu ascultă pre noi (apostolii).”
 • II Ioan 1:10-11: „De vine oarecine către voi si această învătătură nu aduce, nu-l primiti pre dânsul în casă si „Bun venit” lui nu-i ziceti. Pentru că acela ce-i zice lui „Binete” se amestecă cu lucrurile lui cele rele.”
 • Apocalipsa 12:3-4: „Si iată balaur mare de foc având capete sapte si coarne zece si preste capetele lui steme sapte. Si coada lui trăgea a treia parte din stelele cerului si le puse pre ele la pământ.” (citatele scripturistice sunt preluate din Biblia de la 1688, Bucuresti)
 • Psalmul 100:9: „Cel ce grăieste nedreptăti nu va sta înaintea ochilor mei.”
 • Psalmul 118:126: „Vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea Ta.”
 • Canonul 10 al Sfintilor Apostoli: „Dacă cineva s-ar ruga, chiar si în casă cu cel afurisit (scos din comuniune) acela să se afurisească.”
 • Canonul 45 al Sfintilor Apostoli: „Episcopul, presbiterul sau diaconul, dacă numai s-ar ruga împreună cu ereticii, să se afurisească, iar dacă le-a permis acestora să săvârsească ceva ca si clerici (să săvârsească cele sfinte), să se caterisească.”
 • Canonul 46 al Sfintilor Apostoli: „Episcopul sau presbiterul care primesc botezul sau jertfa ereticilor, poruncim să se caterisească. Căci ce întelegere poate să fie între Hristos si Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul?”
 • Canonul 47 al Sfintilor Apostoli: „Episcopul sau preotul de va boteza din nou pe cel cu botez adevarat, sau de nu va boteza pe cel spurcat (cu botezul fals) de catre necinstitorii lui Dumnezeu, sa se cateriseasca ca unul ce-si bate joc de crucea si moartea Domnului si nu deosebeste pe adevaratii preoti, de preotii cei mincinosi ai ereticilor.”
 • Canonul 64 al Sfintilor Apostoli: „Dacă vreun cleric sau laic intră în sinagoga iudeilor sau a ereticilor ca să se roage, să se caterisească si să se afurisească.”
 • Canonul 6 al Sinodului V local de la Laodiceea (343): „Nu este îngăduit ereticilor a intra în casa lui Dumnezeu dacă stăruie în eres.”
 • Canonul 32 al Sinodului V local de la Laodiceea: „Nu se cuvine a primi binecuvântările ereticilor, care sunt mai mult absurdităti decât binecuvântări.”
 • Canonul 15 al Sinodului al Nouălea din Constantinopol (861)”Cei ce propovăduiesc public eresul sau îl învată în Biserici, să fie îndepărtati de comuniunea cu credinciosii si afurisiti, ca unii ce fac schismă si sfărâmă unitatea Bisericii.”
 • Din cuvântul Sinodului al VII- lea Ecumenic (Niceea, 787)”Să nu faceti nici inovatie, nici omitere în Predania pe care am păzit-o cu evlavie până acum. Deoarece toti câti s-au păstrat înlăuntrul Sfintei Biserici Universale, nu au primit nici adaosuri, nici omiteri. Si cu mare pedeapsă va fi condamnat cel ce va face fie adăugiri, fie omiteri.”
 • Sinodul de la Constantinopol din anul 1724″Cei care vor dezerta de la Ortodoxie si vor părăsi părintestile si dreptele dogme ale credintei si Predaniile obstesti ale Bisericii si vor decădea si se vor îndepărta cu inovatii si cu credinte absurde si cu obiceiuri eterodoxe si vor falsifica si vor măslui adevărul Ortodoxiei, acestia nici nu mai sunt, nici nu se mai numesc crestini cu adevărat, ci se taie si se despart de totalitatea mădularelor Bisericii si a crestinilor, ca niste eterodocsi si inovatori si se izgonesc afară din sfântul staul ca niste oi râioase si mădulare putrede.”
 • Sfântul Ioan Gură de Aur: Dacă cineva contraface măcar o mică parte a chipului regelui pe moneda regală, în felul acesta o falsifică; la fel şi în credinţa cea adevărată, acel care va schimba chiar cât de puţin în ea, o vatămă pe toată. Căci dacă, pe de o parte, dogma este răstălmăcită, şi înger de ar fi, să nu-l credeţi. Nimic nu foloseşte viaţa virtuoasă, dacă credinţa nu este sănătoasă. Dacă episcopul sau clericul este viclean în chestiunile credinţei, atunci fugi şi leapădă-te de el. Cel care doreşte mântuire personală, cel care vrea să fie un adevărat fiu al Bisericii Ortodoxe, acela caută la corabia lui Noe scăpare de potop. Cel care are teamă de trăsnetul straşnic al anatemei, care omoară sufletul şi trupul, acela să ia asupra-i dulcele jug al dogmelor Bisericii lui Hristos, să-şi îmblânzească îndărătnicia cugetului său, cu ajutorul legilor bisericeşti şi să se supună în toate maicii sale – Biserica… După mine, pacea nu este aceea care se ţine pe saluturile şi mesele comune fără rost, ci pacea întru Dumnezeu este cea care vine de la unirea duhovnicească.
 • Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ (+1960): Iar câtiva dintre slujitorii Sfântului Altar din ziua de azi defaimă aceste sfinte canoane, numindu-le «bariere ruginite». Canoanele insuflate de Duhul Sfânt prin Sf. Apostoli si prin Sf. Parinti ai celor sapte Sfinte Soboare a Toată Lumea si zic: «Canoanele, de multa vechime pe care o au, au ruginit.» Nu zic ca ei de multa grasime si nefrica de Dumnezeu li s-a întunecat mintea si au napârlit, cazându-le si parul si barba si mustata, facându-se ca femeile. Cum e chipul Domnului si al Sfintilor si cum e chipul lor? De aceea, Sfintele Canoane ale Sfintilor ei le calca în picioare, dar predica sus si tare ca sunt ortodocsi”.
 • Sfântul Teodor Studitul (+826): „Atunci când Credinta e primejduita, porunca Domnului este de a nu pastra tacere. Daca e vorba de Credinta, nimeni nu are dreptul sa zica: „Dar cine sunt eu? Preot, oare? N-am nimic de-a face cu acestea. Sau un cârmuitor? Nici acesta nu doreste sa aiba vreun amestec. Sau un sarac care de-abia îsi câstiga existenta? … Nu am nici cadere, nici vreun interes în chestiunea asta. Daca voi veti tacea si veti ramâne nepasatori, atunci pietrele vor striga, iar tu ramâi tacut si dezinteresat?” „Sinodul nu este aceasta: sa se întruneasca simplu ierarhi si preoti, chiar daca ar fi multi; ci sa se întruneasca în numele Domnului, spre pace si spre pazirea canoanelor… si nici unuia dintre ierarhi nu i s-a dat stapânirea de a încalca canoanele, fara numai sa le aplice si sa se alature celor predanisite, si sa urmeze pe Sfintii Parinti cei dinaintea noastra… Sf. loan Gura de Aur a spus deschis ca dusmani ai lui Hristos sunt nu numai ereticii, ci si cei aflati în comuniune cu ei.” „Avem porunca de la însusi Apostolul Pavel ca, atunci când cineva învata ori ne sileste sa facem orice alt lucru decât am primit si decât este scris de canoanele Sinoadelor ecumenice si locale, acela urmeaza a fi osândit, ca nefacând parte din clerul sfintit. Nici un sfânt nu a încalcat legea lui Dumnezeu; dar nici nu s-ar fi putut numi sfânt, daca ar fi calcat-o.” „Si chiar daca am fi pacatosi în multe, totusi suntem ortodocsi si madulare ale Bisericii Universale, îndepartându-ne de orice erezie si urmând oricarui Sinod recunoscut ca a toata lumea sau local. Si nu numai acestora, ci si hotarârilor pe care le-au luat si le-au propovaduit Sinoadele. Nici nu este ortodox desavârsit, ci pe jumatate, cel care crede ca are dreapta credinta, dar nu se alatura dumnezeiestilor Canoane.” (Migne, PG Epistola II, 81)
 • Sfântul Nichifor Marturisitorul, patriarhul Constantinopolului (+828): „Si chiar daca foarte putini ramân înlauntrul Ortodoxiei si a bunei credinte, acestia sunt Biserica si în mâinile lor se gaseste autoritatea si apararea asezamintelor Bisericii. Si daca acestia ar trebui sa sufere pentru buna credinta, aceasta va fi vesnica lauda pentru ei si li se va darui mântuirea sufletului.” (Stupul Ortodox, 2000)
 • Sfântul Grigorie Palama (+1340): „Cei ce sunt în Biserica lui Hristos apartin adevarului, iar câti nu apartin adevarului, nu sunt nici în Biserica lui Hristos.”
 • Sfântul Marcu Eugenicul, Mitropolitul Efesului (+1444): „Credinta noastra este dreapta marturisire a Parintilor nostri. Cu ea, noi nadajduim sa ne înfatisam înaintea Domnului si sa primim iertarea pacatelor; iar fara de ea, nu stiu ce fel de cuviosie ne-ar putea izbavi de chinul cel vesnic. Toti Dascalii, toate Sinoadele si toate dumnezeiestile Scripturi ne îndeamna sa fugim de cei ce cugeta în mod diferit si sa ne îndepartam de împartasirea cu ei.” „Invataturile dascalilor apuseni nici nu le cunosc, nici nu le primesc, încredintat fiind ca sunt înselatoare, în materie de credinta ortodoxa nu exista concesie. Distrugerea credintei obstesti este pierzarea de obste a tuturor. Chestiunile credintei ortodoxe nu admit iconomia. Niciodata nu s-au îndreptat cele bisericesti prin solutii de mijloc, între lumina si întuneric poate cineva sa spuna ca exista ceva de mijloc, numit înserare sau amurg; dar intermediere între adevar si minciuna nu poate nimeni sa gândeasca, oricât s-ar stradui. Mijloc de împacare între adevar si minciuna nu exista! In problemele de credinta nu încape pogoramântul si iconomia, deoarece pogoramântul provoaca împutinarea credintei. Asta ar fi egal cu a spune: Taie-ti capul si du-te unde vrei.” „Noi pentru nimic altceva nu ne-am despartit de latini, decât pentru ca sunt nu numai schismatici, dar si eretici. Pentru aceasta nu trebuie nicidecum sa ne unim cu ei!”„Acela care îl pomeneste pe papa ca arhiereu ortodox este vinovat si latino-cugetatorul trebuie considerat ca un tradator al credintei. Prin urmare, fugiti de ei, fratilor, ca si de împartasirea cu ei, pentru ca unii ca acestia sunt apostoli mincinosi, lucratori vicleni. Nu este altceva de mirare daca si ispititorii lui Satana se preschimba în îngeri ai dreptatii, al caror sfârsit va fi dupa faptele lor.” „Ii rugam, si ce nu le spuneam care sa poata sa atraga chiar si inimile de piatra: sa revina la acea buna conglasuire pe care o aveam mai înainte si între noi si cu Parintii nostri, când toti spuneam aceleasi si nu exista în mijlocul nostru schisma… caci altfel parem „a cânta în gol” sau „a coace pietre” sau „a semana pe pamânt pietros” sau „a scrie deasupra apei” sau câte altele spun proverbele despre cele imposibil de realizat.” (Scurta scrisoare, P G 159, 1931 C)
 • Declaratiile vremii despre misiunea sfântului Visarion Sarai (+1701) în Ardeal: „La îndemnul lui, în multe locuri poporul nu mai merge la biserica, nu se serveste de preotii uniti, mortii si-i îngroapa fara prohod si fara mângâeri duhovnicesti, copiii si-i boteaza prin femei batrâne si se întâmpla si alte pagube duhovnicesti de felul acesta.” (din Proloage, vol.I, editia din anul 1991, dupa care citatul a fost scos…)
 • Sfântul Nicodim Aghioritul (+1809) „Se cuvine sa ne îngradim pe noi însine si sa ne separam de episcopii care, în chip vadit, staruie în greseala privitor la cele ce tin de credinta si de adevar, asadar se vadesc a fi eretici sau nedrepti. 33. „Zice înca si dumnezeiescul Hrisostom (ân voroava cea de La început era Cuvântul) „Nu te amageasca pe tine o ascultatorule adunarile ereticilor, ca au Botez dar nu luminare, ci se boteaza cu trupul, iar cu sufletul nu se lumineaza.” Ci si sfântul Leon în Epistolia cea catre Nichita zice: „Nici un eretic nu da sfintenie prin taine.” Iar Ambrosie în Cuvântul cel pentru cei ce se catehisesc, zice: „Botezul celor rau cinstitori de Dumnezeu, nu sfinteste” (Tâlcuirea Canonului 46 Apostolic, Pidalionul de la Neamt de la 1844)

ANATEMA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI
a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei

„ANATEMA celor ce atacă Biserica lui Hristos învătând că Biserica Sa este împărtită în asa-zise „ramificatii” ce se deosebesc în doctrină si în felul de viată, sau că Biserica nu există vizibil, ci va fi formată în viitor când toate „ramificatiile” – sectele, denominatiunile si chiar religiile – vor fi unite într-un singur trup, si care nu deosebesc Preotia si Tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul si euharistia ereticilor sunt eficace pentru mântuire, prin urmare, celor ce cu bună-stiintă sunt în comuniune cu acesti eretici înainte-mentionati sau celor ce sustin, răspândesc sau păzesc erezia lor ecumenistă sub pretextul dragostei frătesti sau al presupusei uniri a crestinilor despărtiti, să fie Anatema!”
(Dată de Sinodul Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse din diaspora, Vancouver- Canada, august 1983, iscălită de toti episcopii, spre a fi adăugată la sfârsitul anatemelor din Credinta Ortodoxiei, si pomenită mereu în prima Duminică a Postului Mare, Duminica Ortodoxiei)

Acest articol a fost publicat în ANTI-ECUMENISM și etichetat , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

29 de răspunsuri la Grecii arata cu degetul ecumenismul din Romania. De aceea suntem marginalizati cand mergem in bisericile din Grecia

 1. Dinu zice:

  Bine fac.

 2. Marius Barbu zice:

  uite saptamana ecumenista si nimeni nu zice nimica http://www.mitropolia-ardealului.ro/actualitati/act.php?id=1820 uite unde studiaza pseudo ierarhu laurentiu streza
  (1982-1983) Institutul Ecumenic de la Bossey – Elvetia;
  (1983) specializare in domeniul liturgic la Facultatea de Teologie Catolica a Universitatii din Fribourg – Elvetia;

 3. . zice:

  SA ABDICE TRADATORUL !!! – cel din deal – ca pestele de la cap se’mpute !

  un trecator…

 4. cristina zice:

  Nu stiu ce se poate face .
  Eu de exemplu, am trimis o scrisoare la Patriarhie, unde imi exprimam dezacordul cu privire la rugaciunea comuna pentru unitatea crestinilor. Credeti ca am primit vreun raspuns?

 5. paul zice:

  Marturiile video ale unui tortionar din inchisorile comuniste
  http://vimeo.com/15488819
  http://vimeo.com/15851163
  Interviu cu Franz Tandara realizat de Fundatia Culturala Lucretius. Franz Tandara povesteste cum si-a omorat tatal cu sange rece,precum si ororile din inchisorile cu detinuti politici. Franz Tandara este ecranizat in filmul „Dupa-amiaza unui tortionar”

 6. Ioanis zice:

  Cristina , eu am trimis 12 si nu mi-au dat nici un raspuns !!!! Laurentiu Streza s-a dus la Manastirea Sambata dupa hram , pe 17 aug , a luat vreo 15.000 de euro si a plecat cu familia in Grecia , la mare !

 7. valentin zice:

  deci sunt niste lupi in piei de oaie – ca daca ar fi fost păstori adevărați și-ar fi pus sufletul pentru turma lor. TREBUIE FĂCUTĂ O MIȘCARE SĂ-i DĂM afară pe ăștia din Biserică

 8. Marius Barbu zice:

  am uitat sa spun ma intilnisem cu un prieten la Sophia la Patericu Egyptean si la final mi-a zis prietenu’ ca a aratat si pe TRINITAS TV cu saptamana asta de rugaciune satanica, si ca alta vecina mi-a spus ca tot pe TRINITAS TV se spunea sa nu se mai dea bani la cersetori sa nu se mai incurajeze cersetoria … si eu la Radio Trinitas am auzit o melodie a Madonei da pusa pe pian fara versuri da era clar ca era melodia ei lumea nu stie nici ce aude sau vede

 9. valentin zice:

  * că mănâncă turma nu de alta

 10. Dinu zice:

  Nu trebuie permis asa ceva . Este INTERZIS, cu orice chip nu trebuie sa se permita asa ceva in Biserica, scosi din biserica . Nu se poate asa ceva, ma mir cum ne mai suporta Dumnezeu, Nu se poate chiar nu se poate asa ceva. INTERZIS, repet asa ceva nu se poate permite.

 11. Dinu zice:

  Offff.

 12. Mos Ioan zice:

  Sa plece „Preanefericitul” Daniel ( mason în sutana alba) din fruntea Bisericii Ortodoxe Române, sa-l ia si pe camaradul Constantin Stoica ( urlatorul de cuvânt al Patriarhiei), caci acestia doi, împreuna cu alti „preasfintiti” din asa zisul Sfânt Sinod, si-au propus distrugerea Sfintei noastre Ortodoxii!

 13. anca zice:

  e totusi ceva nelalocul lui…
  cei duhovnicesti ca’s greci sau alta nationalitate, vad doar ca sunt multi romani care sunt impotriva ecumenismului, nu?
  doar au acces la toate blogurile in care se tot vaita romanii, au vazut ca sunt multi romani care au semnat declaratia impotriva ecumenismului, chiar cea scrisa de greci….
  de ce nu se adresaza direct celor care sufera de ecumenism??? de ce nu incearca sa-i vindece pe-aia care’s bolnavi de ecumenism?
  Si daca Pastorul grec, vede ca-s lupi in turma oilor, lasa oile pe seama lupilor ? Atunci cu ce-i mai bun acel Pastor decat lupul?

  Sa nu uitam ce-a transmis Dumnezeu prin Parintele Arsenie Papacioc:

  „Un cioban, n-are alta misiune decat sa pazeasca oile lui. Si pentru o oaie care rataceste, isi lasa turma! Se duce dupa oaia aia. Asta inseamna sa fi prezent! Nu multumirea ca m-am culcat ortodox, am visat ortodoxeste si m-am sculat ca un ortodox. Nu-i destul! …

  Si mai ales, MAI ALES SA PASTRAM UNITATEA.
  SI UNITATEA, (numai ADEVARUL vostru, al grecilor si al romanilor) POATE SA APERE CU ORICE CHIP MANTUIREA SI FERICIREA VESNICA. SA FACEM ORICE SA NU RUPEM UNITATEA DINTRE NOI, ORTODOCSII!
  Sa stiti, si sa trecem si peste anumite greseli. Doar-doar si-or da seama fratii nostri ca au gresit!” „

 14. Dinu zice:

  Anca nu acuza tu greci ca sa te salveze ei pe tine, in Tara asta trebuie puse lucrurile la punct, nu trebuie permis asa ceva, crestinii ortodoxi romani nu trebuie sa permita asa ceva . Este timpul ca noi crestinii ortodoxi sa putem sa ne mobilizam sa nu fim lunatici si luati de valul lipsei de initiativa de atitudine , se vede clar ca multi crestini asa zisi ortodoxi nu au nici o treaba cu biserica si asta este din cauza unora dintre Preotimea corupta prea a luat amploare si prea s-au inmultit acesti preoti facuti asa la apelul pantofului. Noi cei duhovniceti care suntem in romania e de datoria noastra sa-i punem la punct pe acesti Patriarhi si Episcopi nu grecii. Romani Duhovniceti e de datoria lor sa riposteze sa nu permita nu Greci. Foarte bine au facut Greci. Bravo lor.

 15. anca zice:

  @ Dinu

  nu-i acuz,pe greci, doar ma intrebam.
  Tu ai vazut ca ii acuz…:) .. Fiecare vede lucrurile in functie de starea duhovniceasca in care se afla.
  Asa e, si noi crestinii ortodocsi romani (cat mai multi ar trebui sa fie) ar trebui sa luam atitudine, sa vorbim cu Patrarhul, sa-i cerem sa nu mai promoveze ecumenismul…
  Personal, am facut ce-am putut.
  Cat despre cei care se smintesc din cauza pacatelor altora, chiar si ale unor preoti, problema e la cei care cad in ispita. Starea acelora nu-i buna. Nu te indepartezi de Biserica pentru ca oamenii au pacate, nu-i asa?

  Altfel, toate cele bune. Sa ne ajute Dumnezeu sa iesim cu bine din toate luptele!

 16. un teolog zice:

  Observ (sau gresesc?) o ofensiva in ultimele zile pe Trinitas TV, ofesiva cea vrea, cica, sa lamureasca daca obiectiile aduse ecumenismului sunt corecte sau nu etc. Chiar la ora aceasta, pe Trinitas TV, ne indoctrineaza un parinte despre ce bun este dialogul ecumenist. Desigur, se marcheaza si niste probleme, dar atmosfera este general pozitiva: sa descoperim calea unitatii.
  Zilele trecute, la emisiunea de Patristica, poate cea mai buna emisiune de pe Trinitas TV (pentru ca uneori vorbeste foarte frumos din invatatura diferitilor Parinti, inclusiv filocalici), se explica pozita BOR despre „Tainele” heterodocsilor si se spunea ca a fost semnat de catre BOR documentul BEM (Boez-Euharistie-Ministeriu [ca, de, la protestanti nu poti vorbi de preoti, ci de ministeriu]) prin care era recunoscut botezul acestor heterodocsi din cadrul Consiliului Mondial (sau Ecumenic) al „Bisericilor”. Nu ma intrebati amanunte, ca nu le stiu. I se spunea si in facultate ca s-a semnat asa ceva si altele, desi nu se facea o analiza dogmatica, canonica, biblica si patristica a acestor documente, ci ni se servea cu mai putina sau mai multa grija chestiunea. Insa in acest CMB se stie ca exista si „Biserici” dintre cele mai ciudate, inclusiv de homosexuali „crestini” neo-protestanti.
  Din cate se aude, cu documentul BEM in mana ar fi venit la Sinod si Mitropolitul Corneanu cand a fost judecat pentru imparasirea din mana episcopului greco-catolic.
  Trebuie facuta o petitie semnata de cat mai multe asociatii ale laicatului si de laici, personalitati teologice sau din alte domenii sau simplii credinciosi. Unora dintre preoti, chiar pusi sus, le este frica, dar daca ii intrebi, intre patru ochi, dau binecuvantare pentru astfel de petitii. Aceasta petitie trebuie inaintata spre Sf. Sinod, cu insistenta. Inca nu a fost refutat ofical Acordul de la Balamand semnat de BOR acum aproape 20 de ani, prin care se recunoaste romano-catolicismului succesiunea apostolica, faptul ca ar fi Biserica, ar avea preotie si har in „Tainele”/sacramentele lor. De asemenea, documentele semnate la Chambesy, tot acum 20 de ani, cu asa zisii „necalcedonieni”.
  Va reamintesc ca si daca cineva nu ar pomeni pe episcopul „care invata cu capul descoperit erezia”, nu are voie sa ridice si sa pomeneasca un alt episcop in loc pana nu se face judecata sinodiceasca si nu este caterisit cel vechi. In cazul unui intreg sinod, trebuie interventia altor sinoade locale ale Bisericilor Ortodoxe autocefale sau un sinod pan-ortodox/ecumenic. Pentru ca niciodata nu stii daca cei cazuti in erezie nu se vor pocai in fata sinodului si nu se vor intoarce la ortodoxia credintei. SI nu se stie nici daca ceea ce unii acuza ca fiind erezie chiar este erezie. Desigur, in unele cazuri anumite invatauri sunt gata condamnate ca erezii de sinoadele ecumenice si lucruile sunt absolut clare.
  Deci, plecatul la cine stie ce sinoade paralele zelotiste nu este o solutie, ci LUPTA DINLAUNTRU! Numai asa putem determina lucrurile spre bine. Cine vrea sa se ingradeasca de un astfel de cleric, evitand slujbele lui, poate sa o faca, dar nu are voie sa ridice „Biserici” paralele sau sa se duca la ele. Ia sa se vada acesti clerici cu bisericile goale si cu buzunarele gaurite, si sa li se explica ca din cauza ca invata erezia ii evita drept-crediniosii, ia sa vedeti cum se vor treci unii ca din betie.
  Sa stiti ca unii invata ereziile ecumeniste din prostie/necunoastere sau oportunism ori moda, nu pentru ca ar crede cu adevarat in ele. Si ierarhii si preotii trebuie recuperati, ins cu intelepciune si dragoste. Gesturile extemiste nu cred sa castige pe nimeni.. Trebuie scrise sau traduse studii serioase care sa lamureasca de ce este gresit ceea ce invata ei. Si trebuie, in paralel, multa rugaciune!
  Ce parere aveti?

 17. Pr Timotei zice:

  Anatema tuturor ereticilor! Anatema masoneriei! Anatema ecumenismului!

 18. Lucia zice:

  ÎN NUMELE LUI HRISTOS (că aşa ai spus să cerem), DOAMNE, spulberă ecumenismul din ROMÂNIA şi judecă-i pe trădătorii Tăi! AMIN! ALILUIA!

 19. basil zice:

  -lasa frate Apologeticum ca grecii nu ne urasc pentru ca ar fii ierarhii romani ecumenisti ,ci pentru ca asa e firea lor is oameni rai si zgarciti (cunosc destui fie ei clerici sau nu ) ,is exagerat de mandrii si acum Dumnezeu ii smereste, pe noi ne smereste pentru ca suntem nestatornici in credinta ortodoxa si fata de neamul asta vechi de 5000 de ani de la Noe -Iafet -Tiras(tracii ) si Magog (scitii ) ,poate ati uitat de vlahii masacrati de greci ,sau ce fac grecii ca ii mituiesc pe aromanii din Albania si Macedonia ca sa se declare greci la recensamant …la noi credinta Ortodoxa e tinuta de parinti ca .parintele Iustin Parvau si altii si de o anumita parte a poporului roman si nu o sa piara credinta ortodoxa ..astea is fitile !!!!PS….is si acu ofticati ca nu mai au manastirile din Tara Romaneasca si Moldova sa le jupoaie :)))!!!

 20. IOAN zice:

  Eu am intrat de un an in turma Domnului si slava lui Dumnezeu pentru faptul ca mi-a aratat adevarata CALE a credintei – ortodoxia – dar din pacate si cu pacate sunt „lupi” care incearca sa imi arate ca cica ar mai exista „ulite” intunecate „care este si ar fi bune”. Cand umblii o viata intreaga pe ulite intunecate si ajungi pe o CALE luminata, iti dai seama de lup. Sa stiti ca ciobanul mai are pe langa turma lui de oi si cate un caine. Eu nu prea stiu sa „behai” dar pot sa fiu un caine ascultator de paza. Ar fi bine ca lupul sa se fereasca de caine dar bineinteles ca imi doresc ca pastorul meu sa iasa cu ciomagul si sa-i dea in cap lupului. Ma intreb oare, ar fi crestineste? DA, pentru ca isi apara oaia, si Sfantul Nicolae l-a plesnit pe Arie. Si ce daca a facut puscarie? Oare nu exista vreun astfel de pastor pe meleagurile noastre? Din pacate in aceasta turma s-a intamplat invers, lupul a lovit cu „ciomagul” un aparator al dreptei credinte – pe Parintele Adrian Fageteanu. Parinte te rugam de acolo de sus, roaga pe Bunul Dumnezeu sa faca dreptate. AMIN

 21. Pingback: ARTICOLE BLOGURI ORTODOXE (30.01.2012) « Saccsiv's Weblog

 22. Iulian zice:

  Intradevar, trebuie facut ceva pentru a indeparta putregaiul din Sfanta noastra Biserica Ortodoxa.Este inadmisibil ce se intimpla la ora actuala in biserica noastra.
  Cei care trebuie sa ne apere si sa se roage pt noi ne vand si se impartasesc cu papistasii.
  Dreapta noastra credinta Ortodoxa nu e de vanzare .N-au vandut-o stramosii in vremuri de razboi.O vand altii pe timp de pace.

 23. Elena zice:

  Sa nu se insele nimeni Dumnezeu nu are nevoie de noi EL ne vrea pe noi sa innotam in ape adinci sa nu traim sub nivelul revelatiilor sa stiti scumpii si prea iubitii mei frati in Domnul ca El nu se lasa batjocorit, diavolul a venit pe-o cale dar in numele Lui IISUS va pleca pe 7 cai. A se citi Matei, judecata viitoare.

 24. Elena zice:

  Cand urc dealul demonul „mason” umbreste frumusetea si dulceata de alta data.Doamne te rugam curata-i gandurile care s-au amestecat cu Voia Ta.Duhul Tau Cel Sfint sa miste toate lucrurile si sa ramana ce este de neclatinat.Precum Moise asa ma rog eu Prea Milostivului meu TATA sa avem cu totii un cuget curat si ochii pironiti spre RASPLATIRE, cautatori ai patriei ceresti.Asa sa ne ajute Dumnezeu.

 25. alexandru zice:

  ARATATI-MI UN SINGUR EREZIARH ROMAN IN DOUA MILENII DE ORTODOXIE. O SA VA ARAT IN SCHIMB „ANUL SI PLAVANUL” SI LA „CURATII” GRECI SI LA „PRAVOSLAVNICII RUSI”. Cu ce deci vor vrea sa indrepte ortodoxia romaneasca, si cat de naivi puteti sa fiti sa nu-i judecati dupa roade? Aratati-mi un singur ierarh rus facand pocainta pentru crimele comise aici de neamul lor si un singur ierarh grec facand pocainta pentru secolul de jaf fanariot, dupa ce ca Athosul era tinut din danie in danie de voievozii nostri. Au vazut defecte la noi, ORTODOXIA ROMANEASCA ESTE APARATA DE APOSTOLUL ANDREI CARE S-A PUS DE LA INCEPUT CHEZAS PENTRU NOI NU DE CEI CARE CAUTA PAIUL DIN OCHIUL APROAPELUI. Ati uitat de rascolnici, de bezpopovti, de bogomili, de certurile bisericii tariste din exil cu cea ramasa in Rusia, de mileniile de erezie dupa erezie din Bizant? Aratati-mi un singur exemplu la noi care sa se ridice la „vrednicia” acestor rataciri, pentru care va lasati ispititi sa judecati ierarhi ca si cum aveti masura de a o face. Ortodoxia nu se apara imprastiind vorbe anapoda! Cunoasteti-va si masura, si prietenii, si dusmanii. Nu este prieten al ortodoxiei romanesti urmasul asupritorilor care, fara pocainta si fara vreo pornire autentica de indreptare, acuza numai ca sa faca pretext de discriminare. Ne arata cu degetul, foarte bine fac. Ne marginalizeaza, bine ar fi facut sa ne marginalizeze grecii cand au adus masoneria in principate si rusii cand calcau in picioare tot pe aici, incepand cu cazacii si terminand cu bolsevicii lui Stalin. Si acum fiii semanatorilor ratacirii vin sa indrepte ceva fara sa tina cont de pacatele parintilor? Nu le socoti, Doamne, trufia desantata…

 26. alexandru zice:

  Ati auzit de vreun rus sa zideasca o biserica la noi? Eu am auzit numai de rusi care au pus sa se darame biserici. Ati auzit de vreun grec facand o donatie unui locas romanesc? Suna a gluma! Urmatoarea intrebare: Stefan Cel Mare si Sfant a cautat alianta cu occidentalii contra turcilor yes/no? Yes! Ce i-au facut „pravoslavnicii” rusi? I-AU INTEMNITAT FIICA SI I-AU UCIS NEPOTUL, CA SA AJUNGA LA PUTERE FACTIUNEA CU IDEI IMPERIALE BIZANTINE CARE SE INCHINA OSANZEI ZOEI PORFIROGENETA. Pentru aparatorii de azi cu diagonala si centiron ai ortodoxiei rau intelese, pana si Stefan ar fi fost un „ecumenist” si „aliat cu papistasii”. Si istoria nu se schimba usor. Sau daca da, aratati-mi ce am cerut: rus zidind biserica in Romania si grec facand milostenie unui valah. Nu spun cu asta ca ortodoxia rusa si greaca sunt cu totul de ocara. Nu exista popor capabil sa intoarca la ortodoxie India afara de greci, pentru ca grecii au mai influentat odata hindusii pe vremea lui Alexandru cel Mare si pentru ca sunt cei mai buni apologeti in materie de marturisire intelectuala. Si nu exista popor capabil sa intoarca la ortodoxie China si Japonia mai bun ca rusii, pentru ca ei stapanesc limbajul inimii care biruie cu usurinta babilonia hieroglifelor. Dar avem si noi rolul nostru, pentru ca nu exista echilibru in biserica fara latinitate si nu exista biruitori ai materialismului si ai ratacirii occidentale mai buni decat ortodocsii latini. Si in loc sa ne intelegem ce rol avem sub soare (sub soarele Hristos) ne caraim ca prostii ca moare biserica. ORTODOXIA NU POATE NICI MACAR SA FIE CLINTITA, NECUM UCISA. Dar semanatori de ura si discordie au fost dintotdeauana, si daca exista unii turbati acum, ei se afla la Rasarit, si relele lor n-au lipsit de la usa noastra nicicand. Pe vremea cand aveam acelasi calendar, de care se impiedica acum, care era iubirea de Hristos a rusilor in Principate?

 27. Marian zice:

  COMENTARIU
  Pentru dezastrul, profetit biblic de altfel, (dez)orientarii de astazi a omenirii, criza valorilor si a organizarilor sociale (de sistem) in urma umanismului, a secularizarii, a modernismului, a globalizarii si a post-modernismului anarhic (care de fapt reprezinta reluarea intr-o forma noua a unor erezii si anomalii vechi in istorie), papismul (catolicism este incorect spus) are o grea vina, deoarece a introdus erezia filioque in credinta adevarata revelata oamenilor de catre Dumnezeu-Cuvantul, din cauza trufiei Romei, care s-a despartit de biserica lui Hristos (considerandu-se prea puternica in planul lumesc). Astfel, subordonand Persoanele-Ipostas Dumnezeiesti Sfintei Treimi, fara sa tina seama ca fiecare Persoana-Ipostas contine Firea-Fiinta Dumnezeiasca, sau Sfanta Treime intreaga, ca este Unul Dumnezeu intreg, papismul a generat in credinta impresia Unui Dumnezeu oarecum impersonal si organizat ierarhic. Aceasta erezie, provenita din filioque, a sablonat, adica a conditionat mintea teologilor, a filozofilor, a artistilor, a juristilor, a ganditorilor, a sociologilor, chiar si a tehnicienilor, a inginerilor, a savantilor papismului, carora li s-a parut astfel firesc sa subordoneze si persoana-ipostas lumeasca „firii lucrurilor”, adica sistemului social gandit si proiectat, decretat si impus de cei enumerati mai sus, in temeiul intelegerii lor eretice a Lui Dumnezeu . Impactul proiectiei deformate de gandire si aplicarii acestor erori ale papismului care domina lumea militar si economic, s-a repercutat in toata lumea, impunandu-se chiar si in lumea pagana si influentand chiar ortodoxia. Deci, intr-o lume cazuta din cauza pacatului originar, in care este mai greu sa cladesti decat sa distrugi, mai greu sa nasti decat sa omori, mai greu sa intelegi adevarul decat sa-l desfiintezi, etc., s-au mai suprapus in ultimul mileniu si cliseele eronate de gandire lumesti generate de erezia filioque, care au generat o societate omeneasca in care „firea lucrurilor” (adica sistemul) striveste persoana (ipostasul) si valoarea acesteia. Persoana nu a mai contat, nici faptul ca este unica si irepetabila (nu s-a mai nascut si nu se va mai naste vreodata alta identica). Au aparut in societatea umana erorile gandirilor papiste sablonate : sistemul piramidal ierarhizat, legile specifice, productia de masa, standardizarea, etc., sistemul izolandu-se de persoanele care-l alcatuiau a devenit schizofrenic. Avand dominatie si putere lumeasca, eroarea sistemica s-a generalizat peste tot in lume, indiferent de credinte. Au contribuit masiv si umanismul (omul in centrul atentiei, inlocuindu-L pe Dumnezeu), secularizarea, fascismul si comunismul, emanciparea, modernismul, globalizarea, post-modernismul si incurajarea sistemelor anarhice si a pseudo-valorilor. Evident ca lucrurile au luat-o razna progresiv: din papism s-au desprins protestantii (erezie din erezie), din protestanti s-au desprins neo-protestantii (erezie din erezie din erezie), au mai aparut vechile erezii in forme noi, moderne, influentele pagane si ecumenismul (a-tot-erezie). Acestea s-au acordat si s-au adaptat tot mai bine transformarilor sociale descrise mai sus si au generat noi transformari sociale, ale caror urmari se vad deja si se vor vedea in viitor (probabil mai intai se produce o babilonie, o amestecatura, apoi se ajunge la anarhie pana la exasperarea tuturor, pana la aparitia unui fals salvator care va urmari sa-i controleze, sa-i cearna si sa-i stapaneasca pe toti). Daca dintr-o eroare aparent minora* a rezultat atata dezordine in lume, este infiorator sa ne gandim unde va ajunge lumea, stiind ca protestantii, neoprotestantii, paganii, ateii si chiar unele organizatii demonice au putere financiara si “proiecteaza” si ei sisteme ale viitorului omenirii, incercand sa se “armonizeze” cu lumea si sa se integreze. Procesul este in desfasurare si considerat legitim d.p.d.v. al “corectitudinii politice”, iar erorile sunt “motivate” cu devize gen “omenirea cauta sa se auto-defineasca, sa se regaseasca…” sau inselarea cu “iubirea aproapelui este prioritara formei credintei” **.
  Oare cum ar fi evoluat o lume care s-ar fi impus drept, fara influenta din filioque, intelegand ca persoana este reprezentanta umanitatii si umanitatea este formata din toate persoanele acestea unice si irepetabile. O lume a mestesugarilor dichisiti, a lucratorilor care exceleaza cu rabdare si pasiune, ca iconarii sau ca si curelarul pe care l-a intalnit Sfantul Antonie, a artistilor si a ganditorilor si functionarilor care doresc sa le impartaseasca confratilor din cunostintele si experienta lor, in care am fi pus accent nu pe consum ci pe lucrul in sine si pe lucrare, in care ne-am fi straduit cu totii sa lucram unul pentru celalalt pana suntem multumiti, in care sa daruim fiecare celuilalt cu bucurie si cu pretuire tinand cont de dorintele, de unicitatea si de gusturile personale ale fiecaruia asa cum ne place sa se tina cont de personalitatea noastra, de propriile preferinte, evitand uniformizarea, standardizarea, productia pe banda rulanta, servirea “la gramada”, fara sa urmarim castigul banesc ci multumirea aproapelui.
  Drumul pe care merge omenirea se poate numi “din eroare in greseala, pana la tinta finala”, conform gandirii ortodoxe in acord cu Hristos (Care ne spune ca lumea aceasta cazuta este sub stapanirea duhului celui rau si viclean), explicandu-se astfel si prosperitatea societatilor eretice (cazute), care au fost si sunt “ajutate” de duhurile rele ale „razboiului nevazut”, care impinge lumea spre finalul biblic. Doamne miluieste-ne !
  ––––––––––––––-
  * Mai in gluma, mai in serios, sa ne intrebam ce inseamna o greseala minora ? Demult, primii oameni au muscat dintr-un mar si iata ce s-a intamplat cu omenirea..
  ** “Orb pe orb duce in groapa”. Deci, daca ne iubim semenii ca pe noi insine, trebuie sa le aratam Adevarul, Calea dreapta si nu sa-i ingaduim “cu iubire si bunavointa” in inselare.

 28. Alexandru zice:

  Filioque nu este nicicum o greseala minora, pentru ca un graunte de nisip pus intr-un vas care iriga inima poate provoca moartea instantaneu. Filioque a permis catolicilor sa mearga mai departe la erezia ca papa este un fel de „biserica in biserica”, emitator al Duhului in numele lui Hristos, deci in loc de „cine vrea sa fie mai mare sa fie tuturor sluga” au transformat biserica intr-o locotenenta domneasca avand Domnul permanent absent si o sluga vorbind tot timpul in numele lui. Dar lucrurile nu puteau sa se opreasca aici, pentru ca protestantii au mers imediat cu logica mai departe zicand „daca Duhul purcede si de la Fiul, oricine poate cere Fiului pe Duhul” (interpretand aberant o gramada de texte in sensul asta) si cu asta ne-am trezit cu mii de sefi de biserica, toti pretinzand ca cer Fiului si li se da Duhul.
  Dar tabloul nu este complet fara a aminti ca: basileii de la Constantinopole aveau antecedente de aproape 200 de ani de iconoclasm, pentru scurta vreme Roma fusese aparatoarea ortodoxiei iconodule, romanii aveau certuri cu bizantinii pentru stapanirea Italiei. In acest context, ceea ce din iconomie divina a fost una din cele mai stralucite dinastii bizantine (macedonenii) au aparut la inceput ca un grajdar (Vasile I) devenit imparat prin asasinat (uciderea lui Mihail Betivul). A fost un imparat mare, dar toata viata a fost apasat de aceasta umbra. Aceste sminteli lumesti au permis latinilor de atunci sa se inalte cu mintea si sa zica „grecii nu sunt de incredere, priviti, au fost aproape doua veacuri eretici si acum fac pe ortodocsii dar au pus un oarecare imparat si pe alt oarecare patriarh”. Si cu pretextul acesta, si netinand cont ca si in alte imprejurari Dumnezeu a ridicat din popor oameni vrednici si din nimic sfinti, starniti si de grecii arghirofili care priveau Italia mai mult ca pe o afacere lumeasca, au scos la iveala erezia, ca sa aiba temei canonic inchipuit sa se separe de Bizant. Din pacate, invatamintele complete nu sunt trase nici azi…

 29. Alexandru zice:

  Felicitari pentru expunerea ideii „lucratorilor care exceleaza din pasiune”. Sunt prea multi care se cred gnostici, si prea putini care sa inteleaga ca a lucra cea mai simpla cruce din lemn este exercitiu teologic practic.

Spuneţi-vă părerea, respectând conţinutul articolului! (Mesajele ce nu corespund vor fi şterse!)

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s